Quyết định 1034/QĐ-UBND

Quyết định 1034/QĐ-UBND năm 2006 phân loại, hệ số đường quy hoạch tại khu quy hoạch dân cư khóm 2 phường Cam Thuận, thị xã Cam Ranh theo Quyết định 05/2006/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 1034/QĐ-UBND năm 2006 phân loại hệ số đường quy hoạch đã được thay thế bởi Quyết định 04/2007/QĐ-UBND giá các loại đất năm 2007 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 1034/QĐ-UBND năm 2006 phân loại hệ số đường quy hoạch


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1034/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 08 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN LOẠI ĐƯỜNG, HỆ SỐ CÁC ĐƯỜNG QUY HOẠCH TẠI KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ KHÓM 2 PHƯỜNG CAM THUẬN, THỊ XÃ CAM RANH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH 05/2006/QĐ-UB NGÀY 23/01/2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP">114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Xét Biên bản cuộc họp của Hội đồng Định giá ngày 24/5/2006 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1516/TTr-STC-VG ngày 30/5/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung thêm vào bảng giá đất tại Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 23/01/2006 việc phân loại đường, hệ số các đường quy hoạch tại Khu Quy hoạch dân cư Khóm 2, phường Cam Thuận, thị xã Cam Ranh như sau:

Số thứ tự

Tên đường

Lộ giới quy hoạch

Vị trí

Loại đường

Hệ số

1

Đường số 7 (Lê Duẩn)

30m

Từ đường số 5 đến đường số 9

3

0,7

2

Đường vào Xí nghiệp giấy cũ

13m

Từ đường số 2 đến nhà công vụ

4

0,9

3

Đường D1

13m

Từ đường Q1 đến đường Q4

4

1,0

4

Đường D2

10m

Từ đường Q1 đến đường Q3

4

0,75

5

Đường Q1

10m

Từ đường số 7 đến hết khu quy hoạch

4

0,7

6

Đường Q2

10m

Từ đường D1 đến đường D2

4

0,75

Điều 2. Những nội dung khác áp dụng theo các quy định tại Quyết định 05/2006/QĐ-UB ngày 23/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1034/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1034/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/06/2006
Ngày hiệu lực 08/06/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2007
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1034/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1034/QĐ-UBND năm 2006 phân loại hệ số đường quy hoạch


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1034/QĐ-UBND năm 2006 phân loại hệ số đường quy hoạch
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1034/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Nguyễn Trọng Hòa
Ngày ban hành 08/06/2006
Ngày hiệu lực 08/06/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2007
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1034/QĐ-UBND năm 2006 phân loại hệ số đường quy hoạch

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1034/QĐ-UBND năm 2006 phân loại hệ số đường quy hoạch