Quyết định 1013/QĐ-TTg

Quyết định 1013/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2013 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1013/QĐ-TTg năm 2013 tái cơ cấu Tổng công ty công nghiệp xi măng VN


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 cùa Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015";

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM) giai đoạn 2013 - 2015 với nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

BẢo đảm VICEM có cơ cấu hợp lý, tập trung vào sản xuất, kinh doanh xi măng; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh để trở thành đơn vị hàng đầu trong ngành xi măng ở Việt Nam; xâv dựng thương hiệu VICEM thống nhất, có uy tín trong nước và khu vực; tích cực tham gia bình ổn thị trường xi măng, góp phần điều tiết kinh tế vĩ mô, bảo vệ tài nguyên, môi trường và bảo đảm an sinh xã hội.

II. NỘI DUNG TÁI CƠ CẤU

1. Ngành, nghề kinh doanh:

a) Ngành, nghề kinh doanh chính:

- Sản xuất, kinh doanh xi măng và các sản phẩm vật liệu xây dựng (bê tông, cốt liệu, vật liệu xây dựng không nung, vôi công nghiệp, các loại sản phẩm từ xi măng và vật liệu xây dựng khác);

- Tư vấn đầu tư, xây dựng và phát triển xi măng; nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao bí quyết sản xuất - kinh doanh, công nghệ; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

b) Ngành, nghề kinh doanh liên quan:

- Sản xuất, kinh doanh bao bì xi măng;

- Cung ứng, vận chuyển, phân phối xi măng, vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng;

- Chế tạo phụ tùng, thiết bị cho các Nhà máy xi măng và vật liệu xây dựng; sửa chữa, lắp ráp thiết bị cơ khí, thiết bị điện;

- Xây dựng và khai thác cảng biển phục vụ cho sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng.

c) Các ngành, nghề kinh doanh khác theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2. Vốn điều lệ: Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định sau khi thỏa thuận với Bộ Tài chính.

3. Phân loại, sắp xếp, đổi mới các đơn vị thành viên hiện có của VICEM giai đoạn 2013 -2015:

a) Thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - VICEM cùng với 03 Công ty con trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước gồm: Xi măng Vicem Hoàng Thạch, Xi măng Vicem Hải Phòng và Xi măng Vicem Tam Điệp, trong đó Nhà nước nắm giữ trên 75% vốn điều lệ của Công ty mẹ.

b) Duy trì các đơn vị trong cơ cấu Công ty mẹ - VICEM:

- Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng (CCID);

- Viện Công nghệ xi măng VICEM;

- Các Ban Quản lý dự án do Công ty mẹ - VICEM thành lập.

c) Duy trì các doanh nghiệp do Công ty mẹ - VICEM nắm giữ 100% vốn điều lệ:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng VICEM Hoàng Thạch;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng VICEM Hải Phòng;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng VICEM Tam Điệp.

d) Duy trì các doanh nghiệp do Công ty mẹ - VICEM nắm giữ trên 65% vốn điều lệ:

- Công ty cổ phần Xi măng VICEM Bỉm Sơn;

- Công ty cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn;

- Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai;

- Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên 1;

- Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hải Vân;

- Công ty cổ phần Xi măng VICEM Vật liệu xây dựng - Xây lắp Đà Nẵng;

- Công ty cổ phần VICEM Đô thị xi măng Hải Phòng.

đ) Duy trì các doanh nghiệp do Công ty mẹ - VICEM nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ:

- Công ty cổ phần VICEM Thạch cao xi măng;

- Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng;

- Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng;

- Công ty cổ phần VICEM Đá xây dựng Hòa Phát.

e) Duy trì các doanh nghiệp do Công ty mẹ - VICEM nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ:

- Công ty Xi măng Chinfon - Hải Phòng;

- Công ty Xi măng Holcim - Việt Nam;

- Công ty Xi măng Nghi Sơn;

- Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô.

g) Thực hiện sáp nhập Công ty cổ phần VICEM Đá xây dựng Hòa Phát vào Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hải Vân theo quy định của pháp luật.

h) Xây dựng Phương án cụ thể đối với việc tìm kiếm, mua lại hoặc xem xét, tiếp nhận các doanh nghiệp, dự án xi măng có tiềm năng, lợi thế và phù hợp với tim lực tài chính, định hướng, chiến lược phát trin của VICEM, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

4. Tái cơ cấu tài chính và đầu tư:

a) Thoái 100% vốn góp của Công ty mẹ - VICEM tại các doanh nghiệp:

- Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú - Kratie;

- Công ty cổ phần Cao su Đồng Nai - Kratie;

- Công ty cổ phần Tấm lợp -Vật liệu xây dựng Đồng Nai;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Bê tông Lafarge Việt Nam;

- Công ty cổ phần Sông Đà 12.

b) Thoái một phần vốn để Công ty mẹ - VICEM không nắm cổ phần chi phối tại các doanh nghiệp:

- Công ty cổ phần VICEM Thương mại dịch vụ - Vận tải Hải Phòng;

- Công ty cổ phần VICEM Vận tải Hà Tiên;

- Công ty cổ phần VICEM Vận tải Hoàng Thạch;

- Công ty cổ phn VICEM Bao bì Bỉm Sơn;

- Công ty cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn;

- Công ty cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng;

- Công ty cổ phần VICEM Bao bì Hoàng Thạch;

- Công ty cổ phần VICEM Bao bì xi măng Hà Tiên - Kiên Giang;

- Công ty Tài chính cổ phần xi măng.

5. Tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp, tập trung vào các nội dung sau:

a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định quản lý nội bộ.

b) Kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự quản lý và điều hành.

c) Hoàn thiện đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và chuẩn hóa ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn bộ tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con VICEM. Đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

d) Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ và quản lý để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

đ) Tăng cường kiểm soát nội bộ; thực hiện công khai, minh bạch công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh.

e) Thống nhất thương hiệu " VICEM ".

g) Kiện toàn tổ chức Đảng và các đoàn thể trong Vicem.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Xây dựng:

a) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án tái cơ cấu VICEM sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp chung báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Đề án, hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

c) Quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

d) Quyết định điều chỉnh vốn điều lệ của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Tài chính.

đ) Thực hiện theo thẩm quyền đối với các nội dung quy định tại Khoản 3, 4, Mục II, Điều 1 Quyết định này.

2. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường theo thẩm quyền phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện nhiệm vụ được giao tại Khoản 1 Mục III Điều 1 Quyết định này.

3. Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam:

a) Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh 5 năm 2011 - 2015 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 798/QĐ-BXD ngày 26 tháng 8 năm 2011.

b) Triển khai xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam;

- Vốn điều lệ (điều chỉnh) của Vicem;

- Phương án tái cơ cấu đối với các doanh nghiệp thuộc VICEM theo nội dung quy định tại Khoản 3 và 4 Mục II Điều 1 Quyết định này.

c) Thực hiện tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Khoản 5 Mục II Điều 1 Quyết định này.

d) Định kỳ hàng quý báo cáo Bộ Xây dựng và các cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan kết quả thực hiện Đề án này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTN, KTTH, PL, V.III;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).KN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1013/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1013/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2013
Ngày hiệu lực26/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1013/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1013/QĐ-TTg năm 2013 tái cơ cấu Tổng công ty công nghiệp xi măng VN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1013/QĐ-TTg năm 2013 tái cơ cấu Tổng công ty công nghiệp xi măng VN
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1013/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành26/06/2013
        Ngày hiệu lực26/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1013/QĐ-TTg năm 2013 tái cơ cấu Tổng công ty công nghiệp xi măng VN

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1013/QĐ-TTg năm 2013 tái cơ cấu Tổng công ty công nghiệp xi măng VN

            • 26/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/06/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực