Quyết định 1007/QĐ-TTg

Quyết định 1007/QĐ-TTg năm 2019 về chuyển Trường Đại học An Giang là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1007/QĐ-TTg 2019 chuyển Trường Đại học An Giang là thành viên của Đại học Quốc gia


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thtướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 640/TTr-BGDĐT ngày 23 tháng 7 năm 2019 về việc chuyển Trường Đại học An Giang là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Trường Đại học An Giang trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chủ trì, phi hợp với Đại học Quốc gia Thành ph H Chí Minh và các cơ quan liên quan chỉ đạo Trường Đại học An Giang tchức thực hiện bàn giao nhân sự, bộ máy tchức, tài chính tài sản của Trường Đại học An Giang cho Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, tchức hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Giám đc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các t
nh, thành phố trực thuộc trung ương;
- V
ăn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;
- Trường Đại học An Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT
, KGVX (3). ĐND

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1007/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1007/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2019
Ngày hiệu lực13/08/2019
Ngày công báo16/08/2019
Số công báoTừ số 621 đến số 622
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(28/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1007/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1007/QĐ-TTg 2019 chuyển Trường Đại học An Giang là thành viên của Đại học Quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1007/QĐ-TTg 2019 chuyển Trường Đại học An Giang là thành viên của Đại học Quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1007/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành13/08/2019
        Ngày hiệu lực13/08/2019
        Ngày công báo16/08/2019
        Số công báoTừ số 621 đến số 622
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (28/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1007/QĐ-TTg 2019 chuyển Trường Đại học An Giang là thành viên của Đại học Quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1007/QĐ-TTg 2019 chuyển Trường Đại học An Giang là thành viên của Đại học Quốc gia

            • 13/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/08/2019

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực