Quyết định 1009/QĐ-UBND

Quyết định 1009/QĐ-UBND năm 2010 ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1009/QĐ-UBND năm 2010 quy chế hoạt động Hội đồng thẩm định Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1009/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 10 tháng 5 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CẤP TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ vào Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề;

Căn cứ Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Đề án quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Bạc Liêu;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 90/TTr-SLĐTBXH ngày 16 tháng 4 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các thành viên Hội đồng thẩm định cấp tỉnh có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Hồng Phương

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CẤP TỈNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP, CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, GIẢI THỂ TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VÀ TRUNG TÂM DẠY NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

Điều 1. Chức năng

Hội đồng thẩm định cấp tỉnh là tổ chức tư vấn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định hồ sơ đề xuất thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh. Điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề thực hiện theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Căn cứ chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh và hồ sơ xin thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập và tư thục. Hội đồng tổ chức thẩm định báo cáo kết luận thông qua Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xét chấp thuận trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

Điều 3. Quyền hạn của Hội đồng thẩm định

1. Được đăng ký làm việc trực tiếp với các ngành, các cấp có liên quan để thực hiện nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng đề ra.

2. Có quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề cung cấp thông tin, các tài liệu cần thiết một cách đầy đủ, kịp thời có liên quan đến đề án, hồ sơ thành lập trường và trung tâm để phục vụ cho công tác thẩm định; khi cần thiết kiến nghị sửa đổi, bổ sung đề án và hồ sơ để đáp ứng các yêu cầu thẩm định.

3. Xem xét quyết định các vấn đề về quy chế làm việc, chương trình và kế hoạch công tác của hội đồng và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật.

4. Được tạo các điều kiện, phương tiện cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

Điều 4. Thành phần của Hội đồng thẩm định

1. Thành phần của Hội đồng thẩm định gồm có:

- Chủ tịch;

- Các Phó chủ tịch;

- Các ủy viên.

2. Cơ quan thường trực của hội đồng đặt tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Các thành viên hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 5. Chủ tịch Hội đồng

Chủ tịch Hội đồng thẩm định có các nhiệm vụ sau:

1. Điều hành hoạt động của hội đồng nhằm thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên hội đồng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao;

2. Quyết định nội dung cuộc họp, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của hội đồng; trường hợp cần thiết có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;

3. Quyết định việc mời thêm các thành phần khác là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan hoặc các nhà khoa học, nhà quản lý chuyên môn liên quan tham gia vào phiên họp của hội đồng khi cần thiết;

4. Thông qua biên bản, báo cáo và những kiến nghị sau mỗi phiên họp của hội đồng;

5. Đề nghị việc thay đổi hoặc bổ sung các thành viên của hội đồng khi cần thiết;

6. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có thể triệu tập cuộc họp bất thường để giải quyết các nhiệm vụ của hội đồng.

Điều 6. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng là người giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ:

1. Được Chủ tịch Hội đồng phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác của hội đồng; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công hoặc được ủy quyền.

2. Có trách nhiệm phân công cán bộ công chức bộ phận chuyên môn nghiệp vụ chuẩn bị tài liệu, nội dung các cuộc họp của hội đồng; đảm bảo các điều kiện và phương tiện cần thiết phục vụ hoạt động của Hội đồng.

Điều 7. Phó Chủ tịch Hội đồng

Phó Chủ tịch Hội đồng giúp Chủ tịch Hội đồng điều hành hoạt động của Hội đồng, được Chủ tịch Hội đồng phân công phụ trách một hoặc một số công việc. Phó Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm về phần công việc do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 8. Các ủy viên hội đồng

Các ủy viên hội đồng có nhiệm vụ:

1. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của hội đồng; trường hợp vắng mặt phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng;

2. Nghiên cứu trước hồ sơ, tài liệu; chuẩn bị tốt và tham gia ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận thuộc phạm vi tư vấn của hội đồng;

3. Được cung cấp những thông tin cần thiết về các vấn đề liên quan tới cuộc họp và hoạt động của hội đồng;

4. Là người giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng; được Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng phân công phụ trách một số công việc cụ thể trên cơ sở hoạt động của Hội đồng, có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng phân công phụ trách và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.

Chương III

QUY TRÌNH VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

Điều 9. Quy trình thẩm định

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực hội đồng) tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ của tổ chức, cá nhân xin thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh trước khi trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh.

2. Hội đồng thẩm định tổ chức họp thẩm định hồ sơ của tổ chức, cá nhân xin thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh để nghe ý kiến nhận xét, đánh giá của từng thành viên hội đồng; thảo luận để đi đến những ý kiến đánh giá của hội đồng về hồ sơ đề nghị của tổ chức, cá nhân đó.

3. Cơ quan thường trực hội đồng có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu về những vấn đề sẽ đưa ra thảo luận ở cuộc họp của hội đồng và chuyển đến các thành viên hội đồng trước khi họp ít nhất 05 ngày. Tài liệu của các kỳ họp bất thường phải chuyển đến các thành viên hội đồng chậm nhất là 02 ngày trước kỳ họp.

Điều 10. Nội dung và thủ tục hồ sơ thẩm định

Hội đồng thẩm định, các cơ quan liên quan và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề khi thực hiện việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể cần thực hiện theo các căn cứ pháp lý, số lượng bộ hồ sơ báo cáo gửi hội đồng thẩm định, quy định nội dung thẩm định và số ngày nhận, giải quyết hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 11. Nguyên tắc làm việc

1. Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận công khai và quyết định theo đa số. Cuộc họp của hội đồng được coi là hợp lệ khi có 2/3 số thành viên hội đồng tham gia trong đó có Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch hội đồng.

2. Hội đồng thông qua ý kiến thẩm định bằng biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín. Các kết luận của hội đồng được thông qua nếu có 2/3 số thành viên Hội đồng có mặt tán thành.

3. Các cuộc họp của Hội đồng đều phải có biên bản. Biên bản cuộc họp hội đồng phải thể hiện đầy đủ ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, trường hợp thành viên Hội đồng vắng mặt phải có ý kiến bằng văn bản về nội dung được Hội đồng sẽ thảo luận tại cuộc họp. Những ý kiến khác với ý kiến chính thức của Hội đồng được bảo lưu, ghi đầy đủ trong biên bản họp Hội đồng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

4. Biên bản họp Hội đồng thẩm định được gửi cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để làm cơ sở xem xét, quyết định việc thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Quy chế này áp dụng cho Hội đồng thẩm định cấp tỉnh hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề khi thực hiện việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các thành viên hội đồng và các cơ quan có liên quan phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2010
Ngày hiệu lực10/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1009/QĐ-UBND năm 2010 quy chế hoạt động Hội đồng thẩm định Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1009/QĐ-UBND năm 2010 quy chế hoạt động Hội đồng thẩm định Bạc Liêu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýBùi Hồng Phương
        Ngày ban hành10/05/2010
        Ngày hiệu lực10/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1009/QĐ-UBND năm 2010 quy chế hoạt động Hội đồng thẩm định Bạc Liêu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1009/QĐ-UBND năm 2010 quy chế hoạt động Hội đồng thẩm định Bạc Liêu

            • 10/05/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/05/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực