Quyết định 1020/QĐ-TTg

Quyết định 1020/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Hỗ trợ quản lý kinh tế và nâng cao khả năng cạnh tranh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1020/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Hỗ trợ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1020/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Tín dụng Hỗ trợ Quản lý Kinh tế và Nâng cao Khả năng Cạnh tranh (tên tiếng Anh là Economic Management and Competitiveness Credit, gọi tắt là Chương trình EMCC) để giúp Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị và triển khai thực hiện Chương trình này (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC).

Điều 2. Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC bao gồm các thành viên sau:

- Trưởng Ban Chỉ đạo - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh;

- Phó Trưởng Ban thường trực phụ trách Chương trình EMCC: Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên;

- Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên;

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

- Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên;

- Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy viên;

- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên;

- Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên;

- Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên;

- Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên

Điều 3. Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC có nhiệm vụ:

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị và triển khai thực hiện Chương trình EMCC;

- Chỉ đạo các Bộ, ngành và các cơ quan hữu quan: (i) nghiên cứu, đề xuất nội dung của những hành động chính sách đưa vào Chương trình EMCC phù hợp với Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội của đất nước trong từng thời kỳ; (ii) xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các hành động chính sách trong Chương trình EMCC; (và (iii) thảo luận và thống nhất với WB và các nhà tài trợ về các nội dung có liên quan, các biện pháp giải quyết trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện;

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung Chính sách của Chương trình EMCC phù hợp với mục tiêu của Chương trình EMCC theo từng năm và phù hợp với Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội của đất nước trong từng thời kỳ;

- Chỉ đạo công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành và các cơ quan hữu quan trong quá trình xây dựng và thực hiện Chương trình EMCC; định kỳ kiểm tra việc thực hiện các cam kết theo đúng nội dung và lịch trình đã thống nhất với WB và các nhà đồng tài trợ trong khuôn khổ Chương trình EMCC;

- Chỉ đạo công tác điều phối giữa các nhà tài trợ trong việc hỗ trợ thực hiện các mục tiêu và trọng tâm của Chương trình EMCC;

- Báo cáo kịp thời lên Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền của mình và đề xuất các giải pháp, kiến nghị khi cần thiết;

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện Chương trình EMCC;

Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC, có quyền sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Phân công công tác và nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC:

1. Trưởng Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Tổ chức, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC để thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Giải quyết các đề xuất liên quan thuộc phạm vi Chương trình EMCC theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ;

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho các ủy viên Ban Chỉ đạo và yêu cầu các Bộ, cơ quan hữu quan thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện Chương trình EMCC theo kế hoạch đã đề ra;

2. Phó trưởng Ban Thường trực có nhiệm vụ:

- Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC; đề xuất, chuẩn bị nội dung, chương trình công tác của Ban chỉ đạo Chương trình EMCC; kiến nghị lên Trưởng Ban Chỉ đạo việc triệu tập họp Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC;

- Tổ chức công tác phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan hữu quan trong quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện Chương trình EMCC; tổng hợp và báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC về các vấn đề có liên quan;

- Đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã phân công, tổ chức phối hợp công tác giữa các ủy viên của Ban Chỉ đạo;

- Chỉ đạo hoạt động của Tổ công tác kỹ thuật Chương trình EMCC;

- Chủ trì các phiên họp của Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC, các buổi làm việc với WB và các nhà đồng tài trợ để kiểm điểm chương trình theo sự uỷ quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo;

- Thực hiện các nhiệm vụ của một ủy viên Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

3. Các ủy viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo;

- Có quyền sử dụng bộ máy của Bộ, ngành mình để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung và cam kết của Chương trình EMCC thuộc chức năng quản lý của Bộ, ngành mình;

- Có quyền đề xuất các ý kiến của Bộ, ngành, cơ quan mình về các vấn đề trong quá trình triển khai Chương trình EMCC, những vấn đề hợp tác với WB và các nhà tài trợ khác để Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định;

- Làm đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan hữu quan để giải quyết các vấn đề có tính chất liên ngành trong khuôn khổ Chương trình EMCC;

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC và các công việc chung của Ban Chỉ đạo. Trường hợp không thể tham dự họp, ủy viên phải báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc người chủ trì cuộc họp biết và phải gửi ý kiến của mình tới Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC; đồng thời cử cán bộ Cấp Vụ của đơn vị đầu mối, thành viên Tổ công tác, dự họp thay và có báo cáo lại về các nội dung có liên quan;

- Chỉ định: (i) một cán bộ cấp Vụ từ Vụ đầu mối – đơn vị được Lãnh đạo Bộ, ngành giao làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt nam, WB và các nhà đồng tài trợ - chịu trách nhiệm điều phối chung các hoạt động thuộc Bộ, ngành mình; (ii) cán bộ cấp Vụ thuộc các Vụ chức năng tham gia Tổ công tác của Chương trình EMCC;

- Báo cáo kịp thời lên Trưởng Ban Chỉ đạo về những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền của mình và đề xuất các phương án giải quyết cụ thể.

Điều 5. Giúp việc cho Ban chỉ đạo Chương trình EMCC có Tổ công tác kỹ thuật Chương trình EMCC (sau đây gọi tắt là Tổ công tác).

- Thành phần Tổ công tác bao gồm:

- Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổ trưởng;

Tổ trưởng của Tổ công tác có nhiệm vụ: (i) điều hành hoạt động của Tổ công tác; (ii) điều phối các buổi làm việc giữa các thành viên của Tổ công tác với các nhà tài trợ; (iii) có quyền triệu tập các thành viên của Tổ công tác tham dự các cuộc họp khi cần thiết và báo cáo kết quả lên Phó Trưởng Ban thường trực; (iii) đề xuất lên Phó Trưởng Ban thường trực, trong trường hợp cần thiết, về việc triệu tập họp Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC; và (iv) điều hành hoạt động của Tổ Điều phối Chương trình EMCC đặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Thành viên là cán bộ cấp Vụ từ Vụ đầu mối, và Vụ chức năng của các cơ quan tham gia vào Chương trình (gồm các cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp; Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ);

- Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC: (i) xây dựng kế hoạch cụ thể chuẩn bị và triển khai thực hiện Chương trình EMCC cho từng năm; (ii) đề xuất, xây dựng, thảo luận với nhà tài trợ về các vấn đề kỹ thuật của các hành động chính sách trong Chương trình EMCC; (iii) phối hợp với nhà tài trợ để thực hiện công tác phân tích trong Chương trình EMCC; (iv) xây dựng các báo cáo kỹ thuật và báo cáo tóm tắt cho Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC; (v) kiến nghị lên Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC quyết định việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho các công tác tổ chức hội thảo, nghiên cứu, mời cộng tác viên tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan; (vi) cung cấp kịp thời thông tin cho các uỷ viên Ban Chỉ đạo về các vấn đề có liên quan; và (iv) thực hiện các công việc khác có liên quan theo chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo.

- Thành viên của Tổ công tác có nhiệm vụ: (i) thực hiện vai trò đầu mối và điều phối cho các Vụ, Cục hữu quan trong từng Bộ, cơ quan trong quá trình thảo luận, chuẩn bị và triển khai thực hiện thực hiện Chương trình EMCC; (ii) phối hợp với các bên có liên quan triển khai công tác nghiên cứu trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của từng Bộ, ngành, cơ quan mình trong khuôn khổ Chương trình EMCC; (iii) thực hiện các công việc theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ công tác; và (iv) báo cáo kịp thời ủy viên Ban Chỉ đạo Chương trình Chương trình EMCC, Lãnh đạo Bộ, ngành, cơ quan mình những vấn đề vướng mắc cần giải quyết, xử lý.

Điều 6. Những quy định chung:

Ban Chỉ đạo Chương trình EMCCC tự giải thể sau khi hoàn thành thực hiện Chương trình EMCC;

Ngân sách hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác do Ngân hàng Nhà nước bố trí và được tính vào chi phí nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Tổ Điều phối: Tổ Điều phối sẽ được thành lập tại Ngân hàng Nhà nước và do Lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế làm Trưởng ban; thành viên là một số cán bộ trực tiếp có liên quan và một số tư vấn cá nhân được thuê tuyển theo hợp đồng. Các cán bộ của Ngân hàng Nhà nước tham gia Tổ Điều phối làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;

Tổ Điều phối Chương trình EMCC sử dụng con dấu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình;

Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, các ủy viên Ban Chỉ đạo và thành viên Tổ Công tác và Tổ Điều phối Chương trình EMCC, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, QHQT (5b). 90

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1020/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1020/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2012
Ngày hiệu lực06/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1020/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1020/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Hỗ trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1020/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Hỗ trợ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1020/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành06/08/2012
        Ngày hiệu lực06/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1020/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Hỗ trợ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1020/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Hỗ trợ

            • 06/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực