Quyết định 1020/QĐ-HĐPHCTPBGDPL

Quyết định 1020/QĐ-HĐPHCTPBGDPL năm 2009 về quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nội vụ do Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1020/QĐ-HĐPHCTPBGDPL quy chế hoạt động Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Nội vụ


HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP
CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC
PHÁP LUẬT CỦA BỘ NỘI VỤ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1020/QĐ-HĐPHCTPBGDPL

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA BỘ NỘI VỤ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 528/QĐ-BNV ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nội vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nội vụ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đồng chí Thứ trưởng (để biết);
- Vụ PBGDPL – Bộ Tư pháp (để biết);
- Lưu: VT, PC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Trần Văn Tuấn

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA BỘ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-HĐPHCTPBGDPL ngày 02 tháng 7 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nội vụ)

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng

1. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nội vụ (sau đây gọi tắt là Hội đồng) có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nội vụ.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 528/QĐ-BNV ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nội vụ.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng

1. Chỉ đạo và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Hội đồng;

2. Phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên của Hội đồng và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;

3. Ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng; chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục hàng năm, kết luận kiểm tra, báo cáo sơ kết, tổng kết và các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội đồng;

4. Duyệt kế hoạch tài chính, kinh phí hàng năm cho hoạt động của Hội đồng; quyết định việc huy động và phân bổ sử dụng kinh phí từ các nguồn có được để hỗ trợ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

5. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

6. Giải quyết các công việc khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng

1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về các nhiệm vụ được phân công;

2. Thay mặt Chủ tịch Hội đồng giải quyết công việc thường xuyên của Hội đồng và ký các văn bản về hoạt động của Hội đồng theo phân công và ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng;

3. Trực tiếp chỉ đạo đơn vị thường trực của Hội đồng (Vụ Pháp chế);

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ủy viên Hội đồng

1. Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng. Nếu vắng mặt phải báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng hoặc đơn vị thường trực của Hội đồng;

2. Tham gia đề xuất với Hội đồng về Chương trình, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ và các biện pháp tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả;

3. Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng các nhiệm vụ được phân công;

4. Chỉ đạo và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị của mình phụ trách theo nhiệm vụ đã được phân công và theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ đã được phê duyệt;

5. Định kỳ 06 tháng một lần báo cáo Chủ tịch Hội đồng kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công (thông qua đơn vị thường trực của Hội đồng);

6. Được cung cấp tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị thường trực Hội đồng (Vụ Pháp chế)

1. Chủ trì việc chuẩn bị các dự thảo chương trình, kế hoạch hoạt động và các văn bản khác của Hội đồng; dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng; dự kiến kế hoạch huy động kinh phí từ các nguồn khác để hỗ trợ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

2. Phối hợp với các đơn vị thành viên của Hội đồng tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị sơ kết, tổng kết và thành lập đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và Sở Nội vụ theo kế hoạch;

3. Theo dõi, tổng hợp tình hình phối hợp triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Nội vụ để Hội đồng thông qua, báo cáo Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ;

4. Chuẩn bị nội dung, tổ chức các phiên họp và các hoạt động khác của Hội đồng; theo dõi việc thực hiện các kết luận của Hội đồng và định kỳ báo cáo Hội đồng;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 6. Chế độ làm việc của Hội đồng

1. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn với trách nhiệm cá nhân. Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Hội đồng họp định kỳ 06 tháng một lần. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có thể triệu tập họp bất thường.

3. Các ý kiến kết luận tại các phiên họp do Chủ tịch, Phó Chủ tịch chủ trì được đơn vị thường trực Hội đồng ghi thành biên bản, gửi đến các thành viên Hội đồng và các đơn vị có liên quan của Bộ để tổ chức thực hiện.

4. Định kỳ 06 tháng một lần Hội đồng báo cáo Bộ trưởng kết quả công tác và những kiến nghị (nếu có) về những vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội đồng.

Điều 7. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội trên cơ sở Quy chế này thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị mình cho phù hợp.

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do tập thể Hội đồng thảo luận, thống nhất và Chủ tịch Hội đồng quyết định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1020/QĐ-HĐPHCTPBGDPL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1020/QĐ-HĐPHCTPBGDPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2009
Ngày hiệu lực02/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1020/QĐ-HĐPHCTPBGDPL

Lược đồ Quyết định 1020/QĐ-HĐPHCTPBGDPL quy chế hoạt động Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Nội vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1020/QĐ-HĐPHCTPBGDPL quy chế hoạt động Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Nội vụ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1020/QĐ-HĐPHCTPBGDPL
        Cơ quan ban hànhHội đồng Phối hợp công tác PBGDPL Chính phủ
        Người kýTrần Văn Tuấn
        Ngày ban hành02/07/2009
        Ngày hiệu lực02/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1020/QĐ-HĐPHCTPBGDPL quy chế hoạt động Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Nội vụ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1020/QĐ-HĐPHCTPBGDPL quy chế hoạt động Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Nội vụ

           • 02/07/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/07/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực