Quyết định 10204/QĐ-UBND

Quyết định 10204/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của Ủy ban nhân dân quận 10, thành phố Hồ Chí Minh ban hành tính đến 30/9/2014

Nội dung toàn văn Quyết định 10204/QĐ-UBND văn bản pháp luật hết hiệu lực Ủy ban quận 10 Hồ Chí Minh tính đến 30/9/2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 10

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10204/QĐ-UBND

Quận 10, ngày 02 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 BAN HÀNH ĐẾN 30/9/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 10 ban hành tính đến 30/9/2014 hết hiệu lực thi hành (theo Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10, Trưởng các phòng ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm công báo TP;
- Thường trực Quận ủy;
- UBNDQ10: CT, các PCT;
- VPUBNDQ10: C, PVP/TH, NC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Việt Dũng

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TÍNH ĐẾN 30 THÁNG 9 NĂM 2014

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ:

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Quyết định

003/2010/QĐ-UB Ngày 04/10/2010

Quyết định về việc ban hành quy chế sửa đổi, bổ sung về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và môi trường quận 10.

Thay thế bằng quyết định số 03/2013/QĐ- UBND ngày 27/12/2013

02/01/2014

02

Chỉ thị

07/2013/CT-UBND-M 26/3/2013

Về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2013

Hết hiệu lực theo năm ban hành

31/12/2013

Tổng số2: 01 văn bản

 

 

 

 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN:

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lc

Ngày hết hiệu lực

Tng số: 00 văn bản

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10204/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 10204/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/10/2014
Ngày hiệu lực 02/10/2014
Ngày công báo 01/11/2014
Số công báo Số 58
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10204/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10204/QĐ-UBND văn bản pháp luật hết hiệu lực Ủy ban quận 10 Hồ Chí Minh tính đến 30/9/2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 10204/QĐ-UBND văn bản pháp luật hết hiệu lực Ủy ban quận 10 Hồ Chí Minh tính đến 30/9/2014
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 10204/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Việt Dũng
Ngày ban hành 02/10/2014
Ngày hiệu lực 02/10/2014
Ngày công báo 01/11/2014
Số công báo Số 58
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 10204/QĐ-UBND văn bản pháp luật hết hiệu lực Ủy ban quận 10 Hồ Chí Minh tính đến 30/9/2014

Lịch sử hiệu lực Quyết định 10204/QĐ-UBND văn bản pháp luật hết hiệu lực Ủy ban quận 10 Hồ Chí Minh tính đến 30/9/2014

 • 02/10/2014

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/11/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 02/10/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực