Quyết định 1013/QĐ-UBND

Quyết định 1013/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt dự án cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trạm Y tế xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1013/QĐ-UBND 2014 cải tạo mua sắm trang thiết bị Trạm Y tế xã Phú Hội Đức Trọng Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1013/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 09 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NỘI DUNG DỰ ÁN “CẢI TẠO VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ HỘI HUYỆN ĐỨC TRỌNG”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 93/2009/NĐ-CP Quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài">07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2009/NĐ ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định quản lý, sử dụng viện trợ và quản lý hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 32/BC-KHĐT-HTĐT ngày 05 tháng 5 năm 2014 về kết quả thẩm định dự án cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trạm Y tế xã Phú Hội huyện Đức Trọng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trạm Y tế xã Phú Hội, huyện Đức Trọng với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Cải tạo và mua sắm trang thiết bị Trạm Y tế xã Phú Hội, huyện Đức Trọng.

2. Tên Bên tài trợ: Tổ chức Adventist development and Relief Agency in Vietnam - Mỹ (ADRA).

3. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

4. Chủ dự án: Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Trạm Y tế xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

6. Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc dự án: Từ tháng 5/2014 - tháng 6/2014.

7. Mục tiêu và kết quả của dự án: Nâng cao điều kiện khám chữa bệnh và điều trị cho nhân dân sinh sống tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng và các vùng lân cận thông qua việc cải tạo, nâng cấp phòng khám bệnh, xây hàng rào, hệ thống lọc và thoát nước, xây dựng lò đốt rác theo quy định về xử lý rác thải y tế và mua sắm một số trang thiết bị phục vụ cho Trạm Y tế xã Phú Hội.

8. Tổng vốn: 750 triệu VNĐ, tương đương 35.578 USD, trong đó:

+ Vốn viện trợ PCPNN: 750 triệu VNĐ, tương đương 35.578 USD

+ Vốn đối ứng: 0 VNĐ

Điều 2. Giao Sở Y tế phối hợp với UBND huyện Đức Trọng chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng tiếp nhận, quản lý và sử dụng các hạng mục tài trợ nêu trên theo đúng quy định; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư và Sở Ngoại vụ để theo dõi, tổng hợp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Y tế, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng; Tổ chức Adventist development and Relief Agency in Vietnam - Mỹ (ADRA) và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban CT về CTCPCPNN;
- Như điều 3;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, NV1, VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1013/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/05/2014
Ngày hiệu lực 09/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1013/QĐ-UBND 2014 cải tạo mua sắm trang thiết bị Trạm Y tế xã Phú Hội Đức Trọng Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1013/QĐ-UBND 2014 cải tạo mua sắm trang thiết bị Trạm Y tế xã Phú Hội Đức Trọng Lâm Đồng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành 09/05/2014
Ngày hiệu lực 09/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1013/QĐ-UBND 2014 cải tạo mua sắm trang thiết bị Trạm Y tế xã Phú Hội Đức Trọng Lâm Đồng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1013/QĐ-UBND 2014 cải tạo mua sắm trang thiết bị Trạm Y tế xã Phú Hội Đức Trọng Lâm Đồng

  • 09/05/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/05/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực