Quyết định 1009/QĐ-UBND

Quyết định 1009/QĐ-UBND năm 2019 quy định (tạm thời) về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 1009/QĐ-UBND 2019 quy định tạm thời tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1009/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 20 tháng 09 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH (TẠM THỜI) TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Văn bản số 8589/BTC-QLCS ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Văn bản s 4411/BYT-KHTC ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y tế về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tnh Kon Tum.

Căn cứ kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 46/TB-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2019;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 3025/TTr-SYT ngày 18 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định quy định (tạm thời) tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Sở Y tế chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý đối vi nội dung do đơn vị tham mưu, đề xuất.

- Giao Sở Tài chính tích hp nội dung Quy định (tạm thời) tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế tại Điều 1 Quyết định này vào nội dung quy định quản lý, sử dụng xe ô tô công trên địa bàn tnh theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ điểm e mục 3.1 khoản 3, Điều 1 Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tnh Kon Tum.

Giám đốc các S: Y tế, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Kon Tum; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Y tế (B/c);
- Bộ Tài ch
ính (B/c);
- TT tỉnh ủy;
- TT. HĐND t
nh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ
TỊCH
PHÓ CHỦ
TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CỨU THƯƠNG; XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG KHÁC KHÁC LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Kèm theo Quyết định số: 1009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị tính: Chiếc

STT

Đơn vị

Tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng

Trong đó

Ghi chú

Xe ô tô cứu thương

Xe ô tô khác có kết cấu đặc biệt hoặc gắn thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế

A

B

1=2+3

2

3

4

I

Các cơ sở y tế dự phòng tuyến tỉnh

5

0

5

 

1

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

3

0

3

 

2

Trung tâm Pháp y

1

0

1

 

3

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, Mỹ phẩm, thực phẩm

1

0

1

 

II

Các Bệnh viện tuyến tỉnh

16

13

3

 

1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

8

7

1

 

2

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi

5

4

1

 

3

Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng

3

2

1

 

II

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố

28

18

10

 

1

Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà

3

2

1

 

2

Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô

3

2

1

 

3

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông

3

2

1

 

4

Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi

2

1

1

 

5

Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei

3

2

1

 

6

Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy

3

2

1

 

7

Trung tâm Y tế huyện Kon Ry

3

2

1

 

8

Trung tâm Y tế huyện Kon Plong

3

2

1

 

9

Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai

3

2

1

 

10

Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum

2

1

1

 

 

Tổng cộng

49

31

18

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2019
Ngày hiệu lực20/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1009/QĐ-UBND 2019 quy định tạm thời tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô Kon Tum


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1009/QĐ-UBND 2019 quy định tạm thời tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô Kon Tum
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýLê Ngọc Tuấn
       Ngày ban hành20/09/2019
       Ngày hiệu lực20/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1009/QĐ-UBND 2019 quy định tạm thời tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1009/QĐ-UBND 2019 quy định tạm thời tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô Kon Tum

           • 20/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực