Quyết định 1024/QĐ-BHXH

Quyết định 1024/QĐ-BHXH năm 2015 công bố thủ tục hành chính trong đăng ký giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 1024/QĐ-BHXH công bố thủ tục hành chính đăng ký giao dịch điện tử 2015


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1024/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của Trưởng ban Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 06 thủ tục hành chính trong đăng ký giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2015.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổ chức I-VAN chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./,

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- TGĐ, các phó TG
Đ;
- Lưu: VT, PC (07).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1024/QĐ-BHXH ngày 30/9/2015 của BHXH Việt Nam)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Giao dịch điện tử

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

2

Thay đổi, bổ sung thông tin tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Giao dịch điện tử

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

3

Đăng ký ngng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Giao dịch điện tử

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

4

Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Giao dịch điện tử

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

5

Thay đổi, bổ sung thông tin tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Giao dịch điện tử

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

6

Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN

Giao dịch điện tử

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Tên thủ tục hành chính

Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người sử dụng lao động

Lập Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 01/ĐK-GD ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg và gửi đến Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bước 2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hệ thống quản lý thông tin tiếp nhận tờ khai của người sử dụng lao động tự động kiểm tra các thông tin kê khai, nếu đủ điều kiện sẽ tự động cấp và kích hoạt tài khoản giao dịch của người sử dụng lao động và gửi thông tin qua email của người sử dụng lao động.

(Trường hợp không chấp thuận Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thông báo lý do bng email cho người sử dụng lao động)

 

Cách thức thực hiện

Lập và gửi hồ sơ tại Cng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Mu số 01/ĐK-GD Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

 

Slượng hồ sơ

01 bộ

 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, ktừ ngày nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Người sử dụng lao động

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thông báo kèm theo tài khoản đthực hiện giao dịch điện tử do BHXH Việt Nam cấp gửi vào địa chỉ thư điện tử của người sử dụng lao động

 

Lệ phí

Không

 

Tên mu đơn, mẫu tờ khai

Mu s01/ĐK-GD Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

 

Yêu cu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

a) Có chứng thư số đang còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp theo quy định của pháp luật;

b) Có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet; có địa chthư điện tử liên lạc ổn định và đăng ký với Bảo hiểm xã hội Viêt Nam.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Giao dịch điện tử s 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

- Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thtướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

- Quyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14/4/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

 

Mu số 01/ĐK-GD

 

(Ban hành kèm theo Quyết định s08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………,ngày ... tháng ... năm ……….

TỜ KHAI

Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tên người sử dụng lao động (đơn vị sử dụng lao động): ..................................................

............................................................................................................................................

Mã số bảo hiểm xã hội: ......................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: (Ghi rõ địa chnơi đơn vị đóng trụ sở) .......................................................

............................................................................................................................................

Số chứng thư số:................................................................................................................

Tên tổ chức chứng thực chữ ký số: ..................................................................................

Thời hạn sử dng chứng thư số từ ngày ... tháng ... năm …… đến ngày .... tháng ... năm.........

Địa chỉ thư điện tử ..............................................................................................................

Điện thoại:...........................................................................................................................

Người liên hệ:.....................................................................................................................

Điện thoại của người liên hệ:.............................................................................................

Theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị chúng tôi có đủ các điều kiện sử dụng phương thức nộp hồ sơ, giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử. Chúng tôi đăng ký với cơ quan Bảo hiểm xã hội, được sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bo hiểm xã hội, cụ thể như sau:

- Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội từ ngày … tháng … năm …….

- Đăng ký giao dịch tại:

+ Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam   

+ Cổng giao dịch ca Tổ chức I-VAN                        

(Tên tchức cung cấp dịch vụ I-VAN: …………………. (trong trường hp giao dịch qua Tổ chức I-VAN).

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện nộp hồ sơ, giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội./.

 

 

CHỮ KÝ SỐ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

2

Tên thủ tục hành chính

Thay đổi, bổ sung thông tin tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người sử dụng lao động

Thực hiện việc truy cập Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam đlập Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử theo Mẫu số 02/SĐ-GD ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg.

Bước 2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hệ thống quản lý thông tin tiếp nhận tờ khai của người sử dụng lao động và tự động kiểm tra các thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, gửi thông báo xác nhận thay đổi, bổ sung thông tin đến địa chỉ thư điện tử của người sử dụng lao động.

 

Cách thức thực hiện

Lập và gửi tờ khai qua Cng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Viêt Nam

 

Thành phần hồ sơ

Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử theo Mu s02/SĐ-GD

 

Slượng hồ sơ

01 b

 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, ktừ ngày nhận được Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Người sử dụng lao động

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thông báo xác nhận thay đổi, bổ sung thông tin gửi tới địa chỉ thư điện tử của người sử dụng lao động.

 

Lệ phí

Không

 

Tên mu đơn, mu tờ khai

Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử theo Mẫu số 02/SĐ-GD

 

Yêu cu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

a) Người sử dụng lao động đã đăng ký thành công giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội;

b) Phát sinh thay đổi, bổ sung thông tin về chứng thư số, địa chỉ thư điện tử, điện thoại và người liên hệ tại Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử (trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh thay đổi, bổ sung, người sử dụng lao động phải thông tin cho cơ quan BHXH).

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Giao dịch điện tử s 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

- Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

- Quyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14/4/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

 

Mu số 02/-GD

 

(Ban hành kèm theo Quyết định s08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………,ngày ... tháng ... năm ……….

TỜ KHAI

Thay đổi, bsung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tên người sử dụng lao động (đơn vị sử dụng lao động):....................................................

Mã số bảo hiểm xã hội:........................................................................................................

Ngày …….. tháng ……. năm ……., chúng tôi đã gửi Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, cho cơ quan BHXH Việt Nam. Nay đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký cụ thể như sau:

- Schứng thư số:...............................................................................................................

- Tên tổ chức chứng thực chữ ký s: .................................................................................

- Thời hạn sử dụng chứng thư số: từ ngày.................................... đến ngày………………

- Địa chthư điện tử:...........................................................................................................

(Chỉ ghi những nội dung có thay đi, bổ sung)

- Các thông tin trên đề nghị thay đổi kể từ ngày: ……./………./………..

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên./.

 

 

CHỮ KÝ SỐ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

3

Tên thủ tục hành chính

Đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người sử dụng lao động

Lập Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử theo Mẫu số 03/NG-GD gửi đến Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bước 2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử của người sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đến địa chỉ thư điện tử của người sử dụng lao động.

 

Cách thức thực hiện

Thực hiện qua Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

Thành phần h

Tờ khai đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH theo Mu s 03/NG-GD

 

Slượng hồ sơ

01 b.

 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử của người sử dụng lao động.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Người sử dng lao động

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thông báo xác nhận ngừng giao dịch điện tử gửi tới địa chỉ thư điện tử của người sử dụng lao động.

 

Lệ phí

Không

 

Tên mu đơn, mu tờ khai

Mu số 03/NG-GD Tờ khai đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH.

 

Yêu cu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Người sử dụng lao động đã đăng ký giao dịch điện tử v BHXH

 

Căn cpháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Giao dịch điện tử s 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

- Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sbảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

- Quyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14/4/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

 

Mu số 03/NG-GD

 

(Ban hành kèm theo Quyết định s08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………,ngày ... tháng ... năm ……….

TỜ KHAI

Đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tên người sử dụng, lao động (đơn vị sử dụng lao động):...................................................

.............................................................................................................................................

Mã số bảo hiểm xã hội:........................................................................................................

Đang tham gia giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội (tỉnh hoặc huyện):.........................

Chúng tôi là đơn vị đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội chấp thuận việc đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội kể từ ngày... tháng .... năm .......

Nay đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, từ ngày... tháng .... năm ……….

Lý do ngừng:.........................................................................................................................

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên./.

 

 

CHỮ KÝ SỐ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

4

Tên thủ tục hành chính

Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người sử dụng lao động

Lập Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mu số 04/ĐK-IVAN ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg gửi đến Cổng giao dịch điện tử của tổ chức I-VAN đã lựa chọn

Bước 2: Tổ chức I-VAN

Trong thời hạn 02 giờ kể từ khi nhận được tờ khai của người sử dụng lao động, tổ chức I-VAN gi tờ khai đến cổng giao dịch điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bước 3. Bo hiểm xã hội Việt Nam

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN của người sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận đến Tổ chức I-VAN; trường hợp không chấp thuận, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo lý do cho Tổ chức I- VAN.

Bước 4. Tổ chức I-VAN

Trong thời hạn 02 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN gửi thông báo cho người sử dụng lao động

 

Cách thức thực hiện

Thực hiện qua Cng giao dịch điện tử của tổ chức I-VAN được người sử dụng lao động lựa chọn

 

Thành phần hồ sơ

Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mu số 04/ĐK-IVAN

 

Slượng hồ sơ

01 b

 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN của người sử dụng lao động, BHXH Việt Nam gửi thông báo xác nhận đến Tổ chức I-VAN.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Người sử dụng lao động

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thông báo xác nhận việc đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

 

Lệ phí

Không

 

Tên mu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mu s 04/ĐK-IVAN

 

Yêu cu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

a) Có chứng thư số đang còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp theo quy định của pháp luật;

b) Có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet; có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định và đăng ký với Bảo hiểm xã hội Vit Nam.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Giao dịch điện tử s 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chng thc chữ ký s;

- Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thtướng Chính phủ Thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

- Quyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14/4/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

 

Mu số 04/ĐK-IVAN

 

(Ban hành kèm theo Quyết định s08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………,ngày ... tháng ... năm ……….

TỜ KHAI

Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tên người sử dụng lao động (đơn vị sử dụng lao động): ..................................................

............................................................................................................................................

Mã sbảo hiểm xã hội:.......................................................................................................

Địa chliên hệ: ...................................................................................................................

Qua xem xét và nhận thấy chúng tôi có đủ các điều kiện sử dụng dịch vụ I-VAN, chúng tôi đăng ký với quan Bảo hiểm xã hội được sử dụng dịch vụ I-VAN, cụ thể như sau:

1. Thông tin về người sử dụng lao động (đơn vị sử dụng lao động):

- Số chứng thư số ..............................................................................................................

- Tên tổ chức chứng thực chữ ký số: ................................................................................

- Thời hạn sử dụng chứng thư số: từ ngày ..../……../…..... đến ngày ………/……./………

- Địa chỉ thư điện tử:...........................................................................................................

- Điện thoại:.........................................................................................................................

- Sử dụng dịch vụ I-VAN để thực hiện thủ tục (ghi tên các thủ tục):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Thông tin về Tổ chức I-VAN:

- Tên tổ chức: (ghi rõ tên đầy đủ tổ chức)...........................................................................

.............................................................................................................................................

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội./.

 

CHỨ KÝ SỐ CỦA TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ I-VAN

CHỮ KÝ SỐ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

5

Tên thủ tục hành chính

Thay đổi, bổ sung thông tin tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người sử dụng lao động

Lập Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mẫu số 05/SĐ-IVAN gửi đến Cổng giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN;

Bước 2. Tổ chức I-VAN

Trong thời hạn 02 giờ kể từ khi nhận được Tờ khai của người sử dụng lao động lập theo Mu số 05/SĐ-IVAN tổ chức I-VAN gửi Tờ khai đến Cổng giao dch đin tcủa BHXH Viêt Nam.

 

Cách thức thc hiện

Thực hiện qua Cổng giao dịch điện tử của tổ chức I-VAN

 

Thành phần hồ sơ

Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dch vI-VAN theo Mẫu s 05/SĐ-IVAN

 

Slượng

01 b.

 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được Tờ khai

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Người sử dụng lao động

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

BHXH Việt Nam

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thông báo xác nhận việc thay đổi, bổ sung thông tin và gửi tới địa chthư điện tử của người sử dụng lao động.

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dch vI-VAN theo Mẫu số 05/SĐ-IVAN

 

Yêu cu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Người sử dụng lao động đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Giao dịch điện tử s51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định s26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chng thực chữ ký s;

- Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tht nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

- Quyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14/4/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thtục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

 

Mu số 05/-IVAN

 

(Ban hành kèm theo Quyết định s08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………,ngày ... tháng ... năm ……….

TỜ KHAI

Thay đi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tên người sử dụng lao động (đơn vị sử dng lao động):....................................................

.............................................................................................................................................

Mã số bảo hiểm xã hội:........................................................................................................

Căn cứ Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN ngày ……/……/…….., chúng tôi đề nghị được thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký cụ thể như sau:

- Số chứng thư số:...............................................................................................................

- Tên tổ chức chứng thực chữ ký số:..................................................................................

- Thời hạn sử dụng chứng thư số: từ ngày ……/……/…….. đến ngày ……/……/……..

- Địa chỉ thư điện tử:............................................................................................................

(Chỉ ghi những nội dung có thay đổi, bổ sung)

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên./.

 

CHỮ KÝ SỐ CỦA TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ I-VAN

CHỮ KÝ SỐ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

6

Tên thủ tục hành chính

Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người sử dụng lao động

Lập tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mẫu số 06/NG-IVAN gửi đến Cổng giao dịch điện tử của tổ chức I-VAN;

Bước 2. Tổ chức I-VAN

Trong thời hạn 02 giờ kể từ khi nhận được Tờ khai của người sử dụng lao động, tổ chức IVAN gửi tờ khai đến Cổng giao dịch điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bước 3: BHXH Vit Nam

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN đến người sử dụng lao động qua Tổ chức I-VAN đang cung cấp dịch vụ cho người sử dụng lao động.

Bước 4. Tổ chức I-VAN

Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được thông báo xác nhận ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN gửi thông báo cho người sử dụng lao động.

 

Cách thức thực hiện

Thực hiện qua Cổng giao dịch điện tử của tổ chức I-VAN

 

Thành phần h

Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mu s 06/NG-IVAN

 

Slượng h sơ

01 b.

 

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN.

 

Đối tượng thực hiện thtục hành chính

Người sử dụng lao động

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thông báo xác nhận ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN

 

Lệ phí

Không

 

Tên mu đơn, mu tờ khai

Tờ khai đăng ký ngng sử dụng dịch vụ I-VAN theo mu s 06/NG-IVAN

 

Yêu cu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Người sử dụng lao động đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Giao dịch điện tử s 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký svà dịch vụ chứng thực chữ ký số;

- Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

- Quyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14/4/2015 của Bo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo him y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

 

Mu số 06/NG-IVAN

 

(Ban hành kèm theo Quyết định s08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………,ngày ... tháng ... năm ……….

TỜ KHAI

Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tên người sử dụng lao động (đơn vị sử dụng lao động):....................................................

.............................................................................................................................................

Mã sbảo hiểm xã hội:........................................................................................................

Địa chỉ liên hệ:.....................................................................................................................

Chúng tôi đăng ký với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN, của Tổ chức I-VAN đã đăng ký sau:

- Tên Tổ chức I-VAN: ghi rõ tên đầy đủ tổ chức)................................................................

............................................................................................................................................

- Thời điểm ngừng từ ngày ….. tháng …... năm………..

- Lý do ngừng: ....................................................................................................................

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên./.

 

CHỨ KÝ SỐ CỦA TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ I-VAN

CHỮ KÝ SỐ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1024/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1024/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2015
Ngày hiệu lực01/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1024/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 1024/QĐ-BHXH công bố thủ tục hành chính đăng ký giao dịch điện tử 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1024/QĐ-BHXH công bố thủ tục hành chính đăng ký giao dịch điện tử 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1024/QĐ-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Văn Sinh
        Ngày ban hành30/09/2015
        Ngày hiệu lực01/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1024/QĐ-BHXH công bố thủ tục hành chính đăng ký giao dịch điện tử 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1024/QĐ-BHXH công bố thủ tục hành chính đăng ký giao dịch điện tử 2015

            • 30/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/05/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực