Quyết định 103/QĐ-TCDS

Quyết định 103/QĐ-TCDS năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 103/QĐ-TCDS 2013 Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số Tổng cục Dân số


BỘ Y TẾ
TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/QĐ-TCDS

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ CƠ CẤU VÀ CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số là vụ chuyên môn thuộc Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (sau đây viết tắt là Tổng cục), có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực cơ cấu và chất lượng dân số.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản điều hành, chủ trương, chính sách về cơ cấu và chất lượng dân số; hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm và chương trình, dự án về cơ cấu và chất lượng dân số; hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Xây dựng tiêu chuẩn, quy trình hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về cơ cấu và chất lượng dân số thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

4. Về cơ cấu dân số:

a) Quản lý về cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi;

b) Xây dựng chỉ tiêu, chỉ báo, giải pháp về cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật để đảm bảo cân bằng giới tính khi sinh theo quy luật sinh sản tự nhiên;

d) Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện các đề án, dự án, mô hình về cơ cấu dân số.

5. Về chất lượng dân số:

a) Quản lý chất lượng dân số để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực;

b) Xây dựng các chỉ tiêu, chỉ báo, giải pháp về chất lượng dân số; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

c) Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, mô hình và các loại hình can thiệp khác về nâng cao chất lượng dân số.

6. Tham gia xây dựng các chương trình, đề án, dự án, mô hình và các loại hình can thiệp khác về cơ cấu và chất lượng dân số do các Bộ, ngành khác quản lý.

7. Đề xuất các giải pháp quản lý, triển khai hiệu quả các chương trình can thiệp về cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số.

8. Xây dựng quy định hoạt động của các tổ chức dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực cơ cấu và chất lượng dân số; kiểm tra, giám sát việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

9. Tham gia thẩm định các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quốc gia liên quan tới chính sách về cơ cấu và chất lượng dân số trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình.

10. Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch và tài liệu tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về cơ cấu và chất lượng dân số; phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng tổ chức thực hiện.

11. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cơ cấu và chất lượng dân số trong chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình.

12. Đề xuất, tham gia nghiên cứu những vấn đề liên quan đến lĩnh vực cơ cấu và chất lượng dân số; hướng dẫn và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.

13. Quản lý cán bộ, công chức theo phân cấp; quản lý tài sản được giao theo quy định hiện hành.

14. Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

1. Lãnh đạo Vụ

Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số có Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Tổng cục trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về các hoạt động của Vụ. Các Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Biên chế

Biên chế của Vụ được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chỉnh hằng năm theo nhu cầu vị trí việc làm do Tổng cục trưởng quyết định theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số.

3. Cơ chế hoạt động

Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số hoạt động theo chế độ chuyên viên. Công chức trong Vụ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Vụ về nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2013.

2. Quyết định này thay thế các quyết định đây của Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số, Thủ trưởng các tổ chức thuộc Tổng cục và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế);
- Các đơn vị thuộc Tổng cục;
- Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh/TP;
- Cổng thông tin điện tử Tổng cục;
- Lưu: VT, TCCB (3b)

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Dương Quốc Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 103/QĐ-TCDS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu103/QĐ-TCDS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2013
Ngày hiệu lực10/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 103/QĐ-TCDS

Lược đồ Quyết định 103/QĐ-TCDS 2013 Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số Tổng cục Dân số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 103/QĐ-TCDS 2013 Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số Tổng cục Dân số
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu103/QĐ-TCDS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
        Người kýDương Quốc Trọng
        Ngày ban hành10/05/2013
        Ngày hiệu lực10/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 103/QĐ-TCDS 2013 Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số Tổng cục Dân số

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 103/QĐ-TCDS 2013 Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số Tổng cục Dân số

            • 10/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực