Quyết định 104/2001/QĐ-UB

Quyết định 104/2001/QĐ-UB về thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Phát triển ngoại thương và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 104/2001/QĐ-UB lập Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Phát triển ngoại thương đầu tư TP HCM


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 104/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ TRÊN CƠ SỞ TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGOẠI THƯƠNG VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Phát triển ngoại thương và đầu tư thành phố tại Văn bản số 441/CV-TTDC ngày 14 tháng 9 năm 2001 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 95/TCCQ ngày 04 tháng 10 năm 2001;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Phát triển ngoại thương và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch tiếng Anh: Investment and Trade Promotion Centre of Ho Chi Minh City.

Tên viết tắt: ITPC.

Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố là đơn vị sự nghiệp có thu, hạch toán theo phương thức gán thu bù chi, được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động theo kế hoạch được duyệt, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định.

Trụ sở Trung tâm đặt tại số 92-96, đường Nguyễn Huệ, quận 1.

Điều 2.- Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố có nhiệm vụ:

2.1. Tham gia xây dựng và góp phần thực hiện kế hoạch, chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư của thành phố và thực hiện các nhiệm vụ khác về xúc tiến thương mại, đầu tư theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

2.1.1- Phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Thương mại, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện Kinh tế, các sở-ngành có liên quan của thành phố, Ủy ban nhân dân các quận-huyện, khu đô thị mới Thủ Thiêm, khu Nam thành phố, các khu công nghiệp, các khu chế xuất, các Hội doanh nghiệp,… đề xuất các chương trình, kế hoạch 5 năm và hàng năm về xúc tiến thương mại và đầu tư của thành phố.

2.1.2- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố các chính sách hỗ trợ, khuyến khích xuất khẩu và đầu tư nước ngoài vào thành phố và đầu tư của doanh nghiệp thành phố ra nước ngoài.

2.1.3- Triển khai các giải pháp, chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

2.2. Thu thập thông tin và nghiên cứu về thị trường, cơ hội đầu tư và thông tin kinh tế:

2.2.1- Thu thập thông tin và nghiên cứu về thị trường trong nước và xuất khẩu, cơ hội đầu tư để tư vấn cho Ủy ban nhân dân thành phố và cho doanh nghiệp.

2.2.2- Xây dựng cơ sở dữ liệu về tiềm năng của thành phố, hàng hóa, thị trường, xuất-nhập khẩu và đầu tư.

2.2.3- Phát hành bản tin thương mại và đầu tư, các ấn phẩm về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thành phố và các khu vực trọng điểm như khu đô thị mới Thủ Thiêm, khu Nam thành phố, khu công nghệ cao, các khu công nghiệp, các khu chế xuất,… các chính sách khuyến khích xuất khẩu và đầu tư của thành phố và quốc gia, thông tin thị trường, cơ hội kinh doanh, thông tin về doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật.

2.2.4- Tổ chức thông tin về thương mại và đầu tư qua mạng theo quy hoạch phát triển mạng thông tin của thành phố.

2.3. Cung cấp các dịch vụ, triển khai các chính sách của thành phố và Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài bao gồm:

2.3.1- Tổ chức bồi dưỡng về nghiệp vụ hoặc giới thiệu các tổ chức cung cấp các dịch vụ về nghiên cứu thị trường, tiếp thị, ngoại thương, đầu tư, ngoại ngữ; tư vấn hoặc giới thiệu tư vấn cho doanh nghiệp về giao dịch đàm phán, ký kết hợp đồng, thanh toán, bảo hiểm, thiết kế mẫu mã, kiểu dáng công nghiệp, bao bì đóng gói,v.v… giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực về thương mại trong nước và nước ngoài, về quản trị doanh nghiệp.

2.3.2- Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp mở các văn phòng đại diện thương mại và đầu tư ở trong nước và nước ngoài, các phòng trưng bày, cửa hàng bán sản phẩm.

2.3.3- Tổ chức hoặc hỗ trợ tổ chức các đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thị trường, tham dự hội chợ, triển lãm, diễn đàn đầu tư trong nước và nước ngoài.

2.3.4- Đề xuất việc áp dụng các chính sách khuyến khích xuất khẩu và đầu tư của thành phố cho các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước.

2.3.5- Tổ chức đón tiếp, bố trí chương trình cho các doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức và cơ quan nước ngoài vào thành phố tìm hiểu môi trường đầu tư và thương mại ở thành phố, tìm kiếm cơ hội kinh doanh và đầu tư theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

2.3.6- Tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề về thị trường, sản phẩm; giới thiệu sản phẩm xuất khẩu, giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tư của thành phố.

2.3.7- Xây dựng phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm xuất khẩu; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hội chợ và triển lãm hàng hóa xuất khẩu của thành phố theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

2.3.8- Cung cấp hoặc giới thiệu cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp nước ngoài và trong nước đến thành phố tìm cơ hội và đối tác kinh doanh: phòng hội nghị, văn phòng làm việc; dịch vụ thư ký, phiên dịch và chuyên viên nghiệp vụ; lập dự án đầu tư; tham quan các doanh nghiệp ở thành phố; gặp gỡ các doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật.

2.4. Thu thập ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, qua đó kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách kinh tế, tuyển dụng lao động, khoa học-công nghệ, đào tạo, hải quan, xúc tiến thương mại và đầu tư nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của thành phố; tổ chức cho doanh nghiệp gặp gỡ lãnh đạo thành phố và các sở-ngành thành phố để giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

2.5. Phát triển hợp tác quốc tế với các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư trong nước và nước ngoài, nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư của thành phố.

Điều 3.- Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố do Giám đốc phụ trách, có một số Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc Trung tâm.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ, Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm.

Biên chế của Trung tâm do Ủy ban nhân dân thành phố xác định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố.

Điều 4.- Giao Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố tổ chức sắp xếp, bố trí nhân sự, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định trong tháng 11 năm 2001.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 6.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Thương mại, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố và Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:  
- Như điều 6
- Bộ Thương mại
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể TP
- Các sở-ngành thành phố  
- UBND các quận-huyện  
- Các Tổng Công ty 90
- Ban Tổ chức Thành Ủy
- Ban Tổ chức Chính quyền TP (3b)
- Công an thành phố
- Ngân hàng Nhà nước TP
- Kho bạc Nhà nước TP
- VPHĐ-UB: CPVP, các Tổ NCTH
- Lưu (VX)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu104/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2001
Ngày hiệu lực02/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 104/2001/QĐ-UB lập Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Phát triển ngoại thương đầu tư TP HCM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 104/2001/QĐ-UB lập Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Phát triển ngoại thương đầu tư TP HCM
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu104/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành02/11/2001
        Ngày hiệu lực02/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 104/2001/QĐ-UB lập Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Phát triển ngoại thương đầu tư TP HCM

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 104/2001/QĐ-UB lập Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Phát triển ngoại thương đầu tư TP HCM

            • 02/11/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/11/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực