Quyết định 1031/QĐ-UBND

Quyết định 1031/QĐ-UBND năm 2017 danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 1031/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục một cửa Sở Thông tin Truyền thông Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1031/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Thtướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 42/42 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông, bao gồm:

- 38 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một ca;

- 04 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một ca, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP và CV: DL, TH;
- Lưu: VT, NV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 13 tháng 05 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết (ngày làm việc)

Ghi chú

Tng s

Bộ phận TN&TKQ

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo và Văn phòng Sở

Bộ phận TN&TKQ

 

I

Lĩnh vực Báo chí (03 TTHC)

 

 

 

 

 

 

1

Cho phép họp báo (trong nước)

01

0,2

0,5

0,2

0,1

 

2

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

10

0,5

7

2

0,5

 

3

Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

10

0,5

7

2

0,5

 

II

Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử ( 14TTHC )

 

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử (Internet) tổng hợp.

05

0,5

3

1

0,5

 

2

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

05

0,5

3

1

0,5

 

3

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

05

0,5

3

1

0,5

 

4

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

10

0,5

7

2

0,5

 

5

Sửa đổi, bổ sung giy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

10

0,5

7

2

0,5

 

6

Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng

0

0

0

0

0

Văn bản báo cáo

7

Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phn vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

4

0,5

2,5

0,5

0,5

 

8

Thông báo thay đi tên min trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di đng), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)

4

0,5

2,5

0,5

0,5

 

9

Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng

4

0,5

2,5

0,5

0,5

 

10

Thông báo thay đi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

4

0,5

2,5

0,5

0,5

 

11

Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng

4

0,5

2,5

0,5

0,5

 

12

Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

4

0,5

2,5

0,5

0,5

 

13

Thông báo thay đi trụ sở chính nhưng vn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chcho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

4

0,5

2,5

0,5

0,5

 

14

Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

4

0,5

2,5

0,5

0,5

 

III

Lĩnh vực Xuất bản ( 15 TTHC )

 

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

07

0,5

5

1

0,5

 

2

Cấp giấy phép hoạt đng in

15

0,5

13

1

0,5

 

3

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

07

0,5

5

1

0,5

 

4

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phm

10

0,5

8

1

0,5

 

5

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

15

0,5

13

1

0,5

 

6

Cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài

05

0,5

3

1

0,5

 

7

Đăng ký hoạt động cơ sở in

05

0,5

3

1

0,5

 

8

Cấp lại giấy phép hoạt động in

07

0,5

5

1

0,5

 

9

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

05

0,5

3

1

0,5

 

10

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

05

0,5

3

1

0,5

 

11

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

0

0

0

0

0

Văn bản thông báo

12

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

07

0,5

5

1

0,5

 

13

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

15

0,5

13

11

0,5

 

14

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

07

0,5

5

1

0,5

 

15

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

07

0,5

5

1

0,5

 

IV

Lĩnh vực: Bưu chính ( 06 TTHC )

 

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép bưu chính trong phạm vi nội tỉnh

30

0,5

26

3

0,5

 

2

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

10

0,5

7

2

0,5

 

3

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

10

0,5

7

2

0,5

 

4

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

07

0,5

5

1

0,5

 

5

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

10

0,5

7

1

0,5

 

6

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

10

0,5

7

2

0,5

 

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 13 tháng 05 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thẩm quyền QĐ

Tổng thời gian giải quyết (ngày)

Thời gian giải quyết tại Sở (ngày)

Cơ quan liên thông

Ghi chú

Tổng

Bộ phận TN&TKQ

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo và VP

Bộ phận TN&TKQ

Thời gian giải quyết

Tên quan, đơn vị liên thông

I

LĨNH VỰC BÁO CHÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

UBND tnh

10

8

0,5

6

1

0,5

2

VP UBND tỉnh

 

2

Cho phép họp báo (nước ngoài)

UBND tnh

02

1

0,2

0,5

0,2

0,1

1

VP UBND tỉnh

 

3

Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài)

UBND tỉnh

07

5

0,5

3

1

0,5

2

VP UBND tỉnh

 

4

Phát hành thông cáo báo chí

UBND tỉnh

02

1

0,2

0,5

0,2

0,1

1

VP UBND tnh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1031/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1031/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2017
Ngày hiệu lực13/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1031/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1031/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục một cửa Sở Thông tin Truyền thông Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1031/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục một cửa Sở Thông tin Truyền thông Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1031/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Dung
       Ngày ban hành13/05/2017
       Ngày hiệu lực13/05/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1031/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục một cửa Sở Thông tin Truyền thông Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1031/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục một cửa Sở Thông tin Truyền thông Huế

           • 13/05/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/05/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực