Quyết định 1027/QĐ-UBND

Quyết định 1027/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Đội Quản lý thị trường cơ động trực thuộc Chi cục quản lý thị trường, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 1027/QĐ-UBND thành lập Đội quản lý thị trường cơ động Chi cục quản lý thị trường Yên Bái 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1027/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 31 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CƠ ĐỘNG TRỰC THUỘC CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG, SỞ CÔNG THƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27/10/2015 của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quản lý thị trường địa phương;

Căn cứ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 23/05/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đội Quản lý thị trường cơ động, trực thuộc Chi cục quản lý thị trường, Sở Công Thương trên cơ sở sáp nhập Đội Kiểm tra liên ngành đường sắt, Đội Quản lý chống hàng giả, Đội Quản lý thị trường cơ động, kể từ ngày 03/6/2016.

Đội Quản lý thị trường cơ động có trụ sở làm việc, con dấu, tài khoản giao dịch tại kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan chỉ đạo thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận về tài sản, tài chính, nhân sự, biên chế, nhiệm vụ chuyên môn; quản lý, sử dụng con dấu của các đơn vị sáp nhập và bố trí, sắp xếp cơ cấu tổ chức của Đội Quản lý thị trường cơ động theo quy định.

2. Chỉ đạo duy trì, ổn định các lĩnh vực hoạt động thường xuyên của các cơ quan trong quá trình thực hiện sáp nhập.

3. Chỉ đạo xây dựng và ban hành quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội Quản lý thị trường cơ động đảm bảo theo quy định của pháp luật, theo nguyên tắc bao quát đầy đủ các lĩnh vực công tác, phù hợp với tính chất, đặc điểm và khối lượng công việc thực tế của cơ quan, bảo đảm đơn giản về thủ tục hành chính và thuận tiện trong việc giải quyết công việc của tổ chức và công dân,

4. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đội Quản lý thị trường cơ động theo đúng quy trình và quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định trước đây trái với quy định tại Quyết định này.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Sở Công Thương, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Yên Bái, Chi cục Quản lý thị trường; các Đội: Kiểm tra liên ngành đường sắt, Quản lý chống hàng giả, Quản lý thị trường cơ động Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Phó Văn phòng UBND tỉnh (NC);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu : VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Thị Thanh Trà

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1027/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1027/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2016
Ngày hiệu lực31/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước

Download Văn bản pháp luật 1027/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1027/QĐ-UBND thành lập Đội quản lý thị trường cơ động Chi cục quản lý thị trường Yên Bái 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1027/QĐ-UBND thành lập Đội quản lý thị trường cơ động Chi cục quản lý thị trường Yên Bái 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1027/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýPhạm Thị Thanh Trà
        Ngày ban hành31/05/2016
        Ngày hiệu lực31/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1027/QĐ-UBND thành lập Đội quản lý thị trường cơ động Chi cục quản lý thị trường Yên Bái 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1027/QĐ-UBND thành lập Đội quản lý thị trường cơ động Chi cục quản lý thị trường Yên Bái 2016

            • 31/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực