Quyết định 1017/QĐ-BKHCN

Quyết định 1017/QĐ-BKHCN năm 2017 Kế hoạch thực hiện Nghị định 27/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 213/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1017/QĐ-BKHCN 2017 thực hiện 27/2017/NĐ-CP thanh tra ngành Khoa học Công nghệ


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1017/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2017/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 213/2013/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ”.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này lấy từ ngân sách nhà nước hằng năm cấp cho Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng và các Thứ trưng (để b/c);
- Trung tâm Tin học (để cập nhật);
- Lưu: VT, PC, TĐC.

BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2017/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 03 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 213/2013/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1017/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 04 năm 2017)

TT

Nội dung công việc

Thời hạn

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Dự kiến sản phẩm và kết quả đạt được

1

Soạn thảo văn bản hướng dẫn, triển khai Nghị định số 27/2017/NĐ-CP

 

1.1

Hướng dẫn triển khai Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP

Tháng 4/2017

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Thanh tra Bộ KH&CN;

- Vụ Pháp chế Bộ KH&CN;

- Văn phòng Bộ KH&CN.

Dự thảo Công văn hướng dẫn triển khai của Bộ KH&CN, của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1.2

Nghiên cứu, rà soát các quy định liên quan đến việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nhằm triển khai thi hành Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP

Tháng 4/2017- Tháng 12/2017

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Thanh tra Bộ KH&CN;

- Vụ Pháp chế Bộ KH&CN;

- Vụ Tổ chức cán bộ Bộ KH&CN;

- Vụ Kế hoạch - Tổng hợp Bộ KH&CN;

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Thông tư sửa đổi Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học công nghệ

Năm 2018

Vụ Tổ chức cán bộ Bộ KH&CN

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

- Vụ Pháp chế Bộ KH&CN;

- Thanh tra Bộ KH&CN;

- Vụ Kế hoạch - Tng hợp Bộ KH&CN;

- SKH&CN;

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Thông tư thay thế Thông tư số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/4/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

1.3

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Hằng năm (Quý II đến IV)

Thanh tra Bộ KH&CN

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

- Thanh tra Sở KH&CN;

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Dự thảo Công văn của Bộ KH&CN hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra

Hằng năm (Quý II đến IV)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Thanh tra Bộ KH&CN;

-Thanh tra Sở KH&CN.

Dự thảo Công văn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

2

Tuyên truyền, phổ biến

2.1

Viết bài giới thiệu về Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP

Quý II đến Quý IV/2017

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Thanh tra Bộ KH&CN;

- Vụ Pháp chế Bộ KH&CN;

- Văn phòng Bộ KH&CN;

- Trung tâm Tin học Bộ KH&CN;

- Các báo, tạp chí B KH&CN;

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Bài viết, bài phỏng vấn đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo tạp chí, website,...)

2.2

Tổ chức lồng ghép hoạt động thông tin, tuyên truyền về các nội dung quy định tại Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP

Quý III, IV năm 2017

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Thanh tra Bộ KH&CN;

- Vụ Pháp chế Bộ KH&CN;

- Văn phòng Bộ KH&CN;

- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN;

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Hội thảo, hội nghị

2.3

Thông cáo báo chí đối với Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP

Tháng 3/2017

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Vụ Pháp chế Bộ KH&CN;

- Văn phòng Bộ KH&CN;

- Trung tâm Tin học Bộ KH&CN.

Thông cáo báo chí (Đã thực hiện)

3

Triển khai thực hiện

3.1

Hợp nhất văn bản: Nghị định số 27/2017/NĐ-CP và Nghị định số 213/2013/NĐ-CP

Tháng 3/2017

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Vụ Pháp chế Bộ KH&CN;

- Văn phòng Bộ KH&CN;

- Trung tâm Tin học Bộ KH&CN.

Văn bản hợp nht (Đã thực hiện)

3.2

Hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (thường xuyên khi có yêu cầu) về công tác thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Năm 2017 và các năm tiếp theo

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Thanh tra Bộ KH&CN;

- Vụ Pháp chế Bộ KH&CN;

- Vụ Tổ chức cán bộ Bộ KH&CN;

- Vụ Kế hoạch - Tổng hợp BKH&CN.

Công văn trả lời

3.3

Phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ tổ chức đào tạo nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Công chức thanh tra chuyên ngành các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Quý I đến Quý II/2017 và các năm tiếp theo

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Thanh tra Bộ KH&CN;

- Vụ Tchức cán bộ Bộ KH&CN;

- Thanh tra Sở KH&CN;

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Các lớp đào tạo thanh tra chuyên ngành tại 03 miền Bắc, Trung, Nam

3.4

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại 03 miền Bắc, Trung, Nam

Quý II đến Quý IV/2017

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Thanh tra Bộ KH&CN; - Thanh tra Sở KH&CN.

Các lớp tập huấn

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1017/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1017/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2017
Ngày hiệu lực28/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1017/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 1017/QĐ-BKHCN 2017 thực hiện 27/2017/NĐ-CP thanh tra ngành Khoa học Công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1017/QĐ-BKHCN 2017 thực hiện 27/2017/NĐ-CP thanh tra ngành Khoa học Công nghệ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1017/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Việt Thanh
        Ngày ban hành28/04/2017
        Ngày hiệu lực28/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1017/QĐ-BKHCN 2017 thực hiện 27/2017/NĐ-CP thanh tra ngành Khoa học Công nghệ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1017/QĐ-BKHCN 2017 thực hiện 27/2017/NĐ-CP thanh tra ngành Khoa học Công nghệ

         • 28/04/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/04/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực