Quyết định 1038/QĐ-UBND

Quyết định 1038/QĐ-UBND năm 2017 đính chính khoản dẫn chiếu tại Điều 1 Quyết định 02/2017/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành

Quyết định 1038/QĐ-UBND 2017 đính chính Điều 1 Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Sơn La đã được thay thế bởi Quyết định 25/2019/QĐ-UBND hạn mức giao đất ở công nhận đất ở tỉnh Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 15/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1038/QĐ-UBND 2017 đính chính Điều 1 Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1038/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 28 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH KHOẢN DẪN CHIẾU TẠI ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2017/QĐ-UBND NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA UBND TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật đất đai.

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 219/TTr-STNMT ngày 07 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính khoản dẫn chiếu tại Điều 1 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La như sau:

1. Tại Điều 1 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh ghi: “ …. diện tích và kích thước cạnh thửa đất tối thiểu quy định tại Khoản 8, Khoản 9 Điều 1 Quyết định này…” tại các Khoản 10, 11, 14, 15, 17 Điều 1 Quyết định này.”

Nay đính chính lại như sau: “… diện tích và kích thước cạnh thửa đất tối thiểu quy định tại Khoản 6, Khoản 7 Điều 1 Quyết định này.”

2. Cụm từ: “ …diện tích tối thiểu quy định tại Khoản 8, Khoản 9 và Khoản 10 Điều 1 Quyết định này.” tại Khoản 16, Điều 1 được thay bằng cụm từ: “…diện tích tối thiểu quy định tại Khoản 6, Khoản 7 và Khoản 8 Điều 1 Quyết định này.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc sửa đổi một số Điều tại quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh về việc Quy định cụ thể một số điều của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và các hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- TT tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT - Hiệu 50 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Đức Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1038/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1038/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2017
Ngày hiệu lực28/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2019
Cập nhật7 tháng trước
(10/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1038/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1038/QĐ-UBND 2017 đính chính Điều 1 Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1038/QĐ-UBND 2017 đính chính Điều 1 Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Sơn La
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1038/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýBùi Đức Hải
       Ngày ban hành28/04/2017
       Ngày hiệu lực28/04/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2019
       Cập nhật7 tháng trước
       (10/01/2020)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1038/QĐ-UBND 2017 đính chính Điều 1 Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Sơn La

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1038/QĐ-UBND 2017 đính chính Điều 1 Quyết định 02/2017/QĐ-UBND Sơn La