Quyết định 1024/QĐ-BTC

Quyết định 1024/QĐ-BTC năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Hải quan Việt Nam trực thuộc Tổng cục Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 1024/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnTrường Hải quan Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 1382/QĐ-BTC chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Trường Hải quan Việt Nam 2016 và được áp dụng kể từ ngày 20/06/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1024/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnTrường Hải quan Việt Nam


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1024/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG HẢI QUAN VIỆT NAM TRỰC THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trường Hải quan Việt Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Hải quan, có nhiệm vụ giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong ngành hải quan; tổ chức đào tạo, cung cấp các dịch vụ, tư vấn về đào tạo bồi dưỡng có liên quan đến lĩnh vực hải quan cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

2. Trường Hải quan Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Xây dựng chiến lược phát triển Trường Hải quan Việt Nam trong tổng thể chiến lược phát triển ngành hải quan báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định.

2. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan:

a) Kế hoạch thực hiện đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ngành hải quan hàng năm;

b) Kế hoạch biên soạn, phát hành giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về hải quan.

3. Xây dựng và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên kiêm chức, giáo viên nghiệp vụ của ngành hải quan.

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của ngành hải quan theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Đào tạo, bồi dưỡng chính sách pháp luật, nghiệp vụ về hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp.

6. Hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của ngành hải quan theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo trong lĩnh vực hải quan.

8. Cung cấp các dịch vụ tư vấn, về đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức liên quan đến lĩnh vực hải quan cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

9. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, thống kê về công tác đào tạo bồi dưỡng theo chế độ quy định; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

10. Quản lý cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyền hạn

1. Được yêu cầu các đơn vị, cá nhân cung cấp văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

2. Ký các văn bản hướng dẫn, giải thích, trả lời hoặc quan hệ công tác thuộc lĩnh vực quản lý của Trường.

3. Được liên kết, hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hải quan và cung cấp các dịch vụ, tư vấn về lĩnh vực đào tạo hải quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

4. Cấp chứng chỉ cho học viên đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trường tổ chức theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Trường Hải quan Việt Nam gồm:

1. Khoa Kiến thức tổng hợp và Ngoại ngữ.

2. Khoa Thông quan.

3. Khoa Kiểm tra sau thông qua và Kiểm soát hải quan.

4. Phòng Đào tạo và Quản lý học viên.

5. Văn phòng.

Quy chế hoạt động của Trường Hải quan Việt Nam; nhiệm vụ cụ thể của các phòng, khoa, văn phòng do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định.

Điều 5. Lãnh đạo

1. Trường Hải quan Việt Nam có Hiệu trưởng và một số Phó hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trường; Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các chức danh lãnh đạo khác của Trường Hải quan Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

Điều 6. Biên chế và kinh phí

1. Biên chế của Trường Hải quan Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định trong tổng số biên chế được giao.

2. Kinh phí hoạt động của Trường Hải quan Việt Nam được cấp từ nguồn kinh phí của Tổng cục Hải quan và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 08/QĐ-TCHQ ngày 06/01/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định về cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng công chức hải quan.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 7;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1024/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1024/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2010
Ngày hiệu lực11/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/06/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1024/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1024/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnTrường Hải quan Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1024/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnTrường Hải quan Việt Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1024/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýVũ Văn Ninh
       Ngày ban hành11/05/2010
       Ngày hiệu lực11/05/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/06/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1024/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnTrường Hải quan Việt Nam

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1024/QĐ-BTC chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnTrường Hải quan Việt Nam