Quyết định 1016/QĐ-UBCK

Quyết định 1016/QĐ-UBCK năm 2015 về chấp thuận tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1016/QĐ-UBCK chấp thuận tổ chức kiểm toán độc lập đơn vị lợi ích công chúng chứng khoán 2015


BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN

NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1016/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤP THUẬN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập ngày 29 tháng 3 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán;

Căn cứ Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

Căn cứ Thông tư số 183/2013/QĐ-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

Xét Hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2016 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;

Xét đề nghị của Vụ Trưởng Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2016. Danh sách Kiểm toán viên được chấp thuận năm 2016 đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Phát hành, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh, Vụ trưởng Vụ Quản lý các công ty qun lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLPH,10.

CHỦ TỊCH
Vũ Bằng

 

DANH SÁCH

KIỂM TOÁN VIÊN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT ĐƯỢC PHÉP KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1016/QĐ-UBCK ngày 20/11/2015 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

STT

H và tên KTV

Số chứng chỉ KTV

GCN đăng ký hành nghề kiểm toán

1

Nguyễn Thị Lan

0167/KTV

0167-2013-152-1

2

Nguyễn Thị Cúc

0700/KTV

0700-2013-152-1

3

Cao Thị Hồng Nga

0613/KTV

0613-2013-152-1

4

Nguyễn Minh Tiến

0547/KTV

0547-2013-152-1

5

Nguyễn Hồng Nga

1266/KTV

1266-2013-152-1

6

Nguyễn Anh Tuấn

1559/KTV

1559-2013-152-1

7

Bùi Ngọc Vương

0941/KTV

0941-2013-152-1

8

Bùi Ngọc Hà

0662/KTV

0662-2013-152-1

9

Lê Hồng Đào

1732/KTV

1732-2013-152-1

10

Bùi Thị Ngọc Lân

0300/KTV

0300-2013-152-1

11

Nguyễn Đức Tín

0684/KTV

0684-2015-152-1

12

Lê Trường Quân

2670/KTV

2670-2015-152-1

13

Trần Thị Mai

2510/KTV

2510-2013-152-1

14

Tạ Thị Bích Hường

0568/KTV

0568-2015-152-1

15

Nguyễn Thị Phương

1014/KTV

1014-2015-152-1

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1016/QĐ-UBCK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1016/QĐ-UBCK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2015
Ngày hiệu lực01/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1016/QĐ-UBCK

Lược đồ Quyết định 1016/QĐ-UBCK chấp thuận tổ chức kiểm toán độc lập đơn vị lợi ích công chúng chứng khoán 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1016/QĐ-UBCK chấp thuận tổ chức kiểm toán độc lập đơn vị lợi ích công chúng chứng khoán 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1016/QĐ-UBCK
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Chứng khoán Nhà nước
        Người kýVũ Bằng
        Ngày ban hành20/11/2015
        Ngày hiệu lực01/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1016/QĐ-UBCK chấp thuận tổ chức kiểm toán độc lập đơn vị lợi ích công chúng chứng khoán 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1016/QĐ-UBCK chấp thuận tổ chức kiểm toán độc lập đơn vị lợi ích công chúng chứng khoán 2015

            • 20/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực