Quyết định 104/2000/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 104/2000/QĐ-BNN-KHCN ban hành Quy định tạm thời về việc kiểm tra chất lượng bêtông các công trình thuỷ lợi bằng phương pháp không phá hoại sử dụng máy đo siêu âm và súng bật nẩy của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Nội dung toàn văn Quyết định 104/2000/QĐ-BNN-KHCN kiểm tra chất lượng bêtông công trình thuỷ lợi bằng phương pháp không phá hoại sử dụng máy đo siêu âm,súng bật nẩy


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 104/2000/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIỆC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BÊTÔNG CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHÁ HOẠI SỬ DỤNG MÁY ĐO SIÊU ÂM VÀ SÚNG BẬT NẨY 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73-CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/ND-CP của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ KHCN-CLSP và Vụ trưởng Vụ Đầu tư Xây dựng cơ bản;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay ban hành "Quy định tạm thời về việc kiểm tra chất lượng bêtông các công trình thuỷ lợi bằng phương pháp không phá hoại sử dụng máy đo siêu âm và súng bật nẩy".

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3.- Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ KHCN-CLSP, Vụ Đầu tư XDCB, Chánh Thanh tra Bộ và lãnh đạo các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP Bộ
- Lưu Vụ KHCN-CLSP, ĐTXDCB

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
THỨ TRƯỞNG 
Phạm Hồng Giang


QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ VIỆC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÊTÔNG CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÔNG PHÁ HOẠI SỬ DỤNG MÁY ĐO SIÊU ÂM VÀ SÚNG BẬT NẨY
(Ban hành theo Quyết định số: 104/2000/QĐ/BNN-KHCN ngày 13 tháng 10 năm 2000)

 Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.- Quy định này áp dụng cho việc kiểm tra chất lượng bêtông của các công trình thuỷ lợi bằng phương pháp không phá hoại bằng cách sử dụng máy đo siêu âm và súng bật nẩy.

Điều 2.- Việc kiểm tra chất lượng bêtông của các công trình thuỷ lợi đã được quy định trong quy phạm thi công và nghiệm thu các kết cấu bêtông và bêtông cốt thép thuỷ lợi, trong đó việc đúc mẫu bêtông để xác định các chỉ tiêu về cường độ nén và thấm là bắt buộc.

Không được dùng phương pháp đo siêu âm và súng bật nẩy để kiểm tra chất lượng bêtông mới xây dựng thay thế phương pháp ép mẫu bêtông.

Điều 3.- Việc sử dụng máy đo siêu âm và súng bật nẩy để kiểm tra chất lượng bêtông chỉ được thực hiện ở những trường hợp sau đây :

- Những nơi có sự nghi ngờ về chất lượng như cường độ, sự đồng nhất của bêtông do có sự cố kỹ thuật trong thi công như bị gián đoạn do mưa, do không đầm được đến nơi vì cốt thép quá dày, do xi măng không đảm bảo mà không kiểm tra được chất lượng trước khi đổ bêtông ...

- Những nơi xuất hiện vết nứt cần phải xác định chiều sâu và độ rộng.

- Không sử dụng phương pháp này đối với kết cấu bêtông có chiều dày<30cm

Chương 2:

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BÊTÔNG

Điều 4.- Ngay sau khi phát hiện những chỗ có nghi ngờ về chất lượng hoặc vết nứt của bêtông nêu ở Điều 3, Ban quản lý dự án cùng tư vấn giám sát chất lượng thi công xem xét, kiểm tra thực tế để xác định.

- Diện tích bề mặt những nơi có nghi ngờ về chất lượng cần phải kiểm tra.

- Xác định các yếu tố cần kiểm tra như cường độ bêtông, độ đồng đều của bêtông, kích thước các lỗ rỗng, chiều sâu và chiều rộng vết nứt.

- Sơ bộ xác định các nguyên nhân.

- Lập biên bản kiểm tra có kèm theo sơ đồ vị trí những nơi có nghi ngờ về chất lượng và vết nứt.

Điều 5.- Ban Quản lý dự án lập hồ sơ kiểm tra chất lượng bêtông trình Bộ, bao gồm :

- Tờ trình xin được kiểm tra chất lượng bêtông, trong đó cần báo cáo lý do và tình trạng của các kết cấu bêtông cần phải kiểm tra.

- Biên bản kiểm tra hiện trường kèm theo sơ đồ vị trí những nơi có nghi ngờ về chất lượng và vết nứt.

Điều 6.- Sau khi Bộ duyệt nội dung kiểm tra, Ban quản lý dự án lập dự toán công tác kiểm tra trình Bộ phê duyệt và ký kết hợp đồng với đơn vị có tư cách pháp nhan để tiến hành kiểm tra.

Dự toán lập theo văn bản : Giá thí nghiệm vật liệu và kết cấu xây dựng số 444/BXD-VKT ngày 1/8/1996 của Bộ Xây dựng.

Điều 7.- Sau khi hoàn thành công tác kiểm tra phải báo cáo về Bộ để xử lý.

Chương 3:

ĐIỀU KIỆN VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA

Điều 8.- Đơn vị làm công tác kiểm tra chất lượng bêtông bằng siêu âm phải có một trong những tiêu chuẩn sau đây :

1) Là phòng thử nghiệm được công nhận theo tiêu chuẩn ngành nông nghiệp 10 TCN 382-1999 và được cấp dấu phòng thử nghiệm nông nghiệp.

2) Là phòng thử nghiệm được công nhận của Bộ Xây dựng và được cấp dấu phòng thử nghiệm xây dựng.

3) Là phòng thử nghiệm được công nhận của Bộ KHCN-MT (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) và được cấp dấu phòng thử nghiệm VILAS.

Điều 9.- Khi kiểm tra chất lượng bêtông bằng siêu âm và súng bật nẩy phải tuấn theo các tiêu chuẩn sau đây :

TCXD 171-1989 : Xác định cường độ nén của bêtông bằng phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy.

TCXD 225-1997 : Kiểm tra độ đồng nhất của bêtông bằng máy đo siêu âm.

TCXD. 84 : 14 : Nguyên tắc sử dụng, bảo dưỡng, kiểm tra và hiệu chỉnh máy đo siêu âm.

TCXD.03 : 85 : Nguyên tắc sử dụng, bảo dưỡng, kiểm tra và hiệu chính súng thử bêtông loại bật nẩy.

Chương 4:

KINH PHÍ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BÊTÔNG BẰNG SIÊU ÂM

Điều 10.- Việc đảm bảo chất lượng bêtông trong thi công là trách nhiệm của nhà thầu, khi thấy cần thiết nhà thầu tự tổ chức kiểm tra chất lượng bêtông bằng siêu âm, kinh phí kiểm tra do nhà thầu chi trả.

Điều 11.- Trong trường hợp thấy có nghi ngờ về chất lượng, Ban quản lý dự án có thể tổ chức kiểm tra như chỉ dẫn ở chương II của Quy định này.

+ Nếu kết quả kiểm tra bêtông không đạt yêu cầu chất lượng thì nhà thầu phải chi trả kinh phí kiểm tra và tuỳ theo mức độ vi phạm về chất lượng sẽ bị phạt về kinh tế và khả năng tham dự đấu thầu.

+ Nếu bêtông đạt chất lượng thì chủ đầu tư chi trả kinh phí kiểm tra. Kinh phí này lấy vào mục kiểm tra chất lượng của tổng dự toán công trình và không vượt quá 30% chi phí kiểm tra chất lượng của hạng mục công trình đó.

Chương 5:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12.- Vụ Đầu tư XDCB có trách nhiệm hướng dẫn các Ban quản lý dự án thuỷ lợi của Bộ và các tỉnh thực hiện Quy định này.

Điều 13.- Vụ KHCN - CLSP hướng dẫn cho các cơ quan đơn vị có đủ tư cách kiểm tra chất lượng làm các thủ tục cần thiết phục vụ cho công tác kiểm tra theo đúng các quy định của Nhà nước và của Bộ.

Điều 14.- Các cơ quan đơn vị có liên quan thuộc Bộ theo chức năng được giao chỉ đạo theo dõi việc thực hiện Quy định này.

Điều 15.- Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì vướng mắc, phản ánh về Vụ KHCN & CLSP. Chỉ có Bộ trưởng mới có quyền thay đổi các điều trong quy định này.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/2000/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu104/2000/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2000
Ngày hiệu lực28/10/2000
Ngày công báo31/12/2000
Số công báoSố 48
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/2000/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 104/2000/QĐ-BNN-KHCN kiểm tra chất lượng bêtông công trình thuỷ lợi bằng phương pháp không phá hoại sử dụng máy đo siêu âm,súng bật nẩy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 104/2000/QĐ-BNN-KHCN kiểm tra chất lượng bêtông công trình thuỷ lợi bằng phương pháp không phá hoại sử dụng máy đo siêu âm,súng bật nẩy
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu104/2000/QĐ-BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýPhạm Hồng Giang
        Ngày ban hành13/10/2000
        Ngày hiệu lực28/10/2000
        Ngày công báo31/12/2000
        Số công báoSố 48
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 104/2000/QĐ-BNN-KHCN kiểm tra chất lượng bêtông công trình thuỷ lợi bằng phương pháp không phá hoại sử dụng máy đo siêu âm,súng bật nẩy

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 104/2000/QĐ-BNN-KHCN kiểm tra chất lượng bêtông công trình thuỷ lợi bằng phương pháp không phá hoại sử dụng máy đo siêu âm,súng bật nẩy

             • 13/10/2000

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/12/2000

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/10/2000

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực