Quyết định 1022/QĐ-UBND

Quyết định 1022/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Hộ tịch; bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1022/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Hộ tịch Sở Tư pháp Hòa Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1022/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 503/TTr-STP ngày 08/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Hộ tịch; thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình.

(Có phụ lục thủ tục hành chính kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính đã được công bố tại các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

1. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hành chính tư pháp tại Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 28/8/2009.

2. Các thủ tục hành chính tại Phần B. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Phần D. Thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, Mục II. Lĩnh vực Hôn nhân - Gia đình, tại Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 04/7/2014.

3. Các thủ tục hành chính tại Phần B. Mục I. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp, lĩnh vực Hộ tịch; Phần B. Mục II. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, lĩnh vực Hộ tịch, tại Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 06/10/2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan có chức năng liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

I

Thủ tục hành chính cấp huyện

 

1

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

2

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

3

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

4

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

5

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

6

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

7

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

8

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

UBND cấp huyện

9

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

UBND cấp huyện

10

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

UBND cấp huyện

11

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

UBND cấp huyện

12

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

13

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

UBND cấp huyện

14

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

15

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

II

Thủ tục hành chính cấp xã

 

1

Đăng ký khai sinh

UBND cấp xã

2

Đăng ký kết hôn

UBND cấp xã

3

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

UBND cấp xã

4

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

UBND cấp xã

5

Đăng ký khai tử

UBND cấp xã

6

Đăng ký khai sinh lưu động

UBND cấp xã

7

Đăng ký kết hôn lưu động

UBND cấp xã

8

Đăng ký khai tử lưu động

UBND cấp xã

9

Đăng ký giám hộ

UBND cấp xã

10

Đăng ký chấm dứt giám hộ

UBND cấp xã

11

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

UBND cấp xã

12

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

UBND cấp xã

13

Đăng ký lại khai sinh

UBND cấp xã

14

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

UBND cấp xã

15

Đăng ký lại kết hôn

UBND cấp xã

16

Đăng ký lại khai tử

UBND cấp xã

III

Thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch (CSDLHT)

 

1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Cơ quan quản lý CSDLHT

B. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

A

Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 28/8/2009

 

I

Thủ tục hành chính cấp tỉnh - Lĩnh vực Hành chính Tư pháp

 

1

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

2

Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

3

Công nhận việc kết hôn đã được tiến hành ở nước ngoài (ghi chú kết hôn)

Sở Tư pháp

4

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

5

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

6

Đăng ký việc thay đổi, chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

7

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

8

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

9

Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

10

Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

11

Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài các việc sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con

Sở Tư pháp

12

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

13

Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

14

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

15

Đăng ký việc xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

16

Đăng ký việc xác định lại giới tính có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

17

Nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

18

Nhập quốc tịch Việt Nam

Sở Tư pháp

19

Trở lại quốc tịch Việt Nam

Sở Tư pháp

20

Thôi quốc tịch Việt Nam

Sở Tư pháp

21

Cấp phiếu lý lịch tư pháp

Sở Tư pháp

B

Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 04/7/2014

 

I

TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp

 

1

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Sở Tư pháp

2

Thủ tục công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

3

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài tại Việt Nam

‘’

4

Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

II

Thủ tục hành chính cấp xã

 

1

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

UBND cấp xã

2

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

UBND cấp xã

3

Đăng ký kết hôn trong nước

UBND cấp xã

4

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

UBND cấp xã

5

Đăng ký kết hôn đối với đồng bào các dân tộc thiểu số theo Nghị định số 32/2002/NĐ-CP ngày 27/3/2002 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân và Gia đình đối với các dân tộc thiểu số

UBND cấp xã

6

Đăng ký kết hôn đối với các trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03/01/1987 theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình

UBND cấp xã

C

Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 06/10/2015

 

I

TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp

 

1

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

2

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

Sở Tư pháp

3

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

4

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

II

TTHC thuộc thẩm quyền của cấp xã

 

1

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

UBND cấp xã

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1022/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1022/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2016
Ngày hiệu lực21/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1022/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1022/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Hộ tịch Sở Tư pháp Hòa Bình 2016


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1022/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Hộ tịch Sở Tư pháp Hòa Bình 2016
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1022/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
     Người kýNguyễn Văn Quang
     Ngày ban hành21/04/2016
     Ngày hiệu lực21/04/2016
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật8 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1022/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Hộ tịch Sở Tư pháp Hòa Bình 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1022/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Hộ tịch Sở Tư pháp Hòa Bình 2016

         • 21/04/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/04/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực