Quyết định 1037/QĐ-UBND

Quyết định 1037/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1037/QĐ-UBND 2014 thành lập Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1037/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 02 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 2292/QĐ-TTg ngày 27/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 203/TTr-SNV ngày 19/5/2014 và Văn bản số 448/SNV-TCCC ngày 18/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND Tỉnh, trước mắt ngân sách nhà nước đảm bảo 100% kinh phí để hoạt động. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng để hoạt động.

Sáp nhập Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu nông nghiệp để áp dụng công nghệ cao được thành lập theo Quyết định số 2129/2005/QĐ-UBND ngày 19/9/2005 của UBND Tỉnh vào Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

Điều 2. Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 7 Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 2292/QĐ-TTg ngày 27/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế theo vị trí việc làm:

1. Lãnh đạo Ban Quản lý gồm có: Trưởng ban và không quá 03 Phó ban.

a) Trưởng Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên là người đứng đầu đơn vị, quản lý điều hành các hoạt động của Ban, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban.

b) Phó Ban là người giúp việc cho Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

c) Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách khác theo quy định hiện hành về phân cấp quản lý cán bộ.

2. Các bộ phận tham mưu giúp việc gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính; 01 Phòng nghiệp vụ và một số phòng chức năng, đơn vị sự nghiệp khi có yêu cầu.

3. Biên chế theo vị trí việc làm của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên được cân đối trong tổng số biên chế sự nghiệp của UBND Tỉnh giao được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trước mắt bố trí cho Ban Quản lý 13 người (trong đó có 05 biên chế sự nghiệp dự phòng của Tỉnh; 05 hợp đồng lao động hành chính; 03 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ). Sau khi Đề án vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tiếp tục kiện toàn, bổ sung theo quy định.

Điều 4. Giao cho Trưởng Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thể của Ban theo quy định của nhà nước; Đề án vị trí việc làm của Ban trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1037/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1037/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2014
Ngày hiệu lực02/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1037/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1037/QĐ-UBND 2014 thành lập Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1037/QĐ-UBND 2014 thành lập Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1037/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Đình Cự
        Ngày ban hành02/07/2014
        Ngày hiệu lực02/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1037/QĐ-UBND 2014 thành lập Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1037/QĐ-UBND 2014 thành lập Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

         • 02/07/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 02/07/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực