Quyết định 1022/QĐ-BTC

Quyết định 1022/QĐ-BTC năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1022/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Báo Hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1022/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BÁO HẢI QUAN TRỰC THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Báo Hải quan là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Tổng cục Hải quan, có nhiệm vụ giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, trao đổi các vấn đề về chính sách, chế độ pháp luật và nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân sách và hải quan; thông tin các hoạt động của ngành hải quan và các tổ chức, cơ quan có liên quan đến công tác hải quan theo quy định của pháp luật.

2. Báo Hải quan có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Báo Hải quan có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Biên tập, xuất bản Báo Hải quan bằng bản in và Báo Hải quan điện tử theo tôn chỉ, mục đích và các quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

2. Thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, trung thực về hoạt động hải quan và tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế.

3. Phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các quy định của ngành hải quan và những thông tin có liên quan của hải quan các nước.

4. Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội, là diễn đàn góp phần vào việc bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, pháp luật trong lĩnh vực hải quan.

5. Phát hiện và biểu dương những gương tốt, nhân tố mới trong việc chấp hành chính sách, pháp luật hải quan; phê phán đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong thực thi pháp luật hải quan.

6. Tổ chức phát hành Báo Hải quan, thực hiện việc quảng cáo và cung cấp các dịch vụ báo chí khác theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật, phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

8. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên, thông tin viên Báo Hải quan trong phạm vi toàn quốc.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyền hạn

1. Được yêu cầu các đơn vị, cá nhân cung cấp văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

2. Ký các văn bản giải thích, trả lời hoặc quan hệ công tác thuộc lĩnh vực quản lý của Báo Hải quan.

3. Được liên kết, ký kết hợp đồng với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Báo Hải quan gồm:

1. Phòng Phóng viên.

2. Phòng Thư ký tòa soạn.

3. Phòng Trị sự.

4. Phòng Phát hành và Quảng cáo.

5. Phòng Báo Hải quan điện tử.

6. Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ cụ thể của các Phòng, Chi nhánh Báo Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định.

Điều 5. Lãnh đạo

1. Báo Hải quan có Tổng biên tập và một số Phó Tổng biên tập.

Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Báo Hải quan; Phó Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập và các chức danh lãnh đạo khác của Báo Hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

Điều 6. Biên chế và kinh phí

1. Biên chế của Báo Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định trong tổng số biên chế được giao.

2. Kinh phí hoạt động của Báo Hải quan được cấp từ nguồn kinh phí của Tổng cục Hải quan và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 35/2003/QĐ-BTC ngày 17/03/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Như Điều 7;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1022/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1022/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2010
Ngày hiệu lực11/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1022/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1022/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Báo Hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 1022/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Báo Hải quan
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu1022/QĐ-BTC
      Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
      Người kýVũ Văn Ninh
      Ngày ban hành11/05/2010
      Ngày hiệu lực11/05/2010
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật14 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1022/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Báo Hải quan

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1022/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Báo Hải quan

          • 11/05/2010

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 11/05/2010

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực