Quyết định 1011/QĐ-UBND

Quyết định 1011/QĐ-UBND năm 2012 giao việc công chứng hợp đồng, giao dịch trên địa bàn huyện Đồng Phú cho tổ chức hành nghề công chứng thực hiện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1011/QĐ-UBND năm 2012 giao việc công chứng hợp đồng giao dịch


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1011/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 18 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO VIỆC CÔNG CHỨNG CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG PHÚ CHO TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG THỰC HIỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công chứng số ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư Pháp hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú tại Công văn số 560/UBND-NC ngày 27/4/2012 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 65/TTr-STP ngày 07/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Chuyển giao việc công chứng tất cả các hợp đồng, giao dịch do UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Đồng Phú sang Tổ chức hành nghề công chứng thực hiện, kể từ ngày 01/7/2012.

2. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch được chọn Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh để thực hiện.

Điều 2.

1. UBND huyện Đồng Phú chỉ đạo:

- UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai thực hiện Quyết định này.

- Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh thông báo rộng rãi việc chuyển giao công chứng nói trên để nhân dân biết, thực hiện.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, theo dõi, giám sát việc thực hiện; tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước đối với các Tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, các Tổ chức hành nghề công chứng, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Đồng Phú và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1011/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/05/2012
Ngày hiệu lực 18/05/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1011/QĐ-UBND năm 2012 giao việc công chứng hợp đồng giao dịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1011/QĐ-UBND năm 2012 giao việc công chứng hợp đồng giao dịch
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Phước
Người ký Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành 18/05/2012
Ngày hiệu lực 18/05/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1011/QĐ-UBND năm 2012 giao việc công chứng hợp đồng giao dịch

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1011/QĐ-UBND năm 2012 giao việc công chứng hợp đồng giao dịch

  • 18/05/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/05/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực