Quyết định 1022/QĐ-UBND

Quyết định 1022/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 59/2012/QĐ-TTg về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 1022/QĐ-UBND năm 2013 trợ giúp pháp lý cho người nghèo Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1022/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 17 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2012/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC XÃ NGHÈO NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chúc HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-2020;

Căn cQuyết định số 650/QĐ-BTP ngày 27/3/2013 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định s59/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-2020;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 292/TTr-STP ngày 08/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2013.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ quý, năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện có xã nghèo căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục TGPL, Bộ Tư pháp;
- TTr. Tỉnh y, TTr. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Chánh, PVP.UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tnh;
-
Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Kỳ

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2012/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC XÃ NGHÈO NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của y ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, đồng bào DTTS tại các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn phải bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng.

- Việc triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý phải được tổ chức, thực hiện kịp thời, có chất lượng và có sự lồng ghép, phi hợp với các Dự án, chương trình giảm nghèo khác trên cùng địa bàn để bảo đảm thực hiện các chương trình giảm nghèo tiết kiệm, hiệu quả.

- Chế độ chi tiêu tài chính đối với các hoạt động của chính sách hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, đồng bào DTTS tại các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn phải được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh - TGPLNN)

- Thời gian thực hiện: Quý II/2013

- Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh.

2. Rà soát số lượng xã nghèo theo Điểm a, Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg

(không thuộc các huyện nghèo theo nghị Quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại 61 huyện nghèo).

- Nội dung: Sở Tư pháp chỉ đạo UBND các huyện gửi danh sách các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn về Sở Tư pháp (qua Trung tâm TGPLNN tỉnh) để tổng hợp làm cơ sở cho việc thực hiện chương trình giảm nghèo đúng địa bàn, đúng đối tượng.

- Trách nhiệm thực hiện:

+ Sở Tư pháp chỉ đạo UBND các huyện có xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn thực hiện nội dung trên.

+ Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Dân tộc), SLao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện có xã nghèo phi hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2013.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh.

3. Các hoạt động hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn

a. Cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người nghèo, đồng bào DTTS.

- Nội dung: Theo yêu cầu của đối tượng được TGPL ở các xã nghèo, thôn, bn đặc biệt khó khăn, Trung tâm TGPLNN tnh hoặc Chi nhánh của Trung tâm phân công các Trợ giúp viên, Cộng tác viên thực hiện tư vấn, hướng dẫn; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng và các hình thức TGPL khác.

- Đơn vị thực hiện:

+ Trung tâm TGPLNN tỉnh chủ trì.

+ Các địa phương có xã nghèo, các cơ quan, tổ chức liên quan phối hp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh.

b. Tổ chức các đợt TGPL lưu động về các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

- Nội dung: Trung tâm TGPLNN tỉnh phối hợp với Phòng Tư pháp, UBND các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn tiến hành khảo sát nhu cầu TGPL của đối tượng là người nghèo, làm cơ sở tổ chức các đợt TGPL lưu động để thực hiện tư vấn, hướng dẫn giải đáp những băn khoăn, vướng mắc về pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người nghèo, đồng bào DTTS.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPLNN tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương.

c. Rà soát, củng cố kiện toàn hoặc thành lập mới và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp lý (CLB TGPL) tại các xã nghèo.

- Nội dung: Trung tâm TGPL tỉnh hướng dẫn UBND các xã nghèo rà soát, củng cố, kiện toàn hoặc chưa có CLB TGPL làm thủ tục thành lập CLB TGPL, duy trì và triển khai sinh hoạt các CLB để giải quyết những vướng mắc pháp luật, cung cp thông tin pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào DTTS tại các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn; hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt CLB.

- Đơn vị thực hiện: UBND xã và CLB TGPL tại các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương.

d. In ấn, phát hành miễn phí tờ gấp, tài liệu pháp luật.

- Nội dung: Trung tâm TGPLNN tỉnh lựa chọn, biên soạn những nội dung cơ bản thiết yếu về các lĩnh vực TGPL, Đất đai, Dân sự, Tố tụng hành chính, Chế độ chính sách..., in ấn tờ gấp, tài liệu pháp luật để cấp phát miễn phí cho người nghèo, đồng bào DTTS.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPLNN tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2013.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương.

đ. Rà soát nhu cầu đặt Bảng thông tin, Hộp tin về trợ giúp pháp lý tại y ban nhân dân có xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

- Nội dung: Trung tâm TGPLNN phối hp với UBND, Trung tâm bưu điện, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa, Đồn Biên phòng đóng trên xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn rà soát nhu cầu lắp đặt Bảng thông tin TGPL và tổng hợp danh sách để năm 2014 tiến hành lắp đặt Bảng thông tin.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPLNN tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2013.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương.

e. Cung cấp Báo Pháp luật Việt Nam cho UBND xã và CLB TGPL tại các xã nghèo.

- Nội dung: Trung tâm TGPLNN tỉnh phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam đặt báo và cung cấp cho UBND xã nghèo và CLB TGPL tại các xã nghèo.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPLNN tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương.

4. Các hoạt động tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý và thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý

- Nội dung: Mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL để cập nhật kiến thức pháp luật mới và knăng trợ giúp pháp lý cho người thực hiện trợ giúp pháp lý, thành viên Ban chủ nhiệm CLB TGPL tại các xã nghèo.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPLNN tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV/2013.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phạm vi thực hiện

Kế hoạch này được thực hiện trên địa bàn các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn (không thuộc các huyện nghèo theo nghị Quyết s30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại 61 huyện nghèo).

2. Kinh phí thực hiện

- Ngân sách Trung ương được hỗ trợ cho các hoạt động quy định tại điểm b, c, d, đ, e Mục 3 và Mục 4, Phần II của Kế hoạch này.

- Ngân sách tỉnh được cấp để thực hiện các hoạt động quy định tại Mục 1, Mục 2, Điểm a Mục 3, Phần II của Kế hoạch này.

3. Trách nhiệm thực hiện

3.1. STư pháp:

- Chỉ đạo Trung tâm TGPLNN tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện có xã nghèo tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.

- Lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý tỉnh gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Trợ giúp pháp lý Việt Nam).

- Định kỳ 6 tháng, cuối năm tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.

3.2. Sở Tài chính:

Tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí phù hp, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch thuộc trách nhiệm của tỉnh.

3.3. Các sở, ngành có liên quan:

Theo chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với STư pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

3.4. Ủy ban nhân dân huyện có các xã nghèo:

Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn v kp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1022/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1022/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2013
Ngày hiệu lực17/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1022/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1022/QĐ-UBND năm 2013 trợ giúp pháp lý cho người nghèo Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1022/QĐ-UBND năm 2013 trợ giúp pháp lý cho người nghèo Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1022/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýTrần Minh Kỳ
        Ngày ban hành17/04/2013
        Ngày hiệu lực17/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1022/QĐ-UBND năm 2013 trợ giúp pháp lý cho người nghèo Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1022/QĐ-UBND năm 2013 trợ giúp pháp lý cho người nghèo Hà Tĩnh

           • 17/04/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/04/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực