Quyết định 1018/QĐ-UBND

Quyết định 1018/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1018/QĐ-UBND năm 2014 đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống cấp nước Đà Lạt Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1018/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 09 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÂNG CẤP VÀ MỞ RỘNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng; Nghị định 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Hiệp định Tài trợ ký ngày 13/7/2011 về khoản Tín dụng số 4948-VN giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế;

Tiếp theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 15/01/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 86/TTr-KHĐT-XDTĐ ngày 06/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư đầu tư xây dựng nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt; cụ thể như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: lập đề cương chi tiết báo cáo nghiên cứu khả thi; báo cáo nghiên cứu khả thi, khảo sát xây dựng giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo lập phương án chống thất thoát; báo cáo đánh giá môi trường, Báo cáo kinh tế xã hội và cam kết đấu nối và kế hoạch hành động tái định cư; báo cáo đánh giá an toàn đập, đề cương - dự toán, đánh giá an toàn đập, quy trình vận hành, kế hoạch hành động khẩn cấp. Giá trị 4.467 triệu đồng.

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: quản lý dự án, bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí khác, lãi vay trong thời gian xây dựng, chi phí dự phòng. Giá trị 75.843 triệu đồng.

3. Phân chia gói thầu: Toàn bộ dự án được chia thành 08 gói thầu, cụ thể:

- Gói thầu DLWS-01: Khảo sát chất lượng dịch vụ bắt đầu dự án.

- Gói thầu DLWS-02: Khảo sát chất lượng dịch vụ kết thúc dự án.

- Gói thầu DLWS-03: Tư vấn cập nhật Báo cáo nghiên cứu khả thi, khảo sát kỹ thuật, thiết kế chi tiết và lập hồ sơ mời thầu xây dựng.

- Gói thầu DLWS-04A: Cung cấp và lắp đặt tuyến ống chuyển tải.

- Gói thầu DLWS-04B: Cung cấp và lắp đặt tuyến ống phân phối

- Gói thầu DLWS-05: Cung cấp và lắp đặt bể chứa, trạm bơm tăng áp, xây dựng nhà điều hành

- Gói thầu DLWS-06: Cung cấp và lắp đặt ống dịch vụ và thiết bị đấu nối

- Gói thầu DLWS-07: Tư vấn quản lý hợp đồng, giám sát xây dựng và hỗ trợ công tác đấu thầu.

4. Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu và hình thức hợp đồng của các gói thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

DLWS-01

1.062

Theo thống nhất của Ngân hàng thế giới với Ban Quản lý Dự án Trung ương

DLWS-02

1.062

DLWS-03

4.900

Tuyển chọn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS)

01 túi h

Tháng 01/2013

Trọn gói

DLWS-04A

160.243

Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB)

01 túi hồ sơ

Tháng 4/2014

Theo đơn giá

DLWS-04B

60.981

Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB)

01 túi h

Tháng 6/2014

Theo đơn giá

DLWS-05

29.197

Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB)

01 túi h

Tháng 6/2014

Theo đơn giá

DLWS-06

36.855

Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB)

01 túi hồ sơ

Tháng 6/2014

Theo đơn giá

DLWS-07

7.155

Tuyển chọn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS)

01 túi h

Tháng 01/2014

Theo thời gian

Tổng cộng

301.455

 

 

 

 

5. Thời gian thực hiện của các gói thầu: theo hợp đồng.

6. Nguồn vốn:

- Các gói thầu DLWS-01, DLWS-02, DLWS-03, DLWS-07: 100% vốn vay từ Ngân hàng thế giới.

- Các gói thầu DLWS-04A, DLWS-04B, DLWS-05, DLWS-06: 90% vốn vay từ Ngân hàng thế giới và 10% vốn đối ứng.

Điều 2. Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng căn cứ Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt, các quy định hiện pháp luật hiện hành về đấu thầu và quy định của dự án để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT;
- Như điều 3;
- LĐVP; CV: KH; GT;
- Lưu: VT, XD2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2014
Ngày hiệu lực09/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1018/QĐ-UBND năm 2014 đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống cấp nước Đà Lạt Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1018/QĐ-UBND năm 2014 đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống cấp nước Đà Lạt Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành09/05/2014
        Ngày hiệu lực09/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1018/QĐ-UBND năm 2014 đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống cấp nước Đà Lạt Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1018/QĐ-UBND năm 2014 đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống cấp nước Đà Lạt Lâm Đồng

            • 09/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực