Quyết định 1037/QĐ-UBND

Quyết định 1037/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2019 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1037/QĐ-UBND 2019 dịch vụ công trực tuyến nhận kết quả qua bưu chính công Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1037/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 VÀ TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH, NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hưng đến 2025;

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 39/TTr-STTTT ngày 26 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các đơn vị: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Viễn thông tỉnh, Bưu điện tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP
UBND tnh;
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT t
nh; Đài PTTH tỉnh;
- Bưu điện tỉnh; Viễn thông t
nh;
- Lưu: VT, KGVX (
HTN-90b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Cảnh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 VÀ TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH, NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Đẩy mạnh hoạt động cung cấp, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến mức độ 3, 4 (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4) kết hợp với dịch vụ bưu chính công ích đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của tỉnh. Khắc phc những tồn tại, hạn chế trong nhiều năm qua về ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC của cơ quan nhà nước các cấp tại địa phương.

- Tăng cường giải pháp trọng tâm thúc đẩy cải cách hành chính, phát triển % Chính quyền điện tử của tỉnh; góp phần triển khai, thực hiện thành công Nghị quyết s17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về Giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến 2025 tại địa phương.

- Nâng cao chất lượng phục vụ, minh bạch thông tin về giải quyết TTHC của cơ quan nhà nước đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân và cán bộ công chức về Chính quyền điện tử trong giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

2. Yêu cầu

Trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp, các sở, ban, ngành đối với hoạt động ứng dụng CNTT, công tác cải cách hành chính tại địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức, thực hiện thành công các yêu cầu sau đây:

- Tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục, bộ TTHC từ cấp tỉnh đến cấp xã phù hợp với yêu cầu bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ trên Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một ca điện tử liên thông của tỉnh (hệ thống iGate) đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử hiện đại, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Đơn giản về quy trình giải quyết TTHC, loại bỏ các thông tin, giấy tờ không cần thiết trong thành phần hồ sơ đối với TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC và Bưu điện tỉnh, huyện nhằm đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về hoạt động tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại các đim dịch vụ bưu chính; đồng thời thực hiện thanh toán lệ phí giải quyết TTHC trực tuyến của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công mức độ 3 và 4.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông đến với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

II. NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI

1. Rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục, bộ TTHC từ cấp tỉnh đến cấp xã phù hợp với yêu cầu bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ trên Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một ca điện tử liên thông của tỉnh (hệ thống iGate); nhm đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế Một cửa điện tử liên thông và hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 theo yêu cầu cải cách hành chính của tỉnh.

2. Tổ chức rà soát, đề xuất về quy trình giải quyết TTHC, loại bỏ các thông tin, giấy tờ không cần thiết trong thành phần hồ sơ đối với TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4; đảm bảo 60% TTHC trở lên thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên hệ thống iGate của tỉnh (trong đó tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ).

3. Xây dựng, triển khai các điểm tiếp nhận và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về việc thực hiện TTHC tại các điểm Bưu điện văn hóa xã và dịch vụ bưu chính; xem các điểm dịch vụ bưu điện huyện, xã là nơi tiếp nhận và trả kết quả TTHC cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

4. Truyền thông, phổ biến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 và phối hợp với dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương.

5. Kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, triển khai hiệu quả về hoạt động tiếp nhận giải quyết TTHC theo cơ chế Một cửa điện tử liên thông, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và kết hợp với dịch vụ bưu chính công ích.

(Các nhiệm vụ cụ thể có Phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh khen thưởng đối với các tập thể đơn vị, cá nhân tổ chức, triển khai hiệu quả việc tiếp nhận giải quyết TTHC theo cơ chế Một cửa điện tử liên thông, dịch vụ trực tuyến mức độ 3, 4 và kết hợp với dịch vụ bưu chính công ích và xử lý đối với tập thể, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cá nhân thiếu trách nhiệm về việc triển khai, thực hiện kế hoạch.

2. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục, bộ TTHC từ cấp tỉnh đến cấp xã phù hợp với yêu cầu bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ trên hệ thống iGate của tỉnh đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công và quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế một ca điện tử liên thông.

- Rà soát các bộ TTHC đã cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 trên hệ thống iGate của tỉnh không phát sinh hồ sơ trong năm 2018, có giải pháp triển khai hiệu quả trong thời gian tới; đồng thời lựa chọn các bộ TTHC có số lượng hồ sơ phát sinh nhiều, thường xuyên để cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đảm bảo theo yêu cầu cải cách hành chính của tỉnh.

- Có giải pháp phối hợp với Bưu điện tỉnh, Bưu điện cấp huyện triển khai việc tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại các điểm Bưu điện văn hóa xã, Bưu điện huyện; xem các điểm dịch vụ bưu điện huyện, xã là nơi tiếp nhận và trả kết quả TTHC cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

- Quán triệt, kiểm tra, đôn đốc về việc tổ chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC qua hệ thống iGate của tỉnh và phối hợp với dịch vụ bưu chính công ích tại cơ quan, đơn vị.

- Có biện pháp xử lý nghiêm đối với người đứng đầu, cán bộ, công chức thực hiện chưa nghiêm túc hoặc không đảm bảo chuyên môn, năng lực và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử hiện đại.

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về sử dụng dịch vụ công trực tuyến kết hợp với dịch vụ bưu chính tại các khu dân cư, khối phố,...; đồng thời huy động, sử dụng nguồn lực của tổ chức đoàn thanh niên địa phương để tham gia vào hoạt động này.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì việc phối hợp với Bưu điện tỉnh, UBND các huyện, Thị xã, Thành phố để triển khai thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực đất đai một cách triệt để, tăng cường ứng dụng CNTT cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các TTHC có giao dịch của người dân hàng ngày nhiều, đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng phục vụ cao tại các điểm dịch vụ bưu chính và Bưu điện văn hóa xã.

- Chủ trì việc phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông tỉnh để thống nhất việc sử dụng hệ thống iGate và hệ thống quản lý đất đai (phần mềm Villis) đảm bảo hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với lĩnh vực đất đai.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Theo dõi, tham mưu đôn đốc các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, cập nhật, điều chỉnh kịp thời, đầy đủ, chính xác các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên hệ thống iGate; chỉ đạo Viễn thông Đắk Lắk đảm bảo duy trì thông suốt phần mềm Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá về chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, slượng hồ sơ nộp trực tuyến của từng cơ quan, đơn vị phát sinh trên hệ thống và chất lượng, số lượng hồ sơ phát sinh qua dịch vụ bưu chính công ích, định kỳ hàng quý báo cáo UBND tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

5. Sở Ni v

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc rà soát, đơn giản TTHC và Triển khai mô hình các điểm Tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại các điểm dịch vụ bưu chính công ích, Bưu điện văn hóa xã. Đồng thời xây dựng nội dung kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và nội dung kiểm tra cải cách hành chính hàng năm.

- Tham mưu UBND tỉnh khen thưởng đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện kế hoạch hiệu quả cao và xử lý đối với người đứng đầu, cán bcông chức thiếu trách nhiệm hoặc tổ chức thực hiện kém hiệu quả theo kế hoạch đề ra.

6. Bưu điện tỉnh

- Đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực, chất lượng dịch vụ trong hoạt động tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại các điểm dịch vụ Bưu điện cấp huyện, cấp xã; đồng thời chủ động phối hợp, đề xuất kế hoạch triển khai hiệu quả cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (kcả cấp xã) đạt yêu cầu, chất lượng dịch vụ đề ra.

- Phối hợp với Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND cấp xã khai trương, triển khai các đim tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ công ích tại các điểm bưu điện văn hóa xã và các điểm dịch vụ bưu chính.

7. Viễn thông Đắk Lắk (VNPT)

- Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng, tiện ích sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên hệ thng iGate, tích hợp ứng dụng chữ ký số, thanh toán điện tử, tra cứu sử dụng mã QR; đồng thời cải thiện tính năng thuận tiện đối với phân hệ đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức trên hệ thống iGate của tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh về việc nâng cấp giao diện hệ thống iGate thuận lợi cho sử dụng thiết bị smartphone, mạng xã hội zalo và tích hợp việc hẹn giờ giải quyết TTHC, trả kết quả TTHC qua thiết bị di động qua hệ thống iGate của tỉnh thống nhất về giao diện, tiện ích toàn tỉnh nhằm tránh tình trạng các đơn vị tự xây dựng phân hệ riêng, lãng phí, thiếu đng bộ.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo Đắk Lắk

- Tăng cường thời lượng tuyên truyền về lợi ích và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống iGate và việc tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ BCCI.

- Xây dựng các chuyên mục truyền thông về gắn kết hoạt động ứng dụng CNTT với công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức và thúc đy Chính phủ điện tử....

- Xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về việc ứng dụng công nghệ thông tin, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy Chính phủ điện tử.

UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc trong thời gian tới. Kể từ ngày 01/7/2019, UBND tỉnh sẽ xử lý nghiêm khắc đối với từng cơ quan, đơn vị chưa tổ chức triển khai thực hiện.

 

PHỤ LỤC

VỀ CÁC NHIỆM VỤ CỤ TH
(kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh)

STT

NHIỆM VỤ

THỜI GIAN THỰC HIN

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

1

Rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục, bộ TTHC tcấp tỉnh đến cấp xã phù hợp với yêu cầu bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ trên hệ thống iGate đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế Một cửa điện tử liên thông và hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 theo yêu cầu cải cách hành chính của tỉnh.

1.1

Thực hiện rà soát, đề xuất cập nhật, bổ sung danh mục, bộ TTHC:

- Lập danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận qua hệ thống một ca điện tử liên thông (trực tuyến mức độ 2, đảm bảo 100% TTHC tại CQ, ĐV; trong đó có cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ, bổ sung);

- Lập danh mục TTHC trực tuyến mức độ 3 và 4 (Đảm bảo từ 60% trở lên trực tuyến mức độ 3, 4; trong đó trực tuyến mức độ 4 tối thiểu chiếm 30% theo NQ 02/NQ-CP ngày 01/01/2019).

Hoàn thành trước 30/5/2019

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, Thị xã, Thành phố (kể cả cấp xã)

- Văn phòng UBND tỉnh

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Viễn thông Đắk Lắk

1.2

- Chủ trì việc phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông tỉnh để thống nhất việc sử dụng hệ thống iGate và hệ thống quản lý đất đai (phần mềm Villis) đảm bảo hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với lĩnh vực đất đai.

Hoàn thành trước 30/5/2019

Sở Tài nguyên và Môi trường

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Viễn thông Đắk Lắk.

1.3

Triển khai thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực đất đai một cách triệt để, tăng cường ứng dụng CNTT đảm bảo việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các TTHC có giao dịch của người dân hàng ngày nhiều, đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng phục vụ cao tại các điểm dịch vụ bưu chính và Bưu điện văn hóa xã.

Hoàn thành trước 30/6/2019

Sở Tài nguyên và Môi trường

- UBND cấp huyện, Thị xã, Thành phố;

- Bưu điện tỉnh;

- Sở Thông tin và Truyền thông

1.4

Báo cáo kết quả thực hiện tại Mục 1.1

Gửi Văn phòng UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông trước 30/6/2019

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, Thị xã, Thành phố

- Văn phòng UBND tỉnh

- Sở Thông tin và Truyền thông;

1.5

Tổng hợp tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Quyết định công bố danh mục TTHC tiếp nhận qua hệ thống một ca điện tử liên thông; danh mục TTHC cung cấp, tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 và phối hợp việc tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (thay thế các quyết định trước)

Hoàn thành trước 15/6/2019

Sở Thông tin và Truyền thông;

Văn phòng UBND tỉnh

2

Cập nhật TTHC trên hệ thống iGate của tỉnh đảm bảo 60% TTHC trở lên được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 (trong đó tối thiểu 30% dịch vụ công trc tuyến mức độ 4).

2.1

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC tiếp nhận qua hệ thống một ca điện tử liên thông; danh mục TTHC cung cấp, tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 (thay thế các quyết định trước)

Hoàn thành trước 15/7/2019

Sở Thông tin và Truyền thông;

Văn phòng UBND tỉnh

2.2

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt quy trình điện tử về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC công trực tuyến mức độ 3 và 4 và phối hợp việc tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Hoàn thành trước 15/7/2019

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh

2.3

Cập nhật, danh mục TTHC cung cấp, tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên hệ thống iGate của tỉnh đảm bảo yêu cầu triển khai kế hoạch

Hoàn thành trước 15/7/2019

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Viễn thông Đk Lắk.

- Văn phòng UBND tỉnh

- Sở Nội vụ

2.4

Thực hiện cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ, bổ sung các danh mục, hồ sơ TTHC theo quy trình điện tử lên hệ thống iGate của tỉnh; tích hợp ứng dụng chữ ký số, thanh toán điện tử, tra cứu sử dụng mã QR đảm bảo nhiệm vụ đề ra.

Hoàn thành trước 15/8/2019

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Viễn thông Đắk Lắk

Văn phòng UBND tỉnh

3

Thực hiện tiếp nhận và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về việc thực hiện TTHC tại các điểm Bưu đin văn hóa xã và dch v bưu chính.

3.1

- Rà soát, chnh trang các điểm dịch vụ bưu chính, điểm Bưu điện văn hóa xã đủ điều kiện để thí điểm mô hình hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả TTHC cho người dân, doanh nghiệp;

- Khai trương các điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Hoàn thành trước 30/6/2019

- UBND cấp huyện, thị xã, thành phố;

- Bưu điện tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Sở Nội vụ

3.2

Tổ chức mô hình điểm cử công chức đến tiếp nhận hồ sơ TTHC tại điểm Bưu điện văn hóa xã, điểm dịch vụ bưu chính, qua đó tăng cường tập huấn, hướng dẫn cho nhân viên bưu điện về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả, thuận tiện.

Hoàn thành trước 15/7/2019

- Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, Thị xã, Thành phố;

- Bưu điện tỉnh

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Viễn thông Đắk Lắk.

3.3

Đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình triển khai cho các điểm còn lại

Hoàn thành trước 01/9/2019

- Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, Thị xã, Thành phố;

- Bưu điện tỉnh

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Viễn thông tỉnh.

4

Cập nhật, hoàn thiện các chức năng, nghiệp vụ trên hệ thống iGate đphục vụ công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC, thu phí, lệ phí trực tuyến

4.1

Triển khai thí điểm trên hệ thống iGate Biên lai điện tử trong thanh toán phí, lệ phí trực tuyến

Hoàn thành trước 15/7/2019

Viễn thông Đắk Lắk.

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Sở Tài chính.

4.2

Triển khai áp dụng ký số trên hệ thống iGate

Hoàn thành trước 30/7/2019

Viễn thông Đắk Lắk

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, Thị xã, Thành phố

4.3

Triển khai áp dụng xác minh hồ sơ nộp trực tuyến bằng tin nhắn SMS (mã OTP trả về cho người nộp hồ sơ trực tuyến)

Hoàn thành trước 30/7/2019

Sở Thông tin và Truyền thông

- Viễn thông Đk Lk.

5

Truyền thông, phổ biến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 và phối hợp với dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương

5.1

Xây dựng nội dung truyền thông trên hệ thống thông tin đại chúng, truyền thanh cơ sở để hướng dẫn người dân, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và giao dịch tại các điểm dịch vụ bưu chính công ích về thực hiện TTHC

Thực hiện thường xuyên hàng tuần, tháng

- Đài PTTH tỉnh;

- Cổng TTĐT tỉnh;

- UBND cấp huyện, Thị xã, Thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông

5.2

Triển khai các hoạt động của Đoàn thanh niên cơ sở tham gia tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn người dân về nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng và thực hiện TTHC tại các điểm dịch vụ bưu chính công ích.

Thực hiện thường xuyên hàng tuần, tháng

UBND cấp huyện, Thị xã, Thành phố.

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Viễn thông Đk Lk;

- Bưu điện tỉnh.

6

Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo kế hoạch

 

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

6.1

Niêm yết số máy đường dây nóng tại các điểm giao dịch bưu chính để tiếp nhận ý kiến phn ánh của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về thực hiện TTHC và thực hiện việc kiểm tra, xử lý các phát sinh, yêu cầu (nếu có).

Thực hiện khi có yêu cầu

Văn phòng UBND tỉnh

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Sở Nội vụ (Tổ giúp việc BCĐ CCHC);

- Và các đơn vị liên quan.

6.2

Tổ chức đoàn kim tra hàng tháng (Kiểm tra đột xuất) tại một số địa phương, điểm dịch vụ bưu chính, tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo.

 

Hàng tháng

Văn phòng UBND tỉnh

 

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Sở Nội vụ (Tổ giúp việc BCĐ CCHC);

- Và các đơn vị liên quan.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1037/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1037/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2019
Ngày hiệu lực07/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1037/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1037/QĐ-UBND 2019 dịch vụ công trực tuyến nhận kết quả qua bưu chính công Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1037/QĐ-UBND 2019 dịch vụ công trực tuyến nhận kết quả qua bưu chính công Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1037/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýVõ Văn Cảnh
        Ngày ban hành07/05/2019
        Ngày hiệu lực07/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1037/QĐ-UBND 2019 dịch vụ công trực tuyến nhận kết quả qua bưu chính công Đắk Lắk

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1037/QĐ-UBND 2019 dịch vụ công trực tuyến nhận kết quả qua bưu chính công Đắk Lắk

            • 07/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực