Quyết định 1023/QĐ-BTC

Quyết định 1023/QĐ-BTC năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu trực thuộc Tổng cục Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 1023/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnTrung tâm phân tích, phân đã được thay thế bởi Quyết định 1388/QĐ-BTC chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Kiểm định hải quan 2016 và được áp dụng kể từ ngày 20/06/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1023/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnTrung tâm phân tích, phân


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1023/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM PHÂN TÍCH, PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TRỰC THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Hải quan, có nhiệm vụ giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thực hiện công tác phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu làm cơ sở cho việc xác định tên hàng, mã hàng trong kiểm tra hải quan, quản lý thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu và thu khác theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Xây dựng chiến lược phát triển Trung tâm trong tổng thể chiến lược phát triển ngành hải quan, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan:

a) Quy chế, quy trình nghiệp vụ về phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

b) Các chương trình, đề án, kế hoạch hàng năm về phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

c) Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định trong hoạt động phân tích phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Tham gia nghiên cứu, xây dựng cơ sở khoa học cho việc xác định, sửa đổi mã số đối với các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu; xây dựng mã số đối với hàng hóa mới, hàng hóa khó xác định mã số hoặc chưa được chi tiết hóa.

4. Trực tiếp phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại khu vực miền Bắc và phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà các Chi nhánh không có khả năng thực hiện.

5. Xây dựng, quản lý thư viện mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

6. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy trình về phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với các chi nhánh; xây dựng, hướng dẫn và kiểm tra việc áp dụng các phương pháp phân tích chuẩn cho hệ thống các phòng thí nghiệm của Trung tâm.

7. Có ý kiến cuối cùng về kết quả phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các Chi nhánh khi có thắc mắc, khiếu nại của các đơn vị.

8. Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong việc phân tích, phân loại hàng hóa xây dựng, nhập khẩu.

9. Hợp tác quốc tế về phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật và phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

10. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức hải quan làm nhiệm vụ phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Trung tâm; tham gia đào tạo; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức hải quan làm nhiệm vụ kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các đơn vị trong ngành hải quan.

11. Tổng kết, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo chế độ quy định.

12. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức; quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyền hạn

1. Được yêu cầu các đơn vị, cá nhân cung cấp văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

2. Ký các văn bản hướng dẫn, giải thích, trả lời hoặc quan hệ công tác thuộc nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

3. Được độc lập tiến hành hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành thực hiện phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu gồm:

1. Phòng Tham mưu, xử lý.

2. Phòng Phân tích, phân loại 1.

3. Phòng Phân tích, phân loại 2.

4. Phòng Hành chính – Tài vụ.

5. Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Chi nhánh tại Thành phố Đà Nẵng.

Nhiệm vụ cụ thể của các Phòng và Chi nhánh do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định.

Các Chi nhánh trực thuộc Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của các Chi nhánh gồm: Phòng Hành chính – Tài vụ và Phòng Phân tích, phân loại.

Điều 5. Lãnh đạo Trung tâm

1. Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu có Giám đốc và một số Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc và các chức danh lãnh đạo khác của Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

Điều 6. Biên chế và kinh phí

1. Biên chế của Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định trong tổng số biên chế được giao.

2. Kinh phí hoạt động của Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu được cấp từ nguồn kinh phí của Tổng cục Hải quan và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: số 32/2003/QĐ-BTC ngày 17/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miền Bắc, miền Trung, miền Nam trực thuộc Tổng cục Hải quan; số 101/2007/QĐ-BTC ngày 10/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2003/QĐ-BTC ngày 17/3/2003.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 7;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1023/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1023/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2010
Ngày hiệu lực11/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/06/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1023/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1023/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnTrung tâm phân tích, phân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 1023/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnTrung tâm phân tích, phân
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu1023/QĐ-BTC
      Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
      Người kýVũ Văn Ninh
      Ngày ban hành11/05/2010
      Ngày hiệu lực11/05/2010
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/06/2016
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1023/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnTrung tâm phân tích, phân

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1023/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnTrung tâm phân tích, phân