Quyết định 103/QĐ-VP

Quyết định 103/QĐ-VP năm 2007 về việc phân công công tác của chánh, phó văn phòng UBND thành phố do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 103/QĐ-VP phân công công tác chánh, phó văn phòng UBND thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
VĂN PHÒNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 103/QĐ-VP

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CHÁNH, PHÓ VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 135/2006/QĐ-UBND ngày 04/8/2006 của UBND thành phố về việc xác định lại vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng UBND thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 134/2006/QĐ-UBND ngày 04/8/2006 của UBND thành phố về việc phân công công tác của các Thành viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2004 - 2009 và Quyết định số 126/2006/QĐ-UBND ngày 31/7/2006 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Hà Nội;
Căn cứ tình hình thực tế công tác của cơ quan, sau khi thống nhất trong lãnh đạo Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công công tác của Chánh, Phó Văn phòng UBND thành phố như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Thịnh Thành, Chánh Văn phòng:

- Thủ trưởng cơ quan; lãnh đạo và điều hành toàn diện các lĩnh vực công tác của Văn phòng UBND thành phố theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định. Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về hoạt động của Văn phòng. Điều phối công việc của các Phó Văn phòng, các bộ phận trực thuộc Văn phòng để đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu quả.

- Chịu trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của UBND thành phố, các báo cáo của UBND thành phố tại các kỳ họp của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; chuẩn bị các báo cáo thường kỳ, đột xuất của UBND thành phố theo sự phân công của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố.

- Tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện quản lý Nhà nước thuộc các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; thi đua khen thưởng; đối ngoại; những công việc liên quan đến các ngành công an, quân đội, tư pháp, tòa án, kiểm sát.

- Trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí theo thẩm quyền; đề nghị các cơ quan liên quan của thành phố trả lời những vấn đề báo chí nêu thuộc lĩnh vực được phân công.

- Chỉ đạo các hoạt động của cơ quan: Công tác phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; công tác đối ngoại với các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trong cả nước; tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, công tác cải cách hành chính; trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổng hợp, Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Nội chính.

- Tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc các lĩnh vực được phân công.

2. Đồng chí Phan Tiến Bình, Phó Chánh Văn phòng:

- Giúp Chánh Văn phòng tham mưu cho UBND thành phố (trực tiếp cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch phụ trách khối) tổ chức thực hiện quản lý nhà nước các lĩnh vực: Kế hoạch và đầu tư, tài chính, chính sách huy động các nguồn vốn, cơ chế tài chính ngân sách đặc thù với Thủ đô, thuế, hải quan, ngân hàng, kho bạc, quỹ tín dụng nhân dân, thị trường chứng khoán, kinh doanh và dự trữ lương thực, tài sản công tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, bưu chính viễn thông, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp, các khu công nghiệp, khu chế xuất, du lịch, thương mại, quản lý thị trường, thống kê, liên minh hợp tác xã, xây dựng và phát triển các khu vui chơi, giải trí, doanh nghiệp công ích, công nghệ thông tin.

- Trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí theo thẩm quyền; đề nghị các cơ quan liên quan của thành phố trả lời những vấn đề báo chí nêu thuộc lĩnh vực được phân công.

- Giúp Chánh Văn phòng về một số lĩnh vực công tác trong cơ quan: Tổ chức thực hiện và triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của thành phố đến toàn thể CBCC, nhân viên; duy trì chế độ giao ban chuyên viên theo quy định; trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Kinh tế, Phòng Công nghiệp - Thương mại - Du lịch, Nhà khách Ủy ban Thành phố.

- Tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

3. Đồng chí Đỗ Đình Hồng, Phó Chánh Văn phòng:

- Giúp Chánh Văn phòng tham mưu cho UBND thành phố (trực tiếp cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch phụ trách khối) thực hiện quản lý Nhà nước thuộc các lĩnh vực: Văn hóa - thông tin, khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, lao động và các vấn đề về xã hội, dân số gia đình và trẻ em, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác tôn giáo, thông tin đại chúng, các hội, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long; giúp UBND thành phố trong quan hệ phối hợp công tác với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị thành phố.

- Giúp UBND thành phố tổ chức giao ban truyền thông và họp báo với các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình theo định kỳ; tổng hợp chung và phối hợp cung cấp thông tin có liên quan đến thành phố đưa trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chỉ đạo công tác phối hợp, phục vụ tổ chức mít tinh, kỷ niệm các ngày lễ của thành phố và Nhà nước có liên quan đến trách nhiệm của UBND thành phố.

- Trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí theo thẩm quyền; đề nghị các cơ quan liên quan của thành phố trả lời những vấn đề mà báo chí nêu thuộc lĩnh vực được phân công.

- Giúp Chánh Văn phòng trong việc tiếp tục triển khai chương trình tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước tại cơ quan; trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Văn xã, Phòng Quản trị - Tài vụ, Trung tâm Tin học.

- Tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

4. Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chánh Văn phòng:

- Giúp Chánh Văn phòng tham mưu cho UBND thành phố (trực tiếp cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch phụ trách khối) thực hiện quản lý Nhà nước thuộc các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc đô thị, quản lý xây dựng và phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông công chính, phát triển nhà ở và các chính sách về xây dựng nhà ở, giao thông vận tải, xây dựng các công trình công cộng.

- Trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí theo thẩm quyền; đề nghị các cơ quan liên quan của thành phố trả lời những vấn đề mà báo chí nêu thuộc lĩnh vực được phân công.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Xây dựng - Đô thị, Ban Quản lý dự án.

- Tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

5. Đồng chí Nguyễn Trọng Lễ, Phó Chánh Văn phòng:

- Giúp Chánh Văn phòng tham mưu cho UBND thành phố (trực tiếp cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch khối) thực hiện quản lý Nhà nước thuộc các lĩnh vực: Tài nguyên, môi trường và nhà đất, nông nghiệp và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, thủy lợi, phát triển kinh tế ngoại thành, phòng chống lụt bão, đê điều, tìm kiếm cứu nạn, các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; theo dõi hoạt động của các quận, huyện.

- Trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí theo thẩm quyền; đề nghị các cơ quan liên quan của thành phố trả lời những vấn đề mà báo chí nêu thuộc lĩnh vực được phân công.

- Giúp Chánh Văn phòng về một số lĩnh vực công tác trong cơ quan: tổ chức giao ban định kỳ hàng năm với Văn phòng các quận, huyện, sở, ban, ngành trực thuộc thành phố; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Văn phòng; các hoạt động văn hóa - thể thao; trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Địa chính - Nông nghiệp, Trung tâm Lưu trữ, Trung tâm Công báo.

- Tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

6. Đồng chí Phạm Chí Công, Phó Chánh Văn phòng:

- Giúp Chánh Văn phòng tham mưu cho UBND thành phố (trực tiếp cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch phụ trách khối) thực hiện quản lý Nhà nước thuộc các lĩnh vực: Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; những công việc liên quan đến công tác thanh tra; trật tự xây dựng đô thị; công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của thành phố.

- Trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí theo thẩm quyền; đề nghị các cơ quan liên quan của Thành phố trả lời những vấn đề mà báo chí nêu thuộc lĩnh vực được phân công.

- Giúp Chánh Văn phòng về một số lĩnh vực công tác trong cơ quan: Phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện chương trình ISO; công tác chỉ đạo xử lý văn bản đến hàng ngày; trực tiếp phụ trách các đơn vị; Phòng Tiếp dân, Phòng Pháp chế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 71/QĐ-VP ngày 19/7/2007 của Văn phòng UBND thành phố.

Điều 3. Các đồng chí có tên tại Điều 1 và các đơn vị trực thuộc Văn phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND TP; (để báo cáo)
- Đoàn ĐBQH Hà Nội; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND TP; (để báo cáo)
- VP: HĐND, Đoàn ĐBQH;
- Các Sở, Ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện;
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thịnh Thành

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 103/QĐ-VP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu103/QĐ-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2007
Ngày hiệu lực26/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 103/QĐ-VP

Lược đồ Quyết định 103/QĐ-VP phân công công tác chánh, phó văn phòng UBND thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 103/QĐ-VP phân công công tác chánh, phó văn phòng UBND thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu103/QĐ-VP
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thịnh Thành
        Ngày ban hành26/12/2007
        Ngày hiệu lực26/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 103/QĐ-VP phân công công tác chánh, phó văn phòng UBND thành phố Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 103/QĐ-VP phân công công tác chánh, phó văn phòng UBND thành phố Hà Nội

            • 26/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực