Quyết định 1010/QĐ-UBND

Quyết định 1010/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định 1010/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động Vĩnh Phúc đã được thay thế bởi Quyết định 1427/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính của Sở Lao động tỉnh Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 11/06/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1010/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động Vĩnh Phúc


ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH VĨNH PH�C
--------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 1010/QĐ-UBND

Vĩnh Ph�c, ng�y 08 th�ng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC C�NG BỐ THỦ TỤC H�NH CH�NH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH V� X� HỘI TỈNH VĨNH PH�C

CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Ch�nh quyền địa phương ng�y 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ng�y 08/6/2010 của Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ng�y 07/8/2017 của Ch�nh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ng�y 25/3/2015 của Thủ tướng Ch�nh phủ về ban h�nh Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa li�n th�ng tại cơ quan h�nh ch�nh nh� nước ở địa phương;

Căn cứ Th�ng tư số 02/2017/TT-VPCP ng�y 31/10/2017 của Văn ph�ng Ch�nh phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Quyết định số 2208/QĐ-UBND ng�y 08/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Ph�c về việc th�nh lập Trung t�m h�nh ch�nh c�ng tỉnh Vĩnh Ph�c;

X�t đề nghị của Sở Lao động - Thương binh v� X� hội tại Tờ tr�nh số 25/TTr-SLĐTBXH ng�y 20/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. C�ng bố k�m theo Quyết định n�y 62 thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh v� X� hội, trong đ� 46 thủ tục h�nh ch�nh đưa v�o tiếp nhận, trả kết quả tại Trung t�m h�nh ch�nh c�ng tỉnh Vĩnh Ph�c; 16 thủ tục h�nh ch�nh tiếp nhận, giải quyết v� trả kết quả tại Sở Lao động - Thương binh v� X� hội.

Điều 2. Quyết định n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y k�. C�c thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh v� X� hội đ� được c�ng bố trước đ�y kh�ng c�n hiệu lực thi h�nh, trừ Quyết định số 122/QĐ-UBND ng�y 19/01/2018 của UBND tỉnh về việc c�ng bố thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh v� X� hội tỉnh Vĩnh Ph�c.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng UBND tỉnh, Gi�m đốc c�c Sở, Ban, Ng�nh v� c�c tổ chức, c� nh�n c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC- Văn ph�ng Ch�nh phủ;
- CPCT;
- Như Điều 3;
- Trung t�m H�nh ch�nh c�ng tỉnh;
- C�̉ng Th�ng tin - GTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KS1.
(
Th - b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tr�

 

THỦ TỤC H�NH CH�NH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH V� X� HỘI TỈNH VĨNH PH�C

(Ban h�nh k�m theo Quyết định số��� /QĐ-UBND ng�y��� th�ng��� năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Ph�c)

A. DANH MỤC THỦ TỤC H�NH CH�NH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG -TB&XH TIẾP NHẬN V� TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG T�M H�NH CH�NH C�NG TỈNH

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC H�NH CH�NH

TT

T�n thủ tục h�nh ch�nh

I

Lĩnh vực Gi�o dục nghề nghiệp

1

Th�nh lập trung t�m gi�o dục nghề nghiệp, trường trung cấp c�ng lập trực thuộc tỉnh v� trung t�m gi�o dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục tr�n địa b�n tỉnh

2

Th�nh lập ph�n hiệu của trường trung cấp c�ng lập thuộc tỉnh v� ph�n hiệu của trường trung cấp tư thục tr�n địa b�n tỉnh

3

Chia, t�ch, s�p nhập trung t�m gi�o dục nghề nghiệp, trường trung cấp c�ng lập trực thuộc tỉnh v� trung t�m gi�o dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục tr�n địa b�n tỉnh

4

Giải thể trung t�m gi�o dục nghề nghiệp, trường trung cấp c�ng lập trực thuộc tỉnh v� trung t�m gi�o dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục tr�n địa b�n tỉnh

5

Chấm dứt hoạt động ph�n hiệu của trường trung cấp c�ng lập trực thuộc tỉnh v� ph�n hiệu của trường trung cấp tư thục tr�n địa b�n tỉnh

6

Đổi t�n trung t�m gi�o dục nghề nghiệp, trường trung cấp c�ng lập trực thuộc tỉnh v� trung t�m gi�o dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục tr�n địa b�n tỉnh

7

Bổ nhiệm gi�m đốc trung t�m gi�o dục nghề nghiệp c�ng lập trực thuộc tỉnh

8

Miễn nhiệm gi�m đốc trung t�m gi�o dục nghề nghiệp c�ng lập trực thuộc tỉnh; trung t�m gi�o dục nghề nghiệp tư thục

9

C�ng nhận trung t�m gi�o dục nghề nghiệp tư thục hoạt động kh�ng v� lợi nhuận

10

Th�nh lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch v� c�c th�nh vi�n hội đồng trường cao đẳng c�ng lập trực thuộc UBND tỉnh

11

Miễn nhiệm chủ tịch v� c�c th�nh vi�n hội đồng trường cao đẳng c�ng lập trực thuộc UBND tỉnh

12

C�ch chức chủ tịch v� c�c th�nh vi�n hội đồng trường cao đẳng c�ng lập trực thuộc UBND tỉnh

13

Bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng c�ng lập trực thuộc UBND tỉnh

14

Miễn nhiệm, c�ch chức hiệu trưởng trường cao đẳng c�ng lập trực thuộc UBND tỉnh

15

Th�nh lập hội đồng trường trung cấp c�ng lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở, UBND cấp huyện

16

Miễn nhiệm chủ tịch, c�c th�nh vi�n hội đồng trường trung cấp c�ng lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở, UBND cấp huyện

17

C�ch chức chủ tịch, c�c th�nh vi�n hội đồng trường trung cấp c�ng lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở, UBND cấp huyện

18

Bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp c�ng lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở, UBND cấp huyện

19

Miễn nhiệm, c�ch chức hiệu trưởng trường trung cấp c�ng lập thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, UBND cấp huyện

20

Cấp giấy chứng nhận đăng k� hoạt động gi�o dục nghề nghiệp đối với trung t�m gi�o dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp.

21

Cấp giấy chứng nhận đăng k� bổ sung hoạt động gi�o dục nghề nghiệp đối với trung t�m gi�o dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

22

Thủ tục c�ng nhận gi�m đốc trung t�m gi�o dục nghề nghiệp tư thục

23

Th�nh lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

24

C�ng nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

25

Cấp giấy chứng nhận đăng k� hoạt động li�n kết đ�o tạo đối với trường trung cấp, trung t�m gi�o dục nghề nghiệp

26

Cho ph�p th�nh lập trường trung cấp, trung t�m gi�o dục nghề nghiệp c� vốn đầu tư nước ngo�i

27

Cho ph�p mở ph�n hiệu của trường trung cấp c� vốn đầu tư nước ngo�i (tại c�c tỉnh, th�nh phố kh�c với tỉnh, th�nh phố nơi đặt trụ sở ch�nh của trường trung cấp)

28

Cho ph�p mở ph�n hiệu của trường trung cấp c� vốn đầu tư nước ngo�i (trong c�ng một tỉnh, th�nh phố với trụ sở ch�nh của trường trung cấp).

29

S�p nhập, chia, t�ch trường trung cấp, trung t�m gi�o dục nghề nghiệp c� vốn đầu tư nước ngo�i

II

Lĩnh vực Việc l�m - An to�n lao động

1

Đăng k� hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ng�y 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an to�n vệ sinh lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận hạng A của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan c� thẩm quyền cấp tỉnh quyết định th�nh lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản l�

3

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an to�n vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan c� thẩm quyền cấp tỉnh quyết định th�nh lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản l�).

4

Th�ng b�o doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an to�n, vệ sinh lao động hạng A (đối với c�c đơn vị do c�c Bộ, ng�nh, cơ quan Trung ương, c�c tập đo�n, Tổng c�ng ty Nh� nước thuộc Bộ, ng�nh, cơ quan Trung ương quyết định th�nh lập), hạng B, hạng C..

5

Thu hồi giấy ph�p lao động.

6

Khai b�o với Sở Lao động - Thương binh v� X� hội khi đưa v�o sử dụng c�c loại m�y, thiết bị, vật tư c� y�u cầu nghi�m ngặt về an to�n lao động

III

Lĩnh vực Lao động tiền lương - BHXH

1

Ph� duyệt quỹ tiền lương, th� lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước v� quỹ tiền lương, th� lao kế hoạch đối với người quản l� c�ng ty tr�ch nhiệm hữu hạn một th�nh vi�n do UBND tỉnh Vĩnh Ph�c l�m chủ sở hữu

2

Xếp hạng C�ng ty tr�ch nhiệm hữu hạn một th�nh vi�n do UBND tỉnh Vĩnh Ph�c l�m chủ sở hữu

3

Đăng k� nội quy lao động của doanh nghiệp

4

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

IV

Lĩnh vực Người c� c�ng

1

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với th�n nh�n người hoạt động kh�ng chiến giải ph�ng d�n tộc, bảo vệ Tổ quốc v� l�m nghĩa vụ quốc tế, người c� c�ng gi�p đỡ c�ch mạng đ� chết

2

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người được cử l�m chuy�n gia sang gi�p L�o v� Căm - pu - chi - a

3

Trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc v� l�m nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia-a, gi�p bạn L�o sau ng�y 30/4/1975 đ� phục vi�n, xuất ngũ, th�i việc

4

Trợ cấp h�ng th�ng đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc v� l�m nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia-a, gi�p bạn L�o sau ng�y 30/4/1975 đ� phục vi�n, xuất ngũ, th�i việc

V

Lĩnh vực Bảo trợ x� hội

1

Th�nh lập cơ sở trợ gi�p x� hội c�ng lập thuộc UBND tỉnh, cơ quan chuy�n m�n thuộc UBND tỉnh

2

Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ gi�p x� hội c�ng lập thuộc UBND tỉnh, cơ quan chuy�n m�n thuộc UBND tỉnh

3

Giải thể cơ sở trợ gi�p x� hội ngo�i c�ng lập thuộc thẩm quyền th�nh lập của Sở Lao động - Thương binh v� X� hội

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2018
Ngày hiệu lực08/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/06/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1010/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1010/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Văn Trì
        Ngày ban hành08/05/2018
        Ngày hiệu lực08/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/06/2019
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1010/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1010/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động Vĩnh Phúc