Quyết định 1025/QĐ-BTC

Quyết định 1025/QĐ-BTC năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1387/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm định hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan và Quyết định 1388/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế xuất nhập khẩu trực thuộc Tổng cục Hải quan do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1025/QĐ-BTC 2021 sửa đổi Quyết định 1387/QĐ-BTC và Quyết định 1388/QĐ-BTC


B TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1025/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1387/QĐ-BTC NGÀY 20/6/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN TRỰC THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1388/QĐ-BTC NGÀY 20/6/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TRỰC THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 nám 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2021 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quyết định 1387/QĐ-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế xuất nhập khẩu trực thuộc Tổng cục Hải quan, như sau:

1. Sửa đổi Khoản 4 như sau:

“4. Hướng dẫn, kiểm tra công tác phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Tổ chức triển khai thực hiện và giải quyết các vướng mắc về phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không qua lấy mẫu phân tích, giám định.”.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 như sau:

“6. Tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thuế và phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Cục và theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo hiện hành.”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1388/QĐ-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm định hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 như sau:

“1. Cục Kiểm định hải quan là đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quản lý và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra về tiêu chuẩn, chất lượng, kiểm dịch, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật; công tác kiểm định, phân tích, giám định, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sau kiểm định, phân tích, giám định theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 2 như sau:

“a) Kiểm định, phân tích, giám định, phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sau kiểm định, phân tích, giám định theo yêu cầu quản lý, giám sát của cơ quan hải quan.”.

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 2 như sau:

“5. Thông báo kết quả phân tích, kiểm định, phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sau kiểm định, phân tích, giám định, Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Cục Kiểm định hải quan và theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.”.

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 2 như sau:

“7. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, thống nhất thực hiện công tác kiểm định, phân tích, phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sau phân tích, giám định và kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Cục.”.

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 8 Điều 2 như sau:

“8. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả phân tích, phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sau phân tích, giám định và kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Cục và quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo hiện hành.”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCCB (20b).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Đức Phớc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1025/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1025/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2021
Ngày hiệu lực18/05/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(26/05/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1025/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1025/QĐ-BTC 2021 sửa đổi Quyết định 1387/QĐ-BTC và Quyết định 1388/QĐ-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1025/QĐ-BTC 2021 sửa đổi Quyết định 1387/QĐ-BTC và Quyết định 1388/QĐ-BTC
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1025/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýHồ Đức Phớc
        Ngày ban hành18/05/2021
        Ngày hiệu lực18/05/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (26/05/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1025/QĐ-BTC 2021 sửa đổi Quyết định 1387/QĐ-BTC và Quyết định 1388/QĐ-BTC

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1025/QĐ-BTC 2021 sửa đổi Quyết định 1387/QĐ-BTC và Quyết định 1388/QĐ-BTC

              • 18/05/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/05/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực