Quyết định 1037/QĐ-UBND

Quyết định 1037/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở, ngành tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 1037/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở ngành tỉnh Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 Số: 1037/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 03 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TOÀN BỘ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ, NGÀNH TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả (4 tại chỗ) tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở, ngành tỉnh (kèm theo phụ lục danh mục và được gửi trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành dùng chung của tỉnh (IOFFICE), đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập sử dụng).

Điều 2. Giám đốc các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm phân công lãnh đạo phụ trách để xử lý, phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Đồng thời, cử công chức, viên chức có đủ trình độ, năng lực chuyên môn và thẩm quyền để thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TOÀN BỘ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ, NGÀNH TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Sở Giao thông Vận tải

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I/- Lĩnh vực đường bộ:

 

1

Cấp, cấp lại phù hiệu “XE CHẠY TUYẾN CỐ ĐỊNH”

Đối với phương tiện mang biển số đăng ký tại Trà Vinh

2

Cấp, cấp lại phù hiệu “XE BUÝT”

3

Cấp, cấp lại phù hiệu “XE NỘI BỘ”

4

Cấp, cấp lại phù hiệu XE TRUNG CHUYỂN

5

Cấp, cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công- ten- nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa

6

Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia -Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam

 

7

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia

 

8

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

 

9

Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào (Việt - Lào)

 

10

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt - Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

 

11

Cấp Giấy phép xe tập lái

 

12

Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

 

13

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

 

14

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

 

15

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

 

II/- Lĩnh vực đường thủy nội địa:

 

1

Đăng ký lại phương tiện, trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu

 

2

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

3

Đăng ký lại phương tiện, trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

4

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện thủy nội địa chưa khai thác

 

5

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện thủy nội địa đang khai thác

 

6

Cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

7

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

8

Đăng ký lại phương tiện, trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện và thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

9

Đăng ký lại phương tiện, trường hợp phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật

 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y

1

Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

2

Gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

3

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký)

5

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

Lĩnh vực Trồng trọt và BVTV

1

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật đối với quảng cáo trên báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của địa phương

Lĩnh vực Lâm nghiệp

1

 Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên của chủ rừng là tổ chức

2

Phê duyệt hồ sơ và cấp giấy phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm của chủ rừng là tổ chức

3

 Phê duyệt hồ sơ và cấp giấy phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của các chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh

4

Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải lâm nghiệp của các tổ chức

5

Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề đối với chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh (đối với rừng tự nhiên và rừng trồng bằng vốn ngân sách) phải lâm nghiệp của các tổ chức

6

Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận thu gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đỗ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ, cành nhánh của chủ rừng là tổ chức

7

Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng tự nhiên của chủ rừng là tổ chức

8

Phê duyệt phương án điều chế rừng của chủ rừng là tổ chức

9

 Phê duyệt phương án khai thác của chủ rừng là tổ chức

10

Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là tổ chức (đối với các loại lâm sản có trong danh mục Cites và nhực thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)

11

Thẩm định, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của tổ chức

12

 Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại phụ lục II, III của CITES

13

Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các phụ lục của công ước CITES

14

Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý.

15

Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý

16

 Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp

17

Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con

18

 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (gồm công nhận: Cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng)

19

Phê duyệt hồ sơ thiết kế chặt nuôi dưỡng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh quản lý

20

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ cải tạo rừng (đối với tổ chức khác và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn)

21

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

22

Giao gấu tự nguyện cho Nhà nước

23

Xác nhận nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu; cây xử lý tịch thu (đối với các địa phương không có Hạt Kiểm lâm)

24

Cấp phép khai thác, tận dung, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ

25

Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của tổ chức

26

Cấp phép khai thác, tận dung, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng đặc dụng

27

Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường

28

Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ khi chuyển rừng sang trồng cao su của tổ chức (đối với rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách hoặc vốn viện trợ không hoàn lại)

29

Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với tổ chức

30

Thẩm định, phê duyệt đề án thành lập Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (đối với khu rừng đặc đụng thuộc địa phương quản lý)

31

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư)

32

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư)

33

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của CITES.

34

Đề nghị cấp Giấy phép di chuyển gấu nuôi.

Lĩnh vực Thủy sản

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn

2

Cấp giấy chứng nhận tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu)

3

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê-mua tàu

4

Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên

5

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá

6

Cấp giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai

7

Nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng

8

Nhập khẩu tàu cá đóng mới

3. Sở Tư pháp

STT

Tên thủ tục hành chính

I. HỘ TỊCH

1

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

2

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

3

Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

4

Thông báo có quốc tịch nước ngoài

II. BỔ TRỢ TƯ PHÁP

1

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

2

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

3

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

4

Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư.

5

Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư.

6

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

7

Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật

8

Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

9

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

10

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

11

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

12

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

13

Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

14

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

15

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

16

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi

17

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể

18

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

19

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

20

Cấp lại Thẻ công chứng viên

21

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

22

Thủ tục Cấp Thẻ đấu giá viên

23

Thủ tục Thu hồi Thẻ đấu giá viên

24

Thủ tục Cấp lại Thẻ đấu giá viên

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

STT

LĨNH VỰC/TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A

LĨNH VỰC VĂN HÓA

I

Di sản văn hóa

1

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

2

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

4

Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

5

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

6

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

III

Nghệ thuật biểu diễn

1

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

IV

Văn hóa cơ sở

1

Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

V

Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

1

Cấp Giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

VII

Gia đình

1

Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

2

Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

3

Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

4

Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

B

LĨNH VỰC DU LỊCH

I

 Lữ hành

1

Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

2

Cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

3

Cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

4

Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

5

Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

6

Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

7

Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm dặt trụ sở của văn phòng đại diện

8

Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy

9

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

10

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

5. Sở Y tế

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Khám chữa bệnh

1

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

2

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

3

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

4

Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

5

Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

6

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ trong trường hợp Giấy phép hoạt động mất, hỏng, rách

7

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

8

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

9

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

10

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

11

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

12

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

13

Cấp giấy phép hoạt động đối khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã

14

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh

15

Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

16

Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn

17

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

II. Lĩnh vực y tế dự phòng

1

Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

2

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

3

Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt công trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm

4

Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

5

Công bố cơ sở y tế đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế lao động đối với cơ sở y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

6

Công bố đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

III. Lĩnh vực giám định y khoa

1

Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

2

Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

IV. Lĩnh vực dược, mỹ phẩm

1

Cấp chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp chứng minh nhân dân bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề dược

2

Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)

3

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

4

Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động

5

Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

6

Thu hồi chứng chỉ hành nghề dược đối với các trường hợp quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11 điều 28 của Luật Dược

7

Thu hồi chứng chỉ hành nghề dược đối với trường hợp quy định tại khoản 2 và 3 điều 28 của Luật Dược

8

Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc

9

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng

V. Lĩnh vực Đào tạo

1

Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở KCB thuộc Sở Y tế và cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố

VI. Lĩnh vực An toàn thực phẩm - Dinh dưỡng

1

Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi (Quy định tại Khoản 1, Điều 7, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ)

2

Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi (Quy định tại Khoản 2, Điều 7, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ)

3

Xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi (Quy định tại Điều 27, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ)

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất

2

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất

3

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

4

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở

5

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

6

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

7

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

8

Xoá đăng ký thế chấp

9

Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký

10

Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

7. Sở Khoa học và Công nghệ

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

3

Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

4

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế).

5

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế).

6

Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế).

7

Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu.

8

Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng.

9

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận.

10

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

8. Sở Lao động- thương binh và xã hội

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Di chuyển hồ sơ

2

Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sỹ

3

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ

4

Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

5

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp

6

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

7

Đăng ký thay đổi nội dung cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

8

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

9

Xác nhận doanh nghiệp và cơ sở dạy nghề cho người tàn tật

10

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật được hưởng ưu đãi

11

Cấp lại Giấy phép hoạt động việc vụ việc làm của doanh nghiệp

12

Đăng ký nội quy lao động

13

Gia hạn giấy phép họat động cai nghiện ma túy

14

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

15

Thu hồi giấy phép lao động

16

Xác nhận đăng ký hợp đồng cá nhân đi làm việc ở nước ngoài

17

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; đơn vị sự nghiệp do địa phương quản lý)

18

Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động.

19

Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN)

20

Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp

9. Sở Thông tin và Truyền thông

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

2

Thủ tục Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

3

Thủ tục Cho phép họp báo (trong nước)

4

Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

5

Thủ tục Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

6

Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

7

Thủ tục Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài.

8

Thủ tục Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

2

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

3

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty TNHH một thành viên

4

Thông báo thay đổi chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên

5

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty TNHH một thành viên

6

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề, kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên

7

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty TNHH một thành viên

8

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên

9

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty TNHH một thành viên

10

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên

11

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên

12

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đối với công ty TNHH một thành viên

13

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

14

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

15

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

16

Thông báo thay đổi thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

17

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

18

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề, kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

19

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

20

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

21

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

22

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

23

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

24

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

25

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

26

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

27

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp đối với công ty cổ phần

28

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần

29

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty công cổ phần chưa niêm yết đối với công ty cổ phần

30

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty cổ phần

31

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề, kinh doanh đối với công ty cổ phần

32

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty cổ phần

33

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần

34

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty cổ phần

35

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần

36

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần

37

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đối với công ty cổ phần

38

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

39

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

40

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp đối với công ty hợp danh

41

Thông báo thay đổi thành viên đối với công ty hợp danh

42

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty hợp danh

43

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề, kinh doanh đối với công ty hợp danh

44

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty hợp danh

45

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh

46

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

47

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh

48

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh

49

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với công ty hợp danh

50

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân

51

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với Doanh nghiệp tư nhân

52

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với Doanh nghiệp tư nhân

53

Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân

54

Thông báo thay đổi vốn đầu tư đối với Doanh nghiệp tư nhân

55

Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

56

Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

57

Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với Doanh nghiệp tư nhân

58

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với Doanh nghiệp tư nhân

59

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với Doanh nghiệp tư nhân

60

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với Doanh nghiệp tư nhân

61

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đối với Doanh nghiệp tư nhân

62

Đăng ký Doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia,tách,hợp nhất và công ty nhận sáp nhập

63

Đăng ký Doanh nghiệp đối với các trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp

64

Đăng ký doanh nghiệp đối với Tổ chức tín dụng

65

Chấm dứt tồn tại của công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập

66

Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

67

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế

68

Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

69

Giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án

70

Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

71

Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu

72

Giải thể doanh nghiệp

73

Giấy đề nghị công bố thông tin doanh nghiệp

11. Sở Công thương

STT

Tên TTHC

I. Lĩnh vực Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

1

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

2

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

3

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

4

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

II. Lĩnh vực Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)

1

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

2

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

III. Lĩnh vực Khí thiên nhiên nén (CNG)

1

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

2

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

V. Lĩnh vực điện

1

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực

2

Cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

VII. Lĩnh vực An toàn thực phẩm

1

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong trường hợp giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng

2

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong trường hợp cơ sở có thay đổi tên cơ sở nhưng không thay đổi chủ cơ sở, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh

3

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong trường hợp thay đổi chủ cơ sở nhưng không thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh

VIII. Lĩnh vự Lưu thông hàng hóa trong nước

1

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

IX. Lĩnh vực Thương mại quốc tế, dịch vụ thương mại

1

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

2

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

3

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của cơ quan cấp Giấy phép

XV. Lĩnh vực: An toàn điện

1

Thủ tục Huấn luyện và cấp mới, cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

XVII. Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại

1

Thông báo hoạt động khuyến mại

2

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

12. Ban Quản lý Khu kinh tế

STT

Tên TTHC

I. Lĩnh vực Đầu tư

1

Thủ tục Điều chỉnh tên dự án đầu tư và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2

Thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư

3

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

II. Lĩnh vực Lao động nước ngoài

1

Thủ tục Cấp Giấy phép lao động đối với người nước ngoài là chào bán dịch vụ

2

Thủ tục Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động

3

Thủ tục Cấp Giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động

III. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng

1

Thủ tục Cấp gia hạn giấy phép xây dựng

2

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình

3

Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng

V. Lĩnh vực Quản lý Công sản

1

Thủ tục Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế

2

Thủ tục Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động

3

Thủ tục Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1037/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1037/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2019
Ngày hiệu lực03/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1037/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1037/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở ngành tỉnh Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1037/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở ngành tỉnh Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1037/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Anh Dũng
        Ngày ban hành03/06/2019
        Ngày hiệu lực03/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1037/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở ngành tỉnh Trà Vinh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1037/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở ngành tỉnh Trà Vinh

            • 03/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực