Quyết định 1014/QĐ-UBND

Quyết định 1014/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch hành động Không khí sạch thành phố Cần Thơ đến năm 2025

Nội dung toàn văn Quyết định 1014/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch hành động Không khí sạch Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1014/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHÔNG KHÍ SẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”;

Theo Công văn số 2461/TCMT-KSON ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Tổng cục Môi trường về việc triển khai dự án xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng không khí cho thành phố Cần Thơ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1232/TTr-STNMT ngày 17 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động Không khí sạch thành phố Cần Thơ đến năm 2025.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch hành động Không khí sạch thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ TN&MT;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND thành phố;
- CT, P.CT UBND thành phố;
- Sở, ban, ngành thành phố;
- UBND quận, huyện;
- Lưu: VT.
VK

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2019
Ngày hiệu lực26/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1014/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch hành động Không khí sạch Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1014/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch hành động Không khí sạch Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýĐào Anh Dũng
        Ngày ban hành26/04/2019
        Ngày hiệu lực26/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1014/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch hành động Không khí sạch Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1014/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch hành động Không khí sạch Cần Thơ

            • 26/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực