Quyết định 1008/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1008/QĐ-LĐTBXH năm 2012 phê duyệt đề án “Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu Bảo trợ xã hội” do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1008/QĐ-LĐTBXH năm 2012 phê duyệt đề án Xây dựng Hệ thống thông tin


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1008/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢO TRỢ XÃ HỘI”

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 833/QĐ-LĐTBXH ngày 03/7/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;

Xét đề nghị của Cục Bảo trợ xã hội tại Tờ trình số 481/TTr-BTXH ngày 26/7/2012 về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng Hệ thống thông tin Bảo trợ xã hội”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án “Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu Bảo trợ xã hội” với các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu và thời gian thực hiện của đề án

1.1. Mục tiêu: Hiện đại hóa công tác cập nhật, xử lý, lưu trữ và truyền tải thông tin quản lý và hình thành cơ sở dữ liệu Bảo trợ xã hội từ trung ương đến địa phương, góp phần hiện đại hóa hệ thống an sinh xã hội. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về Bảo trợ xã hội.

1.2. Thời gian thực hiện: từ năm 2012 đến năm 2015.

2. Nội dung của đề án

2.1. Xây dựng Cổng thông tin điện tử tích hợp với các ứng dụng và hệ thống của các đơn vị có liên quan và cung cấp dịch vụ công hiện đại, hỗ trợ người dân, cán bộ cấp cơ sở khai thác, sử dụng hệ thống thông tin bảo trợ xã hội.

2.2. Xây dựng Hệ thống khai thác, triển khai đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo trợ xã hội, gồm: Hệ thống quản lý thông tin đối tượng hưởng trợ cấp xã hội; Hệ thống quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên công tác xã hội; Hệ thống quản lý thông tin về hộ nghèo; Hệ thống thông tin quản lý cơ sở bảo trợ xã hội; Hệ thống bản đồ quản lý các thông tin bảo trợ xã hội; Hệ thống hỗ trợ tra cứu thông tin theo yêu cầu về bảo trợ xã hội; Hệ thống quản trị, tích hợp dữ liệu Bảo trợ xã hội.

2.3. Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý trong lĩnh vực bảo trợ xã hội: Hệ thống khảo sát trực tuyến nhu cầu trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội; Hệ thống thông tin hỗ trợ giới thiệu việc làm cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

3. Các dự án thành phần

Phê duyệt các dự án thành phần sau:

1. Dự án “Hạ tầng công nghệ thông tin, duy trì vận hành phục vụ triển khai hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu Bảo trợ xã hội”.

2. Dự án “Cổng thông tin điện tử tích hợp về Bảo trợ xã hội”

3. Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo trợ xã hội”

4. Dự án “Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý và điều hành lĩnh vực Bảo trợ xã hội”

4. Nguồn vốn thực hiện đề án

Từ nguồn ngân sách nhà nước, vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác được thông báo trong dự toán của Cục Bảo trợ xã hội hàng năm.

5. Tổ chức thực hiện đề án

Cục Bảo trợ xã hội là đơn vị thực hiện đề án, định kỳ chịu trách nhiệm báo cáo việc thực hiện đề án theo quy định; thành lập ban quản lý chung gồm lãnh đạo cục và cán bộ từ các đơn vị có liên quan đến nội dung từng dự án thuộc Cục Bảo trợ xã hội để tổ chức thực hiện các dự án thành phần đã được phê duyệt tại quyết định này.

Điều 2. Cục Bảo trợ xã hội chịu trách nhiệm trình Bộ thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án; lập, trình Bộ phê duyệt các dự án thành phần và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành. Khi triển khai thực hiện, đơn vị chủ trì phải tuân thủ các nội dung về giải pháp công nghệ, kỹ thuật và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính hướng dẫn, đôn đốc, thẩm định các dự án thành phần, kế hoạch thực hiện hàng năm theo đúng mục tiêu, nội dung của đề án tổng thể đã được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1008/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1008/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2012
Ngày hiệu lực08/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1008/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 1008/QĐ-LĐTBXH năm 2012 phê duyệt đề án Xây dựng Hệ thống thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1008/QĐ-LĐTBXH năm 2012 phê duyệt đề án Xây dựng Hệ thống thông tin
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1008/QĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Trọng Đàm
        Ngày ban hành08/08/2012
        Ngày hiệu lực08/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1008/QĐ-LĐTBXH năm 2012 phê duyệt đề án Xây dựng Hệ thống thông tin

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1008/QĐ-LĐTBXH năm 2012 phê duyệt đề án Xây dựng Hệ thống thông tin

            • 08/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực