Quyết định 102/2006/QĐ-UBND

Quyết định 102/2006/QĐ-UBND về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan Nhà nước do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 102/2006/QĐ-UBND chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí hành chính cơ quan Nhà nước


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 102/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng
biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan Nhà nước và Thông tư
Liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Liên
Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính - Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1331/LS/STC-SNV ngày 28 tháng 02 năm 2006
;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về

sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Về đối tượng áp dụng:

a. Các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố,

sử dụng kinh phí quản lý hành chính do ngân sách thành phố cấp.

b. Các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện,

sử dụng kinh phí quản lý hành chính do ngân sách quận - huyện cấp.

c. Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn : Gồm cán bộ chuyên trách, công chức chuyên môn và cán bộ không chuyên trách (không bao gồm cán bộ không chuyên trách ấp, khu phố, tổ dân phố và tổ nhân dân) theo quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ

và Quyết định số 339/2004/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Về định mức kinh phí giao quyền thực hiện chế độ tự chủ:

Áp dụng định mức khoán kinh phí quản lý Nhà nước đối với sở - ngành, quận - huyện, phường - xã, thị trấn do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tại Quyết định số 246/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005.

Điều 2. Về biên chế thực hiện chế độ tự chủ bao gồm biên chế hành chính, biên chế dự bị (nếu có) được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao trong chỉ tiêu biên chế hàng năm (chỉ tiêu này bao gồm cả hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp).

Điều 3. Về kinh phí thực hiện chế độ tự chủ :

1. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ : Do ngân sách Nhà nước cấp theo dự toán hàng năm và được cơ quan thẩm quyền duyệt cấp, bao gồm :

a. Nguồn ngân sách Nhà nước cấp theo dự toán đã được Ủy ban

nhân dân thành phố (hoặc Ủy ban nhân dân quận - huyện) giao hàng năm.

b. Các khoản phí, lệ phí được để lại theo chế độ quy định.

c. Các khoản thu hợp pháp khác.

2. Nội dung chi, sử dụng kinh phí thực hiện chế độ tự chủ theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và

kinh phí hành chính đối với cơ quan Nhà nước và Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ.

3. Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ, bao gồm:

a. Chi các đoàn đi công tác nước ngoài và đón khách nước ngoài vào Việt Nam công tác (đoàn ra, đoàn vào).

b. Chi sửa chữa lớn và mua sắm tài sản cố định mà kinh phí thường xuyên không đáp ứng được.

c. Chi đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế, vốn đối ứng các dự án (nếu có).

d. Chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp thẩm quyền giao.

e. Kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

g. Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế.

h. Kinh phí đào tạo cán bộ, công chức.

i. Kinh phí nghiên cứu khoa học.

k. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo dự án được duyệt.

l. Các chế độ ưu đãi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

Điều 4. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định

thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính hoặc chuyển từ chế độ khoán định biên và kinh phí

hoạt động sang chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và

kinh phí quản lý hành chính đối với phường - xã, thị trấn.

Điều 5. Thời gian áp dụng chế độ tự chủ từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. Giao Sở Tài chính, Sở Nội vụ hướng dẫn việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính hoặc chuyển từ chế độ khoán định biên và kinh phí hoạt động sang chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước và phường - xã, thị trấn.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với đơn vị về cho phép thực hiện mở rộng khoán định biên và kinh phí hoạt động đối với phường - xã, thị trấn (danh mục kèm theo).

Điều 7.Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính,Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban

nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 7
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Nội vụ
- Bộ Tài chính
- Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp)
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành ủy
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- VPHĐ-UB : các PVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu : VT. (VX/Nh)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 
 


Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 102/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu102/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2006
Ngày hiệu lực23/07/2006
Ngày công báo31/07/2006
Số công báoSố 10
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 102/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 102/2006/QĐ-UBND chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí hành chính cơ quan Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 102/2006/QĐ-UBND chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí hành chính cơ quan Nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu102/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành13/07/2006
        Ngày hiệu lực23/07/2006
        Ngày công báo31/07/2006
        Số công báoSố 10
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 102/2006/QĐ-UBND chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí hành chính cơ quan Nhà nước

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 102/2006/QĐ-UBND chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí hành chính cơ quan Nhà nước

         • 13/07/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 31/07/2006

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/07/2006

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực