Quyết định 1016/QĐ-BVHTTDL

Nội dung toàn văn Quyết định 1016/QĐ-BVHTTDL 2022 thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1016/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC (RCEP) CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP);

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các Thứ trưởng;
- Các Tổng cục;
- Các Cục;
- Vụ Pháp chế;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, KHTC, THN.18

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đoàn Văn Việt

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC (RCEP) CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số 1016/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 05 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

I

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÓ BIẾN VÀ TRIỂN KHAI HIỆP ĐỊNH

1

Xây dựng tài liệu tuyên truyền Hiệp định RCEP (In và phổ biến Sách giới thiệu Hiệp định RCEP và những vấn đề liên quan tới văn hóa, thể thao và du lịch; Dịch tài liệu nghiên cứu, tham khảo;...)

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Các đơn vị liên quan

Sách, tài liệu tuyên truyền, phổ biến

Năm 2022 và những năm tiếp theo

2

Tổ chức tuyên truyền về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả

Các đơn vị liên quan

Hội nghị, tài liệu phục vụ hội nghị

Trong năm 2022 và những năm tiếp theo

3

Tổ chức triển khai thực hiện các điều ước quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan sau khi Việt Nam gia nhập

Cục Bản quyền tác giả

Các đơn vị liên quan

Hội nghị, tài liệu phục vụ hội nghị, tài liệu tập huấn

Trong năm 2022 và những năm tiếp theo

4

Lồng ghép phổ biến tuyên truyền các quy định của Hiệp định RCEP trong các hoạt động phổ biến pháp luật chuyên ngành

Các Tổng cục, Cục, Vụ

Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính

Hội nghị, hội thảo, tọa đàm

Hàng năm

5

“Tuyên truyền, giới thiệu phổ biến cam kết đầu tư, dịch vụ lĩnh vực văn hoá trong các FTA” thông qua các hình thức truyền thông đa phương tiện trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Báo điện tử Tổ Quốc (Cụ thể như: Mở chuyên mục/ Toạ đàm tiêu điểm/ phim phóng sự tuyên truyền/ tin, bài, clip thời sự/ Emagazine...)

Trung tâm Công nghệ thông tin (Báo điện tử Tổ quốc)

Các đơn vị liên quan

Sản phẩm truyền thông

Trong năm 2022

II

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT, THỂ CHẾ

1

Tổng kết, rà soát các cam kết hiện hành của Việt Nam trong RCEP, đối chiếu, rà soát với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành và đưa ra đề xuất kiến nghị sửa đổi, xây dựng VBPL.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan

Kết quả rà soát và văn bản đề xuất, kiến nghị

Từ năm 2022 và những năm tiếp theo

2

Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) theo lộ trình cam kết (nội dung về quyền tác giả, quyền liên quan)

Cục Bản quyền tác giả

Bộ Khoa học và Công nghệ và những đơn vị liên quan

Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội về dự án Luật

Năm 2022

3

Xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ nội dung về quyền tác giả, quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả

Bộ Khoa học và Công nghệ và những đơn vị liên quan

Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ

Năm 2022 và 2023

4

Gia nhập các điều ước quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan (Hiệp ước WCT, Hiệp ước WPPT, Hiệp ước Marrakesh)

Cục Bản quyền tác giả

Các đơn vị liên quan

Hồ sơ gia nhập điều ước quốc tế trình Chính phủ, trình Chủ tịch nước cho phép gia nhập

Trong 5 năm từ khi Hiệp định RCEP có hiệu lực

III

CÔNG TÁC TỔNG HỢP BÁO CÁO

1

Báo cáo định kỳ về công tác hội nhập quốc tế kinh tế trước Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Quốc hội và các diễn đàn, ủy ban thương mại, đầu tư song phương và đa phương.

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Các đơn vị quản lý nhà nước có liên quan

Báo cáo, công văn

Trong năm 2022 và những năm tiếp theo

2

Đầu mối vấn đáp chính sách đầu tư, thương mại định kỳ và theo yêu cầu tại các điều ước quốc tế. Giải trình trước Quốc hội, cộng đồng doanh nghiệp, diễn đàn trong nước và quốc tế

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Các đơn vị quản lý nhà nước có liên quan

Báo cáo, công văn

Trong năm 2022 và những năm tiếp theo

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1016/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1016/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1016/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 1016/QĐ-BVHTTDL 2022 thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1016/QĐ-BVHTTDL 2022 thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1016/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Đoàn Văn Việt
        Ngày ban hành04/05/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1016/QĐ-BVHTTDL 2022 thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1016/QĐ-BVHTTDL 2022 thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực

              • 04/05/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực