Quyết định 1009/QĐ-BTTTT

Quyết định 1009/QĐ-BTTTT năm 2008 phê duyệt đề án cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1009/QĐ-BTTTT phê duyệt đề án cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1009/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NHÂN ĐẠO QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông;
Căn cứ Nghị định 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Quỹ xã hội, từ thiện;
Căn cứ Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo;
Xét đề nghị của Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện tại công văn số 15/CV-VTC ngày 07 tháng 01 năm 2008 và số 388/VTC-ITC ngày 09 tháng 05 năm 2008 kèm theo Đề án “xây dựng Cổng thông tin Điện tử nhân đạo Quốc gia 1400”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (sau đây gọi tắt là Cổng thông tin điện tử 1400) với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

Xây dựng Cổng thông tin điện tử 1400 cho phép các thuê bao điện thoại cố định và di động trên toàn quốc bằng dịch vụ nhắn tin, tự nguyện đóng góp kinh phí hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và phục vụ các mục đích nhân đạo, từ thiện khác.

II. NGUYÊN TẮC

1. Tận dụng và phát huy hiệu quả hạ tầng mạng lưới của các doanh nghiệp viễn thông để hình thành một kênh kỹ thuật, nhanh chóng, thuận lợi phục vụ việc tiếp nhận kinh phí đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trên cả nước vì mục đích nhân đạo, từ thiện.

2. Hoạt động không vì mục đích lợi nhuận trên cơ sở lấy thu bù chi và hạch toán độc lập, chính xác, công khai, minh bạch.

3. Bảo đảm được tính tiện lợi cho người sử dụng dịch vụ, đồng thời ngăn chặn được các hành vi gây thiệt hại cho các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức cá nhân tham gia.

III. PHẠM VI

1. Xây dựng và tổ chức Cổng thông tin điện tử 1400 kết nối đến mạng viễn thông của tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhắn tin trên mạng thông tin di động và mạng viễn thông cố định đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.

2. Mọi thuê bao điện thoại di động và cố định của các mạng nói trên đều có quyền và điều kiện tham gia hoạt động đóng góp kinh phí vì mục đích nhân đạo, từ thiện trên cơ sở sử dụng Cổng thông tin điện tử 1400 thông qua các cuộc vận động quyên góp do các tổ chức, đơn vị được quy định tại Điều 5 Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/05/2008 của Chính phủ thực hiện.

IV. NỘI DUNG

1. Hệ thống kỹ thuật, nghiệp vụ

Hệ thống kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử 1400 bao gồm các hệ thống thành phần sau:

a) Trung tâm dữ liệu bao gồm các hệ thống máy chủ (SMS Gateway Server, Application Server, Billing Server, Web Server) có chức năng tiếp nhận, xử lý, ghi cước đối với các tin nhắn và cung cấp các thông tin cần thiết về hoạt động của Cổng thông tin điện tử 1400 cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động.

b) Hệ thống truyền dẫn bao gồm các kênh truyền dẫn kết nối Trung tâm dữ liệu với các cổng nhắn tin (SMS Gateway) của các doanh nghiệp viễn thông.

c) Hệ thống tổng đài hỗ trợ khách hàng bao gồm hệ thống xử lý cuộc gọi và hệ thống cơ sở dữ liệu khách hàng thực hiện chức năng tiếp nhận, giải đáp thông tin cho người sử dụng dịch vụ và hỗ trợ công tác báo cáo thống kê về hoạt động của Cổng thông tin điện tử 1400.

d) Sử dụng các mã dịch vụ nhắn tin từ số 1400 đến số 1409 (10 số) để nhắn tin SMS từ các thuê bao cố định, di động đến Cổng thông tin điện tử 1400.

2. Cơ chế kinh tế

a) Đầu tư

- Đối với Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện (VTC): giai đoạn đầu, sử dụng ngay các trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật sẵn có đã được đầu tư để hình thành Cổng thông tin điện tử 1400 đáp ứng kịp thời yêu cầu tiếp nhận nguồn đóng góp vì mục đích nhân đạo, từ thiện. Giai đoạn tiếp theo, căn cứ vào nhu cầu thực tế. VTC xây dựng các dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp Cổng thông tin điện tử 1400 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Đối với các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ nhắn tin trên mạng thông tin di động và mạng cố định: đầu tư thiết lập kênh truyền dẫn nội hạt kết nối cổng nhắn tin của doanh nghiệp với Trung tâm dữ liệu thuộc Cổng thông tin điện tử 1400.

b) Tài chính

- Giá cước dịch vụ nhắn tin qua Cổng thông tin điện tử 1400: Áp dụng mức giá cước dịch vụ nhắn tin liên mạng theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Giá cước dịch vụ thuê kênh kết nối cổng nhắn tin của doanh nghiệp với Trung tâm dữ liệu thuộc Cổng thông tin điện tử 1400 được áp dụng mức giá cước thuê kênh nội hạt theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Mức giá trị quyên góp do các tổ chức, đơn vị vận động và tiếp nhận quyên góp phối hợp cùng VTC quy định theo từng cuộc vận động. Mức giá trị quyên góp cơ bản ứng với đầu số nhắn tin 1401. Các mức giá trị quyên góp khác sẽ được sử dụng các đầu số từ 1402 đến 1409 tương ứng với giá trị bội số từ 2 đến 9 của mức giá trị quyên góp cơ bản. Sử dụng đầu số 1400 cho mục đích tiếp nhận các bản tin nhắn động viên, thăm hỏi v.v.v.

- Phân bổ nguồn thu:

+ Toàn bộ nguồn thu từ tiền quyên góp của người sử dụng dịch vụ nhắn tin qua Cổng thông tin điện tử 1400 phải được nộp đầy đủ và kịp thời cho tổ chức, đơn vị vận động và tiếp nhận quyên góp.

+ Nguồn thu từ cước dịch vụ nhắn tin giữa Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện với các doanh nghiệp viễn thông được phân chia theo tỷ lệ do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định để đảm bảo bù đắp chi phí cho hoạt động quyên góp vì mục đích nhân đạo, từ thiện qua mạng viễn thông và Cổng thông tin điện tử 1400.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Tổng Công ty truyền thông Đa phương tiện (VTC):

- Đầu tư xây dựng và khai thác Cổng thông tin điện tử 1400 hiệu quả và đúng mục đích.

- Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông triển khai kịp thời và có chất lượng việc kết nối Cổng thông tin điện tử 1400 với các cổng nhắn tin của các doanh nghiệp.

- Chủ trì đối soát số liệu dịch vụ nhắn tin liên quan đến tiền quyên góp và cước tin nhắn với các doanh nghiệp viễn thông.

- Chủ động làm việc với các tổ chức, đơn vị vận động và tiếp nhận quyên góp để khai thác có hiệu quả Cổng thông tin điện tử 1400.

- Tăng cường các hoạt động truyền thông để quảng bá Cổng thông tin điện tử 1400 đến người sử dụng dịch vụ viễn thông, các tổ chức, đơn vị vận động và tiếp nhận quyên góp.

- Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông giải quyết khiếu nại của khách hàng sử dụng dịch vụ nhắn tin qua Cổng thông tin điện tử 1400.

- Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động của Cổng thông tin điện tử 1400 theo yêu cầu.

2. Các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ nhắn tin trên cơ sở hạ tầng mạng cố định và di động:

- Đầu tư thiết lập kênh truyền dẫn nội hạt kết nối cổng nhắn tin của doanh nghiệp với Trung tâm dữ liệu thuộc Cổng thông tin điện tử 1400.

- Phối hợp đối soát số liệu dịch vụ nhắn tin liên quan đến tiền quyên góp và cước tin nhắn để làm cơ sở thu cước của người sử dụng dịch vụ và thanh toán với Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện.

- Chủ trì và phối hợp với Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện giải quyết khiếu nại của khách hàng sử dụng dịch vụ nhắn tin qua Cổng thông tin điện tử 1400.

3. Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Vụ Viễn thông chỉ đạo hướng dẫn về kỹ thuật, nghiệp vụ, giá cước đối với hoạt động Cổng thông tin điện tử 1400.

b) Vụ Kế hoạch Tài chính chỉ đạo và hướng dẫn Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện, các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị có liên quan đến hoạt động Cổng thông tin điện tử 1400 về tài chính, đầu tư trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Vụ Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện và Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- BCĐ PCLBTW;
- UBQGTKCN;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
- Bộ LĐTBXH;
- Bộ Tài chính;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Hội chữ thập đỏ Việt Nam;
- Các Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện;
- Các cơ quan thông tin đại chúng;
- Các Sở Thông tin và Truyền thông,
- Lưu: VT, Vụ VT.

BỘ TRƯỞNG
Lê Doãn Hợp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1009/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1009/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực11/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1009/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 1009/QĐ-BTTTT phê duyệt đề án cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1009/QĐ-BTTTT phê duyệt đề án cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1009/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýLê Doãn Hợp
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực11/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1009/QĐ-BTTTT phê duyệt đề án cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1009/QĐ-BTTTT phê duyệt đề án cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia

            • 11/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực