Quyết định 1036/QĐ-TTg

Quyết định 1036/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và chuyển thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1036/QĐ-TTg 2015 Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1036/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM VÀ CHUYỂN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”;

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam với những nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính:

- Tên tiếng Việt: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

- Tên tiếng Anh: Viet Nam Machinery Installation Corporation- JSC;

- Tên viết tắt: LILAMA;

- Biểu tượng: là biểu tượng của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam đang sử dụng;

- Trụ sở chính: Số 124 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Tổng công ty Lắp máy Việt Nam sau cổ phần hóa có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Lắp máy Việt Nam đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức cổ phần hóa: Bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

a) Vốn điều lệ: 1.500.000.000.000 đồng (Một nghìn năm trăm tỷ đồng).

b) Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

Tổng số cổ phần: 150.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần nhà nước: 76.500.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ;

Năm 2017 tỷ lệ Nhà nước nắm giữ giảm xuống 40% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 626.300 cổ phần, chiếm 0,42% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 1.773.200 cổ phần, chiếm 1,18% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 35.550.250 cổ phần, chiếm 23,7% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán đấu giá công khai: 35.550.250 cổ phần, chiếm 23,7% vốn điều lệ.

5. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở Giao dịch chứng khoán để bán cổ phần, chỉ đạo Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng và cho nhà đầu tư chiến lược theo quy định hiện hành. Khi có đủ điều kiện, thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP trên thị trường chứng khoán theo quy định tại Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước.

6. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP Bộ Xây dựng.

7. Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược bảo đảm đúng theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và quy định pháp luật liên quan.

8. Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

9. Phương án sắp xếp lao động:

- Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 717 người;

- Tổng số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP: 717 người

10. Chi phí cổ phần hóa: Giao Bộ Xây dựng phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa; Tổng công ty Lắp máy Việt Nam quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành.

11. Loại trừ 474,97 tỷ đồng là khoản tiền đầu tư dài hạn, nợ phải thu khó đòi tại Công ty cổ phần Tôn mạ màu Việt Pháp (VIFA) và Công ty cổ phần Lilama Hà Nội ra khỏi giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ-Tổng công ty Lắp máy Việt Nam. Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP kế thừa toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông nhà nước tại VIFA cho đến khi VIFA hoàn thành việc phá sản theo quyết định của tòa án và bàn giao khoản vốn đầu tư và nợ phải thu khó đòi của Công ty cổ phần Lilama Hà Nội sang Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC).

12. Chuyển giao số vật tư thiết bị dự phòng của Dự án Nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng (trị giá 3,6 triệu USD và 271 triệu đồng) cho DATC.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Xây dựng:

- Quyết định các nội dung quy định tại Khoản 5, Khoản 7, Khoản 10, Khoản 11 và Khoản 12 Điều 1 Quyết định này.

- Cử người đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

- Chỉ đạo tiếp tục xử lý những tồn tại về tài chính, công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa, thực hiện chuyển Tổng công ty Lắp máy Việt Nam thành công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

- Trong quý III năm 2016 thực hiện chuyển quyền đại diện phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

- Bộ Xây dựng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc buông lỏng quản lý dẫn đến đầu tư thua lỗ, không thu hồi được vốn vay của nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2015.

2. Bộ Tài chính: Hướng dẫn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP xử lý những tồn tại về tài chính.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chỉ đạo và hướng dẫn việc đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn việc xử lý những vấn đề liên quan đến chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định hiện hành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

5. Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Lắp máy Việt Nam cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b). XH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1036/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1036/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2015
Ngày hiệu lực10/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1036/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1036/QĐ-TTg 2015 Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1036/QĐ-TTg 2015 Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1036/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành10/07/2015
        Ngày hiệu lực10/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1036/QĐ-TTg 2015 Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1036/QĐ-TTg 2015 Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam

           • 10/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực