Quyết định 1029/QĐ-HQĐNa

Quyết định 1029/QĐ-HQĐNa năm 2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1029/QĐ-HQĐNa 2017 chức năng cơ cấu Phòng Tổ chức cán bộ Thanh tra Đồng Nai


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1029/QĐ-HQĐNa

Đồng Nai, ngày 03 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ-THANH TRA

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Quyết định số 137/TTg ngày 01/04/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Hải quan tỉnh Đng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 4291/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Xét đề nghị của Trưng phòng Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/07/2017, thay thế Quyết định số 432/QĐ-HQĐNa ngày 20/07/2010 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 433/QĐ-HQĐNa ngày 20/07/2010 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Phòng Thanh tra thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để t/h);
- Vụ TCCB-TCHQ (để b/c);
- BLĐ Cục;
- Website nội bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

CỤC TRƯỞNG
Lê Văn Danh

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ - THANH TRA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1027/QĐ-HQĐNa ngày 03/7/2017 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai)

I. Chức năng

Tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi chung là công tác tổ chức cán bộ) theo quy định của pháp luật;

Tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực hải quan (sau đây gọi chung là công tác thanh tra, kiểm tra) theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể về công tác tổ chức cán bộ.

a. Trình Cục trưởng:

Chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình, quy chế, hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ;

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình về công tác tổ chức cán bộ theo quy định;

Quyết định việc tiếp nhận, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật, điều động, luân chuyển; nghỉ hưu, cho thôi việc; đánh giá, phân loại và giải quyết các chính sách chế độ đối với công chức và người lao động thuộc đối tượng quản lý Cục Hải quan tỉnh Đng Nai;

Quyết định việc cử công chức và người lao động đi công tác, học tập trong nước và ngoài nước, tham gia các tổ biên tập, ban soạn thảo, các đề án xây dựng, các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan;

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Đội, Tthuộc Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan và đơn vị tương đương thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai theo phân cấp;

Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến công tác công tác tổ chức cán bộ theo quy định;

Giải quyết đối với vướng mắc của tổ chức, cá nhân vượt thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc và trực thuộc hoặc đề xuất Cục trưởng Hải quan Đồng Nai báo cáo Tng cục Hải quan những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về công tác công tác tổ chức cán bộ theo quy định.

b. Tổ chức thực hiện:

Đề xuất thành lập, tổ chức lại và cơ cấu tổ chức thuộc bộ máy của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;

Xây dựng các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Đội, Tổ thuộc Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát hải quan và đơn vị tương đương thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai theo phân cấp;

Hướng dẫn và tổng hợp nhận xét đánh giá cán bộ, công chức định kỳ hàng năm; quản lý số hiệu công chức, biển tên công chức, chứng minh thư hải quan theo quy định;

Quản lý hồ sơ công chức, người lao động thuộc đối tượng quản lý của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;

Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo chế độ quy định;

Trình Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai giao chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị thuộc, trực thuộc trong phạm vi tổng biên chế được Tổng cục trưng Tổng cục Hải quan giao;

Thực hiện việc nâng ngạch, chuyển ngạch, bổ nhiệm vào ngạch; nâng bậc lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan;

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức và người lao động; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Hướng dẫn, tuyên truyền, tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai; thực hiện chính sách khen thưởng theo các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tng cục Hải quan;

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.

c. Tổng hợp, báo cáo và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết công tác tổ chức cán bộ của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

d. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, chế độ, pháp luật về Hải quan trong lĩnh vực được phân công cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

e. Thực hiện các công việc về cải cách hiện đại hóa và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiệp vụ được giao.

f. Qun lý công chức, người lao động, tài sản, tài liệu thuộc lĩnh vực nghiệp vụ được giao theo quy định

g. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai phân công, giao phó.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể về công tác thanh tra, kiểm tra:

a. Trình Cục trưởng:

Chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình, quy chế, hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra;

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình về công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định;

Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra; đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm tra;

Giải quyết vướng mắc của tổ chức, cá nhân vượt thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc và trực thuộc hoặc đề xuất để báo cáo Tổng cục Hải quan những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định.

b. Tổ chức thực hiện:

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nghiệp vụ được giao của các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;

Thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam trong việc chấp hành các quy định pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan;

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;

Tổng hợp báo cáo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đối với các đơn vị của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai trong việc thực hiện các kiến nghị xử lý về trách nhiệm của các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, Cơ quan điều tra và các cơ quan khác theo quy định của pháp luật;

Tổ chức tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;

Tổ chức thực hiện công tác liêm chính của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;

Phối hợp với cơ quan thanh tra thuộc hệ thống Thanh tra Tài chính, Thanh tra các Bộ, các cơ quan khác ở Trung ương và địa phương, các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

Đề xuất trang bị phương tiện kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp theo dõi, kiểm tra tình trạng sử dụng các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;

Kiểm tra, giám sát trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan việc thực hiện các quy định, quy trình nghiệp vụ hải quan của công chức hải quan thuộc các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai để kịp thời phát hiện, xử lý đối với hành vi tiêu cực hoặc thực hiện chưa đúng quy định, quy trình của công chức theo quy định.

c. Tổng hợp, báo cáo và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

d. Phối hợp xây dựng, trình Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai phê duyệt, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra cho cán bộ, công chức.

e. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, chế độ, pháp luật về hải quan trong lĩnh vực được phân công cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

f. Thực hiện các công việc về cải cách hiện đại hóa và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiệp vụ được giao.

g. Quản lý công chức, tài sản, tài liệu thuộc lĩnh vực nghiệp vụ được giao theo quy định

h. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai phân công, giao phó.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra có Trưởng phòng và một số Phó Trưởng phòng.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng.

Trưởng phòng có thể ký thừa lệnh (TL) một số văn bản được Cục trưởng giao thẩm quyền, Việc ký thừa lệnh thực hiện theo quy định tại quy chế làm việc của cơ quan và quy định về thẩm quyền ký văn bản của cơ quan.

Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

3. Biên chế của Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai quyết định trên tổng số biên chế được giao và theo yêu cầu công việc thực tế tại từng thời điểm.

IV. Mối quan hệ công tác

1. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

2. Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về công tác chuyên môn nghiệp vụ của Thanh tra Tổng cục Hải quan và Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Tổng cục Hải quan.

3. Có mối quan hệ phối hợp công tác đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và với các đơn vị khác trong, ngoài ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1029/QĐ-HQĐNa

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1029/QĐ-HQĐNa
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2017
Ngày hiệu lực17/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1029/QĐ-HQĐNa

Lược đồ Quyết định 1029/QĐ-HQĐNa 2017 chức năng cơ cấu Phòng Tổ chức cán bộ Thanh tra Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1029/QĐ-HQĐNa 2017 chức năng cơ cấu Phòng Tổ chức cán bộ Thanh tra Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1029/QĐ-HQĐNa
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýLê Văn Danh
        Ngày ban hành03/07/2017
        Ngày hiệu lực17/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1029/QĐ-HQĐNa 2017 chức năng cơ cấu Phòng Tổ chức cán bộ Thanh tra Đồng Nai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1029/QĐ-HQĐNa 2017 chức năng cơ cấu Phòng Tổ chức cán bộ Thanh tra Đồng Nai

            • 03/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực