Quyết định 1037/QĐ-UBND

Quyết định 1037/QĐ-UBND năm 2013 về Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2013-2020 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1037/QĐ-UBND 2013 Chương trình hành động vì trẻ em 2013 2020 Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1037/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 06 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 544 /TTr-SLĐTBXH, ngày 28 tháng 3 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2013-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thảo

 

CHƯƠNG TRÌNH

HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2013-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2001 – 2010

I. Những kết quả chính của Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2001-2010 (Quyết định số 178/QĐ-CT ngày 08/11/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Ban hành Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2001-2010)

1. Dinh dưỡng, sức khỏe, nước sạch và vệ sinh môi trường

a) Dinh dưỡng, sức khỏe

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (cân nặng/tuổi) của trẻ em dưới 5 tuổi hàng năm giảm dần, tính trung bình mỗi năm giảm khoảng 1,2%, từ 29,3% năm 2001 giảm xuống 17,2% vào năm 2010 (giảm 12,1%).

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao/tuổi) ở trẻ dưới 5 tuổi đã giảm đáng kể từ 34,0% năm 2001 giảm xuống 28,5% vào năm 2010 (giảm 5,5%).

- Tỷ lệ trẻ sơ sinh có cân nặng dưới 2.500 gram giảm từ 3,4% năm 2001 xuống 2,6% vào năm 2010 (giảm 0,8%).

b) Nước sạch và vệ sinh môi trường

Thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2001-2010, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đầu tư xây dựng 73 hệ thống cấp nước tập trung, 2.978 giếng khoan tay, đầu tư hỗ trợ xây dựng hố xí hợp vệ sinh, mô hình chuồng trại chăn nuôi có biogas; tỷ lệ người dân tiếp cận với nước sạch đạt 84,17% vào năm 2010.

2. Giáo dục cho trẻ em

Duy trì 95/95 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và 94/95 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 22/95 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học và 24/95 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy - học tập được thực hiện đầy đủ. Bàn ghế, trang thiết bị dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới được đầu tư trang bị, đảm bảo theo quy định.

3. Bảo vệ trẻ em

Mọi trẻ em đều có quyền được bảo vệ khỏi các hình thức bạo lực, xâm hại và bóc lột; nguyên nhân dẫn đến tình trạng xâm hại, bạo lực và bóc lột trẻ em rất phức tạp; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành phải phối hợp kịp thời, có nhiều giải pháp đồng bộ để giải quyết cả nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân sâu xa.

Vì vậy, các sở ngành đã xác định được trách nhiệm của từng đơn vị mình trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện nên đã tích cực hoàn thành các đề án, chương trình về bảo vệ trẻ em. Trong đó, hỗ trợ phục hồi chức năng tại cộng đồng hàng năm là 100 em, phẫu thuật phục hồi chức năng vận động là 105 em, phẫu thuật và phục hồi chức năng cho trẻ em sức môi hở hàm ếch là 275 em, phẫu thuật chỉnh hình thực hiện chương trình vì ánh mắt Trẻ thơ và dự án “Quà tặng ánh sáng cho trẻ em” do tổ chức ORBIS tài trợ cho 444 em, phẫu thuật tim bẩm sinh miễn phí cho 87 em... vận động hồi gia cho 80 em lang thang về với gia đình và hòa nhập cộng đồng; tư vấn và trợ giúp cho trên 100 trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực, cha mẹ ly hôn. Các cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng 118 cháu và được hưởng trợ cấp theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP là 523 em...

4. Văn hóa, vui chơi cho trẻ em

Lĩnh vực vui chơi giải trí và thực hiện quyền tham gia của trẻ em luôn được quan tâm. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao dành cho trẻ em được coi là một khâu không thể thiếu trong công tác giáo dục thế hệ trẻ trở thành con người phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và rèn luyện tính kỷ luật, lòng dũng cảm... Quan tâm công tác giáo dục cho trẻ em về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, hướng cho trẻ em biết yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu quê hương, đất nước. Toàn tỉnh có 86 cơ sở có tổ chức hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em (cấp tỉnh có 2 cơ sở; cấp huyện, thị có 9 Trung tâm Văn hóa - Thể thao, 2 Nhà Văn hóa thiếu nhi; 75/95 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng).

Hàng năm, các sở ngành tỉnh phối hợp tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí như: Hội thi Hoa phượng đỏ, thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi viết chữ đẹp, thi nghi thức Đội, thi tìm hiểu về di tích danh thắng, thi vẽ tranh theo sách, thi kể chuyện sách, thi tìm hiểu Luật về an toàn giao thông và Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, họp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè. Trong các dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành tỉnh đều đến thăm, tặng quà và động viên các cháu.

Toàn tỉnh có 2.464 câu lạc bộ, nhóm trẻ em do Tỉnh đoàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý: Trong đó: 530 câu lạc bộ sở thích, 1.256 câu lạc bộ học tập, 246 câu lạc bộ quyền trẻ em, 27 câu lạc bộ Erobic, 72 câu lạc bộ văn nghệ, 18 câu lạc bộ thể thao học đường, 18 câu lạc bộ bóng bàn, 72 câu lạc bộ cầu long, 72 câu lạc bộ cờ vua, 36 câu lạc bộ cờ tướng, 63 câu lạc bộ võ thuật, 27 câu lạc bộ bóng đá, 27 câu lạc bộ bơi lặn… với sự tham gia sinh hoạt của hàng trăm ngàn trẻ em.

II. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

1. Tồn tại, hạn chế:

Tình trạng trẻ em làm trái pháp luật, trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS có chiều hướng gia tăng. Bộ máy tổ chức làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em không ổn định. Đặc biệt, cán bộ ở xã, phường, thị trấn còn yếu trong công các tham mưu cho cấp ủy và chính quyền ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện các mục tiêu vì trẻ em và một số vấn đề bức xúc có liên quan đến trẻ em, cơ chế phối hợp chưa cụ thể và thiếu đồng bộ.

Tỷ lệ học sinh bỏ học còn chiếm khá cao ở khối trung học phổ thông (4,2%). Một số huyện, mạng lưới trường lớp mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu huy động trẻ 5 tuổi ra lớp. Hệ thống căn tin trường học ở một số đơn vị chưa thực hiện tốt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, người bán chưa được kiểm tra sức khỏe định kỳ, chưa được trang bị kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh còn thiếu; các trò chơi tại các Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, Nhà văn hóa thiếu nhi đã được đầu tư lâu nên không còn hấp dẫn được các em thiếu nhi. Việc đầu tư của Nhà nước và tư nhân vào các khu vui chơi, giải trí cho trẻ em còn ít nên nhìn chung các khu vui chơi, giải trí tại Tây Ninh không phát triển mạnh.

2. Nguyên nhân:

Việc quan tâm chỉ đạo của một số cấp ủy Đảng, chính quyền đối với lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em còn hạn chế, chưa tận dụng hết khả năng, chưa chủ động tập trung tìm giải pháp tác động kịp thời để giải quyết các vấn đề nổi cộm về trẻ em.

Công tác truyền thông trong những năm qua đã có nhiều tiến bộ, tuy nhiên truyền thông về các lĩnh vực trẻ em đến tận người dân, từng gia đình nhất là các vùng nông thôn sâu, vùng biên giới còn hạn chế.

Ngân sách của tỉnh còn khó khăn nên việc đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có tăng nhưng chưa thật sự thỏa đáng. Đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em nhất là ở cấp cơ sở kiêm nhiệm chưa được chú ý xây dựng, đào tạo bài bản, chế độ thấp.

III. Bài học kinh nghiệm

Nơi nào cấp ủy Đảng, chính quyền nhận thức đúng về trẻ em và sự quan tâm đúng mức, sự phối hợp chặt chẻ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, thì nơi đó các mục tiêu về trẻ em đều đạt kế hoạch đề ra.

Các mục tiêu chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em phải được đưa vào Nghị quyết phát triển kinh tế, xã hội hàng năm. Về tổ chức bộ máy làm công tác trẻ em cần ổn định, cán bộ chuyên trách về trẻ em có quy hoạch đào tạo, có năng lực, nhiệt tình yêu mến công việc, tâm huyết đối với trẻ em.

Cần làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức như tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng, pano, áp phích, tờ rơi, tờ bướm, tổ chức các hội thi tìm hiểu … từ đó làm chuyển biến nhận thức của các cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của trẻ em đối với tương lai đất nước.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với cơ sở trong việc tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động về trẻ em, kịp thời biểu dương, khen thưởng và phát huy các gương người tốt việc tốt, những tấm lòng yêu trẻ, những mô hình làm tốt công tác trẻ em.

Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em; giải quyết kịp thời các chính sách dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Xử lý kịp thời và nghiêm minh các trường hợp xâm hại quyền trẻ em.

Làm tốt công tác xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; bên cạnh việc đầu tư từ nguồn ngân sách, cần huy động sức mạnh cả cộng đồng, xã hội vào công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em vì “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”.

Phần II

MỤC TIÊU, NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2013 – 2020

I. Bối cảnh kinh tế - xã hội tác động đến trẻ em

Tây Ninh là tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, có diện tích tự nhiên 4.030 km2, là tỉnh đang trong quá trình phát triển, nền kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Theo số liệu điều tra năm 2012 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 2,61%, hộ cận nghèo là 2,28%. Toàn tỉnh hiện có 9 đơn vị hành chính bao gồm 01 thị xã, 08 huyện, trong đó có 05 phường, 08 thị trấn và 82 xã, trong đó có 05 huyện, 20 xã biên giới. Thị xã Tây Ninh là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của tỉnh, cách TP. Hồ Chí Minh 99km, có đường biên giới dài trên 240km với 2 cửa khẩu quốc tế là Xa Mát và Mộc Bài.

Cùng với sự nỗ lực của nhiều ngành, nhiều cấp và nhiều địa phương, với thành tựu chung của tỉnh đã đạt được trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có những tiến bộ đáng kể: Trẻ em được tiêm chủng đầy đủ đạt 99,14%, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (cân nặng/tuổi) ở trẻ dưới 5 tuổi còn 15,2%, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và đạt phổ cập trung học cơ sở, chăm sóc và phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hòa nhập với cuộc sống cộng đồng, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em, các quyền và bổn phận của trẻ em ngày càng được thực hiện tốt hơn. Đặc biệt “Tháng hành động vì trẻ em” hàng năm đã tạo ra bước chuyển biến mới về nhận thức, trách nhiệm và sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em….

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo có liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về trách nhiệm của gia đình, xã hội và Nhà nước trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Là một tỉnh còn khó khăn nhưng trong 08 năm qua Tây Ninh đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em, đặc biệt là quyền được học tập, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ nhằm ngăn ngừa mọi hình thức bạo lực về thể xác hoặc tinh thần, bị tổn thương hay lạm dụng, bị bỏ mặc.

II. Tình hình trẻ em

Dân số toàn tỉnh là 1.083.365 người, trong đó trẻ em từ 0 - dưới 16 tuổi là 257.659 em, trẻ em dưới 6 tuổi là 87.633 em; đa số người dân sống ở nông thôn. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 4.593 em (chiếm 1,78% so với trẻ em) (trẻ em mồ côi không nơi nương tựa: 810 em; trẻ em khuyết tật, tàn tật: 2.750 em; trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học: 86 em; trẻ em nhiễm HIV/AIDS: 168 em; trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hai: 62 em; trẻ em phải làm việc xa gia đình: 70 em; trẻ em lang thang: 03 em; trẻ em bị xâm hại tình dục: 44 em; trẻ em vi phạm pháp luật: 600 em). Trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt là 15.713 em.

III. Mục tiêu, nội dung, giải pháp Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em. Từng bước giảm khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống giữa các nhóm trẻ em và trẻ em giữa nông thôn, thành thị. Nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em:

Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 26% vào năm 2015 và xuống còn 23% vào năm 2020; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 15% vào năm 2015 và xuống 10% vào năm 2020. Duy trì trên 95% trạm y tế xã có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi đến năm 2020.

b) Giáo dục dành cho trẻ em: Hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2015. Đến năm 2020, có ít nhất 30% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 80% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non; tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở bậc tiểu học là 99% và ở bậc trung học cơ sở là 95%, trong đó đặc biệt quan tâm đến trẻ em dân tộc ít người, trẻ em khuyết tật.

c) Bảo vệ trẻ em: Giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống dưới 1,69% tổng số trẻ em vào năm 2015 và xuống 1,6% vào năm 2020; tăng tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội phát triển lên 80% vào năm 2015 và lên 85% vào năm 2020; số trẻ em bị bạo lực giảm 20% vào năm 2015 và giảm 40% vào năm 2020; giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích xuống 550/100.000 trẻ em vào năm 2015 và xuống 450/100.000 trẻ em vào năm 2020.

d) Vui chơi, giải trí dành cho trẻ em: Tăng số xã, phường có điểm vui chơi dành cho trẻ em đạt tiêu chuẩn lên 50% vào năm 2015 và lên 55% vào năm 2020.

đ) Quyền tham gia của trẻ em: Tăng tỷ lệ trẻ em tham gia diễn đàn trẻ em các cấp lên 20/100.000 trẻ em vào năm 2015 và lên 25/100.000 trẻ em vào năm 2020.

e) Duy trì 100% xã, phường đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em đến năm 2015 và năm 2020.

3. Đối tượng, phạm vi và thời gian thực hiện

a) Đối tượng: Trẻ em, ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc ít người.

b) Phạm vi: Thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

c) Thời gian: Thực hiện từ năm 2013 đến năm 2020. Năm 2015 tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình; năm 2020 tổ chức tổng kết Chương trình.

4. Các hoạt động chủ yếu để thực hiện Chương trình

a) Truyền thông nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi thực hiện quyền trẻ em và các mục tiêu vì trẻ em

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông, vận động xã hội tham gia thực hiện quyền trẻ em, như Tháng hành động vì trẻ em, Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, Ngày vi chất dinh dưỡng trẻ em, Diễn đàn trẻ em. Hỗ trợ trẻ em tổ chức các hoạt động truyền thông cho trẻ em và thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông đại chúng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm truyền thông có chất lượng và phù hợp với các nhóm đối tượng.

b) Xây dựng và thực hiện các chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt: Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011- 2015; Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch liên sở về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012 – 2015; Kế hoạch số 1918/KH-UBND ngày 10/8/2010 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em; Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 11/3/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

- Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, Kế hoạch: Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2013 - 2020; Chương trình phòng, chống bạo lực đối với trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất giai đoạn 2016 - 2020.

c) Tổ chức thực hiện và nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em.

- Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách phúc lợi cho trẻ em theo hướng mở rộng đối tượng được hưởng lợi trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, trợ giúp xã hội, vui chơi, giải trí, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông và thực hiện quyền tham gia của trẻ em... Xây dựng và nhân rộng một số mô hình dịch vụ xã hội dành cho trẻ em; các mô hình, hoạt động thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

d) Khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, gia đình, cộng đồng, người dân và trẻ em tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, vui chơi, giải trí, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông cho trẻ em. Gia đình, cộng đồng, nhà trường có trách nhiệm tham gia thực hiện các quyền của trẻ em, tạo mọi điều kiện cho trẻ em được học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí; tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho trẻ em chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và các hoạt động xã hội khác phù hợp với lứa tuổi. Củng cố Quỹ bảo trợ trẻ em để tăng cường vận động nguồn lực thực hiện Chương trình, ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

đ) Củng cố hệ thống tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm việc với trẻ em ở các cấp, các ngành. Kiện toàn và phát triển mạng lưới cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở ấp, khu phố. Nâng cao chất lượng công tác theo dõi, giám sát và đánh giá.

- Củng cố hệ thống tổ chức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở các cấp. Kiện toàn và phát triển mạng lưới cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở ấp, khu phố; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng định kỳ cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cơ sở.

- Xây dựng và sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu về trẻ em.

- Tổ chức kiểm tra liên ngành, kiểm tra theo chuyên đề, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình. Sơ kết, tổng kết các mô hình, các giai đoạn của Chương trình, đánh giá và nhân rộng các mô hình có hiệu quả.

5. Các giải pháp thực hiện Chương trình

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm ban hành các Nghị quyết chuyên đề, Chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn trong thời kỳ mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn.

- Các cấp, các ngành đưa mục tiêu của Chương trình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm của địa phương và ngành. Việc đưa các mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em vào các chương trình, kế hoạch phải được thực hiện ngay từ khâu lập kế hoạch ban đầu với sự tham gia của các sở, ngành, tổ chức có liên quan, người dân, trẻ em và phải được ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện.

b) Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em.

c) Xã hội hóa các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Tạo cơ chế khuyến khích các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, gia đình, cộng đồng, người dân và trẻ em tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, vui chơi giải trí của trẻ em; tham gia giải quyết các nhu cầu ưu tiên, cấp bách và đảm bảo các quyền của trẻ em; xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh với trẻ em;

- Tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho trẻ em chủ động tham gia vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em và các hoạt động xã hội khác phù hợp với độ tuổi.

d) Huy động nguồn lực.

- Đa dạng hóa nguồn lực thực hiện Chương trình từ ngân sách Nhà nước, cộng đồng và quốc tế, trong đó ngân sách Nhà nước có vai trò quyết định cho thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch và mục tiêu then chốt.

- Lồng ghép nguồn lực thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của các sở, ngành và địa phương, trong đó xác định và bố trí nguồn lực thực hiện các mục tiêu của Chương trình.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đóng góp tài chính, nhân lực để thực hiện Chương trình.

6. Kinh phí thực hiện Chương trình

a) Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước của các sở, ngành, địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước và vận động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

b) Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Chương trình này, các sở, ngành, địa phương lập dự toán chi hàng năm bảo đảm các hoạt động của Chương trình; gắn kết với các Chương trình, Dự án liên quan do sở, ngành, UBND các huyện, thị chủ trì trình cấp có thẩm quyền quyết định.

IV. Tổ chức thực hiện Chương trình

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan:

- Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với các chiến lược, chương trình liên quan do sở, ngành khác chủ trì thực hiện.

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi thực hiện quyền trẻ em và thực hiện các mục tiêu liên quan đến bảo vệ trẻ em. Xây dựng và sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu về trẻ em. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt: Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em; Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 - 2015; Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2012-2015.

- Nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch: Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2013 - 2020; Chương trình phòng, chống bạo lực đối với trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất giai 2016 - 2020; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở ấp, khu phố. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các chính sách về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền của trẻ em.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình, bảo đảm đúng mục đích và chế độ quy định; giám sát tình hình thực hiện các mục tiêu của Chương trình, định kỳ tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức sơ kết Chương trình vào cuối năm 2015 và tổng kết việc thực hiện Chương trình vào cuối năm 2020.

2. Sở Tư pháp

Hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra đối với các tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em; xây dựng các chương trình, đề án liên quan đến trẻ em do ngành quản lý; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nuôi con nuôi, đăng ký hộ tịch, quốc tịch, khai sinh cho trẻ em; phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

3. Công an tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật;

- Xây dựng các chương trình, đề án liên quan đến trẻ em do ngành quản lý; chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước về cư trú để tạo điều kiện cho trẻ em được thực hiện các quyền của trẻ em tại nơi cư trú;

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 23/02/2012 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động Phòng chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011-2015 và Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 về Phê duyệt Chương trình Quốc gia Phòng chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015.

4. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tuyên truyền và thực hiện các mục tiêu về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, xây dựng các chương trình, đề án liên quan đến trẻ em do ngành quản lý;

- Xây dựng các chương trình về dinh dưỡng, chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em; tổ chức triển khai có hiệu quả Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch hành động giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Tây Ninh về thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản, Chương trình mục tiêu Quốc gia Y tế giai đoạn 2012 - 2015, Chương trình mục tiêu Quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 - 2015

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em của hộ gia đình nghèo; phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan:

- Tổ chức thực hiện các mục tiêu của Chương trình về giáo dục cùng với việc tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020, Chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015 và các chương trình, kế hoạch của ngành. Chỉ đạo cơ quan giáo dục và đào tạo các cấp tuyên truyền và bổ sung nội dung giáo dục về quyền, bổn phận của trẻ em, trách nhiệm công dân, kỹ năng sống trong chương trình giáo dục của cấp học, bậc học phù hợp với từng lứa tuổi trẻ em.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ Quy định về dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên; Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015 và Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 04/3/2011của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2015 .

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng các chương trình, đề án liên quan đến trẻ em do ngành quản lý; chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2012 - 2015 về văn hóa; chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, du lịch cho trẻ em; Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh về Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá các giải pháp xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo định hướng các cơ quan báo chí mở các chuyên mục, chuyên trang, tăng cường số lượng tin, bài tuyên truyền các sự kiện quan trọng như: Vận động xã hội tham gia thực hiện quyền trẻ em; tháng hành động vì trẻ em, ngày toàn dân đưa trẻ tới trường, ngày vi chất dinh dưỡng trẻ em; các sự kiện văn hóa, thể thao... đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; hướng dẫn các cơ quan báo chí đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2012 - 2015 về đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; phối hợp kiểm tra, thanh tra các hoạt động, sản phẩm, phương tiện thông tin, truyền thông dành cho trẻ em và có liên quan đến việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Báo Tây Ninh

Nâng cao chất lượng và bố trí tin, bài, chuyên đề, thời lượng, thời gian, chương trình, nội dung về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đưa các mục tiêu của Chương trình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

10. Sở Tài chính

Trên cơ sở lập dự toán hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí hàng năm cho các hoạt động thực hiện hương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2013-2020 cho phù hợp.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

Xây dựng Kế hoạch hoặc Chương trình hành động vì trẻ em của địa phương, bố trí kinh phí và chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thực hiện Chương trình; đưa các mục tiêu, nội dung của Chương trình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kiểm tra, thanh tra, đánh giá và định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình ở địa phương, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn và các tổ chức thành viên khác, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia thực hiện Chương trình;

- Phát động phong trào toàn dân bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em với mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em, bảo đảm tất cả trẻ em có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em.

- Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về quyền trẻ em và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Gia đình, cộng đồng, nhà trường, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh có trách nhiệm tạo mọi điều kiện cho trẻ em được học tập, chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, giải trí, thực hiện đầy đủ các quyền cơ bản và bổn phận của trẻ em.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1037/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1037/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2013
Ngày hiệu lực06/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1037/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1037/QĐ-UBND 2013 Chương trình hành động vì trẻ em 2013 2020 Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1037/QĐ-UBND 2013 Chương trình hành động vì trẻ em 2013 2020 Tây Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1037/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thảo
        Ngày ban hành06/06/2013
        Ngày hiệu lực06/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1037/QĐ-UBND 2013 Chương trình hành động vì trẻ em 2013 2020 Tây Ninh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1037/QĐ-UBND 2013 Chương trình hành động vì trẻ em 2013 2020 Tây Ninh

         • 06/06/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/06/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực