Quyết định 1014/QĐ-UBND

Quyết định 1014/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành công trình: Nhà nội trú trường Phổ thông trung học Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 1014/QĐ-UBND 2014 quyết toán hạng mục dự án Nhà nội trú trường Yên Hân Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1014/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN HẠNG MỤC DỰ ÁN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: NHÀ NỘI TRÚ TRƯỜNG PTTH YÊN HÂN, HUYỆN CHỢ MỚI - HẠNG MỤC: MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2004/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2004;

Căn cứ Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số: 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý chất lượng công trình và Nghị định số: 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số: 209/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 41/BC-STC ngày 10/06/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành

- Tên công trình: Nhà nội trú trường PTTH Yên Hân, huyện Chợ Mới - Hạng mục: Mua sắm trang thiết bị nội thất.

- Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Địa điểm xây dựng: Xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

- Thời gian khởi công: 10/10/2012; Thời gian hoàn thành: 10/01/2013.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước (Địa phương cân đối).

 Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn

Được duyệt

Đã thanh toán

Còn được thanh toán

Tổng cộng

687.669.000

686.560.000

1.109.000

Địa phương cân đối

687.669.000

686.560.000

1.109.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung công việc

Tổng mức đầu tư

Dự toán hạng mục được duyệt

Chi phí đầu tư được quyết toán

Tổng số

27.038.804.861

688.237.000

687.669.000

Xây dựng

20.488.483.095

 

 

Thiết bị

1.295.626.077

688.237.000

686.560.000

Quản lý DA

435.444.397

 

 

Tư vấn

1.477.999.330

 

 

Chi phí khác

567.331.787

 

1.109.000

Dự phòng

2.773.920.175

 

 

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung

Chủ đầu tư quản lý

Giao cho đơn vị khác quản lý

Thực tế

Quy đổi

Thực tế

Quy đổi

Tổng số

 

 

687.669.000

 

1. Tài sản cố định

 

 

687.669.000

 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1.Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép thanh toán chi phí đầu tư hạng mục công trình bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước là 687.669.000 đồng.

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 10/10/2013:

+ Số vốn đã thanh toán : 686.560.000 đồng.

+ Nợ phải thu: 0 đồng .

+ Nợ phải trả: 1.109.000 đồng.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Trường THPT Yên Hân, huyện Chợ Mới có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, lập kế hoạch bảo trì theo quy định và ghi tăng giá trị tài sản cố định là 687.669.000 đồng.

3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan: Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư thanh toán dứt điểm công nợ hạng mục dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

BIỂU TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN CÔNG TRÌNH: NHÀ NỘI TRÚ TRƯỜNG PTTH YÊN HÂN, HUYỆN CHỢ MỚI HẠNG MỤC: MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Đồng

STT

Tên cá nhân, đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Giá trị quyết toán

Đã thanh toán, tạm ứng

Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán

Phải trả

Phải thu

 

Tổng số

 

687.669.000

686.560.000

1.109.000

0

1

Công ty TNHH điện tử Việt Nhật

Cung cấp thiết bị

686.560.000

686.560.000

-

-

2

Sở Tài chính

Thẩm tra quyết toán

1.109.000

-

1.109.000

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2014
Ngày hiệu lực20/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1014/QĐ-UBND 2014 quyết toán hạng mục dự án Nhà nội trú trường Yên Hân Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1014/QĐ-UBND 2014 quyết toán hạng mục dự án Nhà nội trú trường Yên Hân Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýTriệu Đức Lân
        Ngày ban hành20/06/2014
        Ngày hiệu lực20/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1014/QĐ-UBND 2014 quyết toán hạng mục dự án Nhà nội trú trường Yên Hân Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1014/QĐ-UBND 2014 quyết toán hạng mục dự án Nhà nội trú trường Yên Hân Bắc Kạn

            • 20/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực