Quyết định 1006/QĐ-UBND-HC

Quyết định 1006/QĐ-UBND-HC năm 2015 về biểu mẫu hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1006/QĐ-UBND-HC biểu mẫu hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh huyện xã Đồng Tháp 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1006/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BIỂU MẪU HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê;

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê Đồng Tháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này hệ thống biểu mẫu chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. Hệ thống biểu mẫu chỉ tiêu được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Tỉnh (Mục công báo Đồng Tháp).

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thu thập, tổng hợp những chỉ tiêu được phân công trong hệ thống biểu mẫu chỉ tiêu cấp tỉnh, huyện, xã, cung cấp cho Cục Thống kê để tổng hợp, công bố theo quy định.

Trung tâm Tin học Tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê, Sở Tài chính lập kế hoạch xây dựng phần mềm để thực hiệc việc báo cáo trực tuyến hệ thống biểu mẫu chỉ tiêu thống kê ban hành kèm theo Quyết định này.

Sau khi hoàn chỉnh phần mềm Báo cáo trực tuyến hệ thống biểu mẫu chỉ tiêu thống kê, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thực hiện báo cáo trực tuyến qua phần mềm này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ KH&ĐT (TCTK);
- CT và các PCT/UBND tỉnh;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH. CT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thái

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1006/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1006/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2015
Ngày hiệu lực29/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1006/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 1006/QĐ-UBND-HC biểu mẫu hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh huyện xã Đồng Tháp 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1006/QĐ-UBND-HC biểu mẫu hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh huyện xã Đồng Tháp 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1006/QĐ-UBND-HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýTrần Thị Thái
        Ngày ban hành29/09/2015
        Ngày hiệu lực29/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1006/QĐ-UBND-HC biểu mẫu hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh huyện xã Đồng Tháp 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1006/QĐ-UBND-HC biểu mẫu hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh huyện xã Đồng Tháp 2015

            • 29/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực