Quyết định 1010/QĐ-UBND

Quyết định 1010/QĐ-UBND năm 2015 Bãi bỏ các nội dung quy định quản lý vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến chè để kinh doanh tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 1010/QĐ-UBND 2015 Bãi bỏ nội dung quản lý vùng nguyên liệu sản xuất chế biến chè Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1010/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 19 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC NỘI DUNG QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÙNG NGUYÊN LIỆU, SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN CHÈ ĐỂ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cánh đồng lớn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 133/TTr-SNN ngày 11 tháng 5 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các nội dung quy định quản lý vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến chè để kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La với các nội dung sau:

1. Bãi bỏ Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến chè để kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Bãi bỏ Khoản 5 (Quy hoạch vùng nguyên liệu cho các cơ sở chế biến chè an toàn), Mục II, Điều 1, Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Quy hoạch vùng sản xuất chè an toàn tỉnh Sơn La đến năm 2020.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc phát triển vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến chè để kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La theo đúng quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cánh đồng lớn; quy định tại các văn bản có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- TT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT. (M01), 68 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Mai Kiên

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2015
Ngày hiệu lực19/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1010/QĐ-UBND 2015 Bãi bỏ nội dung quản lý vùng nguyên liệu sản xuất chế biến chè Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1010/QĐ-UBND 2015 Bãi bỏ nội dung quản lý vùng nguyên liệu sản xuất chế biến chè Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýLò Mai Kiên
        Ngày ban hành19/05/2015
        Ngày hiệu lực19/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1010/QĐ-UBND 2015 Bãi bỏ nội dung quản lý vùng nguyên liệu sản xuất chế biến chè Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1010/QĐ-UBND 2015 Bãi bỏ nội dung quản lý vùng nguyên liệu sản xuất chế biến chè Sơn La

           • 19/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực