Quyết định 101/2000/QĐ-BNN-TY

Quyết định 101/2000/QĐ-BNN-TY về Quy định về sắc phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật, thẻ kiểm tra vệ sinh thú y và chế độ cấp phát, sử dụng đối với bác sĩ kỹ thuật viên thú y làm công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 101/2000/QĐ-BNN-TY Quy định sắc phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật,vệ sinh thú y,chế độ bác sĩ kĩ thuật viên thú y đã được thay thế bởi Quyết định 48/2006/QĐ-BNN trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật và được áp dụng kể từ ngày 13/07/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 101/2000/QĐ-BNN-TY Quy định sắc phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật,vệ sinh thú y,chế độ bác sĩ kĩ thuật viên thú y


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 101/2000/-BNN-TY

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ SẮC PHỤC, PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU, BIỂN HIỆU, THẺ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, THẺ KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y VÀ CHẾ ĐỘ CẤP PHÁT, SỬ DỤNG ĐỐI VỚI BÁC SĨ KỸ THUẬT VIÊN THÚ Y LÀM CÔNG TÁC KIỂM DỊCH, KIỂM SOÁT GIẾT MỔ, KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 1.1.1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Điều 32 Pháp lệnh Thú y công bố ngày 15 .2. 1993 và Điều 41 Điều lệ Kiểm dịch, Kiểm soát giết mổ và Kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật ban hành kèm theo Nghị định số 93/CP ngày 27.11.1993 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về sắc phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật, thẻ kiểm tra vệ sinh thú y và chế độ cấp phát, sử dụng đối với bác sĩ thú y, kỹ thuật viên thú y làm công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật".

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 606 NN-TY/QĐ ngày 9 tháng 6 năm 1994 về việc Ban hành Quy định về sắc phục,phù hiệu,cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật, thẻ kiểm tra vệ sinh thú y và chế độ cấp phát, sử dụng đối với bác sĩ, kỹ thuật viên thú y làm công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật.

Điều 3. - Ông Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Giám đốc sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ,
- Cục Thú y,
- Sở NN & PTNT các tỉnh,
thành phố trực thuộc TƯ,
- Chi cục Thú y các tỉnh,
thành phố trực thuộc TƯ,
- Lưu VP, Pháp chế Bộ.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thế Dân

QUY ĐỊNH

VỀ SẮC PHỤC, PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU, BIỂN HIỆU, THẺ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, THẺ KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y VÀ CHẾ ĐỘ CẤP PHÁT, SỬ DỤNG ĐỐI VỚI BÁC SĨ, KỸ THUẬT VIÊN THÚ Y LÀM CÔNG TÁC KIỂM DỊCH, KIỂM SOÁT GIẾT MỔ, KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 101/2000/QĐ/BNN-TY ngày 31/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.- Đối tượng áp dụng: bác sỹ, kỹ thuật viên thú y làm công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y có chức danh theo tiêu chuẩn ngành do Nhà nước quy định như: kỹ thuật viên kiểm dịch động vật, kiểm dịch viên động vật, kiểm dịch viên chính động vật, kiểm dịch viên cao cấp động vật và cán bộ lãnh đạo các đơn vị tổ chức kiểm dịch động vật kiêm nhiệm các chức danh đó.

Điều 2.- Đối tượng nói ở Điều 1 phải mang sắc phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật, thẻ kiểm tra vệ sinh thú y trong khi thi hành công vụ.

Điều 3. - Đối tượng nói ở Điều 1 khi thôi đảm nhận công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật phải nộp lại cho cơ quan quản lý toàn bộ trang phục ghi ở Điều 2, thẻ kiểm dịch động vật, thẻ kiểm tra vệ sinh thú y, biển hiệu.

Điều 4. Nghiêm cấm việc tẩy xoá, sửa chữa, cho mượn thẻ hoặc cho mượn sắc phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu.

II. QUY ĐỊNH VỀ KIỂU MẪU SẮC PHỤC

Điều 5. - Kiểu mẫu quần áo nam (kèm theo phụ lục 1)

1- Mùa hè: Quần âu dài, ống rộng vừa phải, mầu xanh đậm. Ao sơ mi kiểu blu dông có hai đỉa cầu vai, dài tay hoặc cộc tay mầu trắng.

2- Mùa đông: Quần âu dài, ống rộng vừa phải, mầu xanh đậm. Ao sơ mi trắng. Ao vét kiểu cổ hai ve to, bốn túi có nắp, mầu xanh đậm, khuy áo mầu vàng ánh kim loại, vai áo có chỗ gài cấp hiệu (ga lông).

Điều 6. - Kiểu mẫu quần áo nữ (kèm theo phụ lục 1): như kiểu mẫu quần áo nêu tại mục 1, 2 Điều 5. Riêng đối với nữ viên chức kiểm dịch động vật làm công tác kiểm dịch tại cửa khẩu hoặc bộ phận kiểm dịch xuất nhập khẩu của Trung tâm Thú y vùng thì sử dụng váy dài chấm gối, mầu xanh đậm.

Điều7. - Mũ kêpi: mầu trắng, lưỡi trai màu đen, vành thân mũ mầu xanh đậm có viền chỉ vàng phía trước.

Điều 8. - Giày da đen ngắn cổ; dép có quai hậu, gót cao vừa phải.

Điều 9. - Cờ ra vát kiểu thông thường, một mầu, hợp với mầu quần.

Điều10.- Ao mưa có tay dài, mầu sẫm, bằng chất liệu chống thấm.

Điều11.- Cặp công tác giả da hoặc da mầu đen, kích thước cặp 30x40 cm.

III. QUY ĐỊNH VỀ MẪU PHÙ HIỆU

Điều 12.- Phù hiệu đeo trên mũ kêpi (kèm theo phụ lục 2) hình tròn, đường kính 35 mm, nền đỏ tươi, phía trong có hai nhánh bông lúa mầu vàng tươi, phía dưới nối hai gốc 2 nhánh lúa có chữ KDĐV mầu trắng. Phía trên phù hiệu có chữ thập mầu xanh đậm nằm trong vòng tròn mầu trắng có đường kính 12 mm, hai bên vòng tròn là cánh máy bay mầu trắng, phía dưới vòng tròn là mỏ neo mầu trắng.

Điều 13.- Phù hiệu đeo trên mũ mềm (kèm theo phụ lục 2) như phù hiệu đeo trên mũ kêpi, đường kính phù hiệu là 29 mm.

Điều 14.- Phù hiệu gắn ở ve áo (kèm theo phụ lục 3) hình bình hành, có góc nhọn 45°, góc tù 135°, dài 75 mm, cao 32 mm, nền mầu xanh đậm, ở chính giữa có phù hiệu như phù hiệu đeo trên mũ kêpi, đường kính phù hiệu là 20 mm, toàn bộ phù hiệu có mầu vàng tươi, riêng dấu chữ thập của phù hiệu có mầu xanh đậm (cùng mầu với nền phù hiệu)

IV. QUY ĐỊNH VỀ MẪU CẤP HIỆU

Điều 15.- Kiểu cơ bản

Có hình một băng thon dài, một đầu bằng, đầu kia nhọn ở phía mút (hình thang đứng, cao 130 mm, đáy lớn 45 mm, đáy nhỏ 40 mm, chung với đáy của tam giác cân, có chiều cao 10 mm). Nền ga lông màu xanh đậm (cùng nền với nền phù hiệu ở ve áo cổ). Tại phía đầu nhọn của ga lông có gắn một ngôi sao 5 cánh màu vàng, đường kính là 5 mm. Trên nền phía đầu bằng của ga lông có gắn vạch của cấp hiệu.

Điều 16. - Kiểu của mỗi cấp hiệu

1. Cấp hiệu đối với lãnh đạo đơn vị

- Cấp hiệu của Trưởng cửa khẩu Kiểm dịch động vật, Phó trưởng phòng phòng Kiểm dịch Chi cục Thú y, Trưởng trạm trạm Kiểm dịch động vật nội địa: cấp hiệu kiểu cơ bản có gắn thêm một vạch màu vàng có bề ngang 10 mm, vạch được đặt song song với cạnh đáy của ga lông,.

- Cấp hiệu của Phó trưởng trạm trạm Kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu, Trưởng phòng phòng Kiểm dịch Chi cục Thú y, Trạm trưởng trạm Thú y huyện: cấp hiệu kiểu cơ bản có gắn thêm 2 vạch mầu vàng có bề ngang 10 mm, vạch được đặt song song với cạnh đáy của ga lông.

- Cấp hiệu của Phó giám đốc Trung tâm Thú y vùng, Phó trưởng phòng phòng Kiểm dịch Cục Thú y, Trưởng trạm trạm Kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu, Chi cục phó Chi cục Thú y: cấp hiệu kiểu cơ bản có gắn thêm 3 vạch mầu vàng có bề ngang 10 mm; vạch được đặt song song với cạnh đáy của ga lông.

- Cấp hiệu của Giám đốc Trung tâm Thú y vùng, Trưởng phòng phòng Kiểm dịch Cục Thú y, Chi cục trưởng Chi cục Thú y: cấp hiệu kiẻu cơ bản có gắn thêm 4 vạch mầu vàng có bề ngang 10 mm; vạch được đặt song song với cạnh đáy của ga lông.

2. Cấp hiệu đối với kỹ thuật viên kiểm dịch, kiểm dịch viên kiểm dịch.

- Cấp hiệu của kỹ thuật viên kiểm dịch: cấp hiệu kiểu cơ bản có gắn thêm 1 vạch vàng hình đầu mũi tên hướng về phía đầu nhọn của ga lông, bề ngang của vạch10 mm.

- Cấp hiệu của kiểm dịch viên có thâm niên công tác từ 10 năm trở xuống: cấp hiệu kiểu cơ bản có gắn thêm 2 vạch vàng hình đầu mũi tên hướng về phía đầu nhọn của ga lông, bề ngang của vạch 10 mm .

- Cấp hiệu của kiểm dịch viên có thâm niên công tác từ 11 năm trở lên, kiểm dịch viên chính có thâm niên công tác từ 5 năm trở xuống : cấp hiệu kiểu cơ bản có gắn thêm 3 vạch vàng hình đầu mũi tên hướng về phía đầu nhọn của ga lông, bề ngang của vạch 10 mm .

- Cấp hiệu của kiểm dịch viên chính có thâm niên công tác từ 6 năm trở lên, kiểm dịch viên cao cấp: cấp hiệu kiểu cơ bản có gắn thêm 4 vạch vàng hình đầu mũi tên hướng về phía đầu nhọn của ga lông, bề ngang của vạch 10 mm.

V. QUY ĐỊNH VỀ MẪU THẺ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

Điều 17.

1. Thẻ kiểm dịch động vật được cấp cho đối tượng nói ở Điều 1 bản Quy định này và đang hoạt động trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về kiểm dịch động vật.

2. Thẻ có hình chữ nhật, rộng 70 cm, dài 100 mm, nền thẻ mầu trắng, chữ in mầu xanh đậm, làm bằng bìa cứng có ép plastic; ở phía trái góc trên có in phù hiệu kiểm dịch động vật như kiểu gắn ở mũ với kích thước thu nhỏ (đường kính là 15 mm), góc trái phía dưới có khung hình chữ nhật, kích thước 25 mm x 35 mm để dán ảnh người được cấp thẻ (ảnh chụp kiểu chứng minh thư mang sắc phục kiểm dịch).

3. Nội dung ghi trong thẻ: ghi trong phụ lục 5.

VI. QUY ĐỊNH VỀ MẪU THẺ KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y

Điều 18.

1. Thẻ kiểm tra vệ sinh thú y được cấp cho đối tượng nói ở Điều 1 bản Quy định này và đang hoạt động trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật.

2. Kích thước, nội dung thể hiện trên mặt thẻ theo quy định tại Mục 2 Điều 17 Bản quy định này;

3. Nội dung ghi trong thẻ: theo phụ lục 6.

VII. QUY ĐỊNH VỀ BIỂN HIỆU KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, BIỂN HIỆU KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y  

Điều 19.

1. Biển hiệu có hình chữ nhật,rộng 55 mm, dài 85 mm, nền biển mầu trắng, chữ in xanh đậm, làm bằng bìa cứng có ép plastic; phía trên hình chữ nhật ghi tên cơ quan công tác. Góc trái phía dưới biển có khung hình chữ nhật kích thước 25 mm x 35 mm để dán ảnh người mang biển hiệu (ảnh chụp kiểu chứng minh thư mang sắc phục kiểm dịch) phía phải của biển ghi tên và mã số của người mang biển hiệu;

2. Khi thi hành công vụ, đối tượng nói ở Điều 1 bản Quy định này phải đeo biển hiệu ở ngực bên trái.

VIII. QUY ĐỊNH MANG SẮC PHỤC, PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU, BIỂN HIỆU

Điều 20. - Sắc phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu được mang chỉnh tề và đồng bộ theo quy định sau:

1. Quần áo mùa hè, mùa đông phải đồng bộ theo quy định:

2. Ao phải được cài khuy cổ tay, cổ áo;

3. Phù hiệu ở ve cổ áo phải được đeo ở ve trên (nếu là áo hai ve cổ bẻ), phải đặt cạnh của phù hiệu song song với 2 cạnh của ve áo và cách 2 cạnh đó 3-4 mm. Nếu mặc áo vét thì phù hiệu phải được đeo ở ve áo vét (không được đeo ở ve áo sơ mi bên trong, không đeo phù hiệu ở ve áo khoác bên ngoài áo vét);

4. Phù hiệu gắn ở mũ thì cạnh dưới phù hiệu phải tiếp sát đường vành mũ nối với lưỡi trai của mũ;

1. Biển hiệu đeo ở ngực bên trái tại vị trí chờm lên ngực túi trái của áo;

2. Khi mang đồng phục phải đeo đồng bộ cả phù hiệu ở mũ và phù hiệu ở ve cổ áo. Nếu đã mang cấp hiệu ở cầu vai (ga lông) thì phải đeo phù hiệu ở mũ và ở ve cổ áo.

IX. QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CẤP PHÁT, SỬ DỤNG VỀ SẮC PHỤC, PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU, BIỂN HIỆU, THẺ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, THẺ KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y 

Điều 21.

1. Kinh phí cho việc trang bị sắc phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật, thẻ kiểm tra vệ sinh thú y được ngân sách Nhà nước cấp, chi theo chế độ tài chính hiện hành;

2. Chế độ cấp phát, thời hạn sử dụng:

a- Mỗi người được cấp phát một mũ kêpi (01), một mũ mềm (01), một phù hiệu ở mũ kêpi (01), một phù hiệu ở mũ mềm (01), hai phù hiệu ở ve áo (02), hai cấp hiệu cầu vai (02), một thẻ kiểm dịch động vật hoặc một thẻ kiểm tra vệ sinh thú y, một biển hiệu. Thời hạn sử dụng không hạn định.

b- Quần áo, giầy, dép, tất chân, cờ ra vát, áo mưa, cặp công tác

- Quần áo mùa đông: 1 bộ / người/ 24 tháng, lần đầu được cấp 2bộ.

- Quần áo mùa hè: 2 bộ / người/ 12 tháng.

- Dép: 1 đôi / người/ 12 tháng.

- Tất chân: 2 đôi / người/ 18 tháng.

- Cờ ra vát: 2 chiếc / người/ 36 tháng.

- Ao mưa: 1 chiếc / người/ 18 tháng.

- Cặp công tác: 1 chiếc / người / 24 tháng.

Điều 22 . - Việc quản lý, sử dụng sắc phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật, thẻ kiểm tra vệ sinh thú y phải đúng đối tượng, đúng chế độ.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 101/2000/QĐ-BNN-TY

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu101/2000/QĐ-BNN-TY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2000
Ngày hiệu lực15/09/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/12/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 101/2000/QĐ-BNN-TY

Lược đồ Quyết định 101/2000/QĐ-BNN-TY Quy định sắc phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật,vệ sinh thú y,chế độ bác sĩ kĩ thuật viên thú y


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 101/2000/QĐ-BNN-TY Quy định sắc phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật,vệ sinh thú y,chế độ bác sĩ kĩ thuật viên thú y
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu101/2000/QĐ-BNN-TY
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNgô Thế Dân
        Ngày ban hành31/08/2000
        Ngày hiệu lực15/09/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/12/2007
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 101/2000/QĐ-BNN-TY Quy định sắc phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật,vệ sinh thú y,chế độ bác sĩ kĩ thuật viên thú y

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 101/2000/QĐ-BNN-TY Quy định sắc phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật,vệ sinh thú y,chế độ bác sĩ kĩ thuật viên thú y