Quyết định 102/QĐ-TCDS

Quyết định 102/QĐ-TCDS năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Truyền thông - Giáo dục do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 102/QĐ-TCDS 2013 Vụ Truyền thông Giáo dục Tổng cục Dân số


BỘ Y TẾ
TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/QĐ-TCDS

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Căn cứ Nghị định s 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức của Bộ Y tế;

Căn c Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tchức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Truyn thông - Giáo dục là vụ chuyên môn thuộc Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (sau đây viết tt là Tng cục), có chức năng tham mưu giúp Tng cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước, chđạo điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về truyền thông - giáo dục trong lĩnh vực dân s - kế hoạch hóa gia đình.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chính sách về truyền thông - giáo dục trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hoá gia đình; hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng chiến lược, chương trình, dự án, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về truyền thông - giáo dục trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các hoạt động truyền thông - giáo dục trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình.

4. Hướng dẫn, tổ chức hoạt động kỷ niệm “Ngày dân số thế giới”, “Ngày dân số Việt Nam”, “Tháng hành động quốc gia về Dân số” và các chiến dịch, sự kiện truyền thông về dân số - kế hoạch hóa gia đình.

5. Xây dựng các thông điệp, sản phẩm truyền thông, tiêu chí kỹ thuật các phương tiện truyền thông trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

 6. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát hoạt động tư vấn, dịch vụ về truyền thông trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình.

7. Kiểm tra, giám sát các nội dung truyền thông - giáo dục, sản phẩm truyền thông - giáo dục trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình.

8. Thẩm định kế hoạch, chương trình, đề án, dự án liên quan đến truyền thông - giáo dục về dân số - kế hoạch hóa gia đình trong và ngoài Tổng cục; kiểm tra, giám sát sau khi được phê duyệt.

9. Đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện nhiệm vụ truyền thông - giáo dục; lồng ghép truyền thông-giáo dục và các hoạt động về dân số-kế hoạch hóa gia đình với các vấn đề về dân tộc, miền núi, gia đình và trẻ em.

10. Đề xuất, tham gia nghiên cứu những vấn đề liên quan đến truyền thông - giáo dục trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; hướng dẫn và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.

11. Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch và tài liệu tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về truyền thông - giáo dục trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng tổ chức thực hiện.

12. Quản lý cán bộ, công chức theo phân cấp; quản lý tài sản được giao theo quy định.

13. Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

1. Lãnh đạo Vụ

Vụ Truyền thông - Giáo dục có Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng do Tổng cục trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Tng cục trưởng và trước pháp luật về các hoạt động của Vụ. Các Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trưc Vụ trưởng và trước pháp luật vnhiệm vụ được phân công.

2. Biên chế

Biên chế ca Vụ được xác định theo quy định của pháp luật về vị tviệc làm và được điều chỉnh hằng năm theo nhu cu vị trí việc làm do Tng cục trưởng quyết định theo đề xuất của Vụ trưng Vụ Truyền thông - Giáo dục.

3. Cơ chế hoạt động

Vụ Truyền thông - Giáo dục hoạt động theo chế độ chuyên viên. Công chức trong Vụ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Vụ vnhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2013.

2. Quyết định này thay thế các quyết định trước đây của Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Vụ Truyền tng - Giáo dục.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Giáo dục, Thủ trưởng các tchức thuộc Tổng cục và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế);
- Các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục;
- Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh/TP;
- Cổng thông tin điện tử Tổng cục;
- Lưu: VT, TCCB (3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Dương Quốc Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 102/QĐ-TCDS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu102/QĐ-TCDS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2013
Ngày hiệu lực10/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 102/QĐ-TCDS

Lược đồ Quyết định 102/QĐ-TCDS 2013 Vụ Truyền thông Giáo dục Tổng cục Dân số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 102/QĐ-TCDS 2013 Vụ Truyền thông Giáo dục Tổng cục Dân số
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu102/QĐ-TCDS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
        Người kýDương Quốc Trọng
        Ngày ban hành10/05/2013
        Ngày hiệu lực10/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 102/QĐ-TCDS 2013 Vụ Truyền thông Giáo dục Tổng cục Dân số

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 102/QĐ-TCDS 2013 Vụ Truyền thông Giáo dục Tổng cục Dân số

            • 10/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực