Quyết định 1038/QĐ-UBND

Quyết định 1038/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt 06 quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 02 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1038/QĐ-UBND 2020 quy trình nội bộ thủ tục hành chính về hộ tịch tỉnh Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1038/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 05 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT 06 QUY TRÌNH NỘI BỘ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ 02 QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 38/TTr-STP ngày 30/10/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 06 quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 02 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phụ lục I và II kèm theo).

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm soát TTHC-Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Kèm theo Quyết định số: 1038/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Các bước thực hiện

Trình tự thực hiện

Bộ phận, cán bộ công chức, viên chức giải quyết hồ sơ

Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Cơ quan phối hợp (nếu có)

Trình các cấp có thẩm quyền cao hơn (nếu có)

Mô tả quy trình

I. Lĩnh vực Hộ tịch

1. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa cấp huyện

01 giờ

Các cơ quan có liên quan

 

(1)- Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho người có yêu cầu;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy cho Phòng Tư pháp xử lý hồ sơ.

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Công chức Phòng Tư pháp

05 ngày 07 giờ

(2) - Công chức Phòng Tư pháp nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn. Trường hợp có khiếu nại, tố cáo việc kết hôn không đủ điều kiện theo quy định thì tham mưu phối hợp với các cơ quan có liên quan xác minh làm rõ. Trường hợp cần thiết, tham mưu trưởng phòng làm việc trực tiếp với các bên để làm rõ về nhân thân, sự tự nguyện kết hôn, mục đích kết hôn. Nếu hồ sơ đủ điều kiện theo quy định, dự thảo kết quả giải quyết trình Lãnh đạo Phòng Tư pháp.

Thẩm định trình phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

03 ngày

- Lãnh đạo Phòng Tư pháp thẩm định và trình Lãnh đạo UBND huyện ký duyệt.

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

03 ngày

(3) Lãnh đạo UBND huyện ký duyệt, chuyển cho Văn thư UBND huyện đóng dấu. Sau đó, trả kết quả về Phòng Tư pháp

4

Bước 4

Tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn

Phòng Tư pháp

03 ngày

(4) Công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp thực hiện ghi vào sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ; hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn. Đại diện Phòng Tư pháp trao giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam nữ. Thông báo cho bộ phận một cửa cấp huyện kết thúc hồ sơ

5

Bước 5

Kết thúc hồ sơ

Bộ phận một cửa cấp huyện

Ngay sau khi nhận được thông báo của Phòng Tư pháp

(5) Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa

Tng cộng

 

15 ngày

 

2. Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa cấp huyện

01 giở

 

 

(1) - Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho người có yêu cầu;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy cho Phòng Tư pháp xử lý hồ sơ.

2

Bước2

Chủ trì điều phối thẩm định

Công chức Phòng Tư pháp

5 ngày 05 giờ

(2) - Công chức Phòng Tư pháp kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Nếu thấy yêu cầu ghi chú kết hôn đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì dự thảo kết quả giải quyết trình Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Thẩm định trình phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

03 ngày

- Lãnh đạo Phòng Tư pháp thẩm định và trình Lãnh đạo UBND huyện ký duyệt.

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

03 ngày

(3) - Lãnh đạo UBND huyện ký duyệt, chuyển văn thư UBND huyện đóng dấu, sau đó chuyển kết quả cho Phòng Tư pháp.

4

Bước 4

Ghi vào sổ hộ tịch

Công chức Phòng Tư pháp

01 giờ

(4) Công chức Phòng Tư pháp ghi vào sổ đăng ký kết hôn và chuyển trả kết quả cho Bộ phận một cửa cấp huyện

5

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận một cửa cấp huyện

01 giờ

(5) - Trả kết quả cho công dân.

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa

Tổng cộng

 

 

12 ngày

 

3. Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa cấp huyện

01 giờ

 

 

(1) - Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho người có yêu cầu;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy cho Phòng Tư pháp xử lý hồ sơ.

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Công chức Phòng Tư pháp

5 ngày 05 giờ

(2) - Công chức Phòng Tư pháp kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Nếu đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì dự thảo kết quả giải quyết trình Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Thẩm định trình phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

03 ngày

- Lãnh đạo Phòng Tư pháp thẩm định và trình Lãnh đạo UBND huyện ký duyệt.

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

03 ngày

(3) - Lãnh đạo UBND huyện ký duyệt, chuyển văn thư UBND huyện đóng dấu, sau đó chuyển kết quả cho Phòng Tư pháp.

4

Bước 4

Ghi vào sổ hộ tịch

Phòng Tư pháp

01 giờ

(4) Công chức Phòng tư pháp thực hiện ghi vào sổ ghi chú ly hôn và chuyển trả kết quả cho Bộ phận một cửa cấp huyện

5

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận một cửa cấp huyện

01 giờ

(5) - Trả kết quả cho công dân.

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa

Tổng cộng

 

 

12 ngày

 

4. Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa cấp huyện

01 giờ làm việc

Cơ quan Công an và cơ quan đã đăng ký khai sinh trước đây trả lời kết quả xác minh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xác minh

 

(1) - Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho người có yêu cầu;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy cho Phòng Tư pháp xử lý hồ sơ.

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Công chức Phòng Tư pháp

02 ngày, 02 giờ làm việc. Trường hợp xác minh kéo dài thêm 20 ngày

(2) - Công chức Phòng Tư pháp kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Nếu không phải là nơi đăng ký khai sinh trước đây thì có văn bản kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại nơi đăng ký khai sinh trước đây, xác minh các thông tin khác (nếu cần thiết). Nếu đủ điều kiện và phù hợp theo quy định pháp luật thì dự thảo kết quả giải quyết trình Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Thẩm định trình phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

01 ngày, 02 giờ làm việc

- Lãnh đạo Phòng Tư pháp thẩm định và trình Lãnh đạo UBND huyện ký duyệt.

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

01 ngày, 02 giờ làm việc

(3) - Lãnh đạo UBND huyện ký duyệt, chuyển văn thư UBND huyện đóng dấu, sau đó chuyển kết quả cho Phòng Tư pháp.

4

Bước 4

Ghi vào sổ hộ tịch

Phòng Tư pháp

0,5 giờ làm việc

(4) Công chức Phòng tư pháp thực hiện ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh, cùng người đi đăng ký lại khai sinh ký tên vào Sổ và chuyển trả kết quả cho Bộ phận một cửa cấp huyện

5

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận một cửa cấp huyện

0,5 giờ làm việc

(5) - Trả kết quả cho công dân.

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa

Tổng cộng

 

 

05 ngày làm việc (40 giờ làm việc). Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày

 

5. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa cấp huyện

01 giờ làm việc

UBND cấp xã nơi cư trú trước khi xuất cảnh xác minh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xác minh.

 

(1) - Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho người có yêu cầu;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy cho Phòng Tư pháp xử lý hồ sơ.

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Công chức Phàng Tư pháp

02 ngày, 02 giờ làm việc. Trường hợp xác minh kéo dài thêm 20 ngày

(2) - Công chức Phòng Tư pháp kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Tham mưu văn bản gửi UBND cấp xã nơi cư trú trước khi xuất cảnh kiểm tra, xác minh về việc đăng ký khai sinh của người yêu cầu và việc lưu giữ sổ hộ tịch, xác minh các thông tin khác (nếu cần thiết), Nếu đủ điều kiện và phù hợp theo quy định pháp luật thì dự thảo kết quả trình Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Thẩm định trình phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

01 ngày, 02 giờ làm việc

- Lãnh đạo Phòng Tư pháp thẩm định và trình Lãnh dạo UBND huyện ký duyệt.

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

01 ngày, 02 giờ làm việc

(3) - Lãnh đạo UBND huyện ký duyệt, chuyển văn thư UBND huyện đóng dấu, sau đó chuyển kết quả cho Phòng Tư pháp.

4

Bước 4

Ghi vào sổ hộ tịch

Phòng Tư pháp

0,5 giờ làm việc

(4) Công chức Phòng tư pháp thực hiện ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh, cùng người đi đăng ký khai sinh ký tên vào Sổ và chuyển trả kết quả cho Bộ phận một cửa cấp huyện

5

c 5

Trả kết quả

Bộ phận một của cấp huyện

0,5 giờ làm việc

(5) - Trả kết quả cho công dân.

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa

Tổng cộng

 

 

05 ngày làm việc. Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày

 

6. Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa cấp huyện

01 giờ làm việc

Nơi đăng ký kết hôn trước đây. Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xác minh.

 

(1) - Tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho người có yêu cầu;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy cho Phòng Tư pháp xử lý hồ sơ.

2

Bước 2

Chủ trì điều phối thẩm định

Công chức Phòng Tư pháp

02 ngày, 03 giờ làm việc (19 giờ làm việc). Trường hợp xác minh kéo dài thêm 20 ngày

(2) - Công chức Phòng Tư pháp kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Nếu không phải là nơi đăng ký kết hôn trước đây thì có văn bản xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại nơi đăng ký trước đây, xác minh các thông tin khác (nếu cần thiết). Nếu đủ điều kiện và phù hợp theo quy định pháp luật thì dự thảo kết quả giải quyết trình Lãnh đạo Phòng Tư pháp

Thẩm định trình phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Tư pháp

01 ngày làm việc (08 giờ làm việc)

- Lãnh đạo Phòng Tư pháp thẩm định và trình Lãnh đạo UBND huyện ký duyệt.

3

Bước 3

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

01 ngày làm việc (08 giờ làm việc)

(3) - Lãnh đạo UBND huyện ký duyệt, chuyển văn thư UBND huyện đóng dấu, sau đó chuyển kết quả cho Phòng Tư pháp.

4

Bước 4

Ghi vào sổ hộ tịch

Phòng Tư pháp

04 giờ làm việc

(4) - Công chức Phòng tư pháp thực hiện ghi việc kết hôn vào Sổ đăng ký kết hôn, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ; hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Tư pháp trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ. Thông báo kết quả về Bộ phận một của cấp huyện để kết thúc hồ sơ.

5

Bước 5

Tr kết quả

Bộ phận một cửa cấp huyện

Ngay sau khi nhận được thông báo của Phòng Tư pháp

(5) - Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa

Tổng cộng

 

 

05 ngày làm việc. Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 25 ngày

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ BỊ BÃI BỎ TRONG GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Kèm theo Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch UBND)

STT

Tên thủ tục

Quyết định công bố bãi bỏ

Quyết định công bố Quy trình nội bộ giải quyết TTHC

I. Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật

1

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

2

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1038/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1038/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2020
Ngày hiệu lực05/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(07/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1038/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1038/QĐ-UBND 2020 quy trình nội bộ thủ tục hành chính về hộ tịch tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1038/QĐ-UBND 2020 quy trình nội bộ thủ tục hành chính về hộ tịch tỉnh Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1038/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành05/11/2020
        Ngày hiệu lực05/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (07/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1038/QĐ-UBND 2020 quy trình nội bộ thủ tục hành chính về hộ tịch tỉnh Gia Lai

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1038/QĐ-UBND 2020 quy trình nội bộ thủ tục hành chính về hộ tịch tỉnh Gia Lai

              • 05/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực