Quyết định 1038/QĐ-BCA-V19

Quyết định 1038/QĐ-BCA-V19 năm 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo do Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1038/QĐ-BCA-V19 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo


BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1038/QĐ-BCA-V19

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Tổng cục trưởng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các đ/c thành viên Hội đồng PHPBGDPL BCA;
- VP Chính phủ, Bộ Nội vụ;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an;
- Lưu: VT, V19.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Quý Vương

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1038/QĐ-BCA-V19 ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an)

Ngày 08/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 306/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Để triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, lãnh đạo Công an các cấp, của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật và trách nhiệm trong triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

2. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể của các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Công an các đơn vị, địa phương) trong triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Công an các đơn vị, địa phương phải tích cực, chủ động xác định cụ thể nội dung công việc và triển khai thực hiện theo các nhiệm vụ được phân công bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, góp phần thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi cả nước khi Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực thi hành.

4. Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa Công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

a) Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho lãnh đạo, cán bộ cốt cán; báo cáo viên pháp luật; cán bộ trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm; cán bộ làm công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hội viên Chi hội luật gia Bộ Công an.

- Đơn vị thực hiện: Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục An ninh và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

b) Tổ chức phổ biến, quán triệt và tập huấn chuyên sâu nội dung Luật tín ngưỡng, tôn giáo bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế (lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật).

- Đơn vị thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Đơn vị phối hợp: Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp.

- Thời gian thực hiện: năm 2017.

c) Biên soạn chuyên đề, bài viết, hỏi-đáp pháp luật đăng trên các phương tiện truyền thông của Công an nhân dân (báo viết, báo hình), Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Trang thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương.

- Đơn vị thực hiện: Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

d) Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đối với tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác chuyên môn liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Đơn vị thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an đề xuất ban hành, ban hành theo thẩm quyền liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, bảo đảm thống nhất với Luật tín ngưỡng, tôn giáo

a) Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an đề xuất ban hành, ban hành theo thẩm quyền liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo không có nội dung thuộc bí mật nhà nước.

Thời gian hoàn thành: tháng 7 năm 2017.

b) Tổng cục An ninh tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an đề xuất ban hành, ban hành theo thẩm quyền liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo có nội dung thuộc bí mật nhà nước.

Thời gian hoàn thành: tháng 7 năm 2017.

c) Công an, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do mình đề xuất Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Thời gian hoàn thành: tháng 7 năm 2017.

3. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật tín ngưỡng, tôn giáo

a) Phối hợp xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

- Đơn vị thực hiện: Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Công an các đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì (Bộ Nội vụ).

b) Đề xuất xây dựng, ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bảo đảm phù hợp với Luật tín ngưỡng, tôn giáo (nếu có).

- Đơn vị thực hiện: Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ.

- Thời gian hoàn thành: tháng 12 năm 2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Tổng cục trưởng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này; báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo về Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp trước ngày 31 tháng 7 năm 2017 để tổng hợp báo cáo Chính phủ; định kỳ (6 tháng, 1 năm) báo cáo kết quả thực hiện Luật này (tổng hợp trong báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật) về Bộ (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp).

2. Kinh phí bảo đảm thực hiện triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và công văn số 2455/V22-P1 ngày 07/7/2014 của Cục Tài chính, Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP.

3. Giao Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thi hành Kế hoạch này; tập hợp, xây dựng báo cáo của Bộ về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và kết quả triển khai thi hành đạo luật này.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, khó khăn phát sinh, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) để có hướng dẫn kịp thời.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1038/QĐ-BCA-V19

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1038/QĐ-BCA-V19
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2017
Ngày hiệu lực05/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1038/QĐ-BCA-V19

Lược đồ Quyết định 1038/QĐ-BCA-V19 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1038/QĐ-BCA-V19 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1038/QĐ-BCA-V19
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýLê Quý Vương
        Ngày ban hành05/04/2017
        Ngày hiệu lực05/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1038/QĐ-BCA-V19 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1038/QĐ-BCA-V19 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo

           • 05/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực