Quyết định 104/2005/QĐ-UB

Quyết định 104/2005/QĐ-UB thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 104/2005/QĐ-UB thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/2005/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 11 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 38/CP ngày 4/5/1994 của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010;

Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 128/TTr-SKH ngày 11/10/2005 về việc xin phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 326/TTr-SNV ngày 02/11/2005 về việc giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân thuộc các lĩnh vực:

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo đúng các quy định của pháp luật.

- Đăng ký cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước.

Điều 2. Giao trách nhiệm:

1. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc Phòng Tổng hợp hành chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: bố trí cán bộ, công chức của các phòng chuyên môn thuộc Sở có trình độ chuyên môn, có năng lực, phẩm chất đạo đức và khả năng giao tiếp làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” nêu tại Điều 1, Quyết định này.

- Xây dựng và ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”.

- Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”; các loại giấy tờ biểu mẫu, đơn, sơ đồ quy trình giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Công khai các thủ tục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giải quyết các công việc của tổ chức và công dân thuộc các lĩnh vực nêu tại Điều 1, Quyết định này.

2. Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” theo đúng các quy định của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; Báo cáo
- Thường trực HĐND tỉnh; Báo cáo
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đảng ủy Dân chính Đảng;
- Các thành viên BCĐCCHC tỉnh;
- Như Điều 3; (thực hiện)
- Các Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Chuyên viên: NV-TH-TC;
- Lưu VT. (TT-30)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/2005/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 104/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/11/2005
Ngày hiệu lực 02/12/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 24/12/2014
Cập nhật 10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 104/2005/QĐ-UB thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 104/2005/QĐ-UB thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tuyên Quang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 104/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Tỉnh Tuyên Quang
Người ký Lê Thị Quang
Ngày ban hành 22/11/2005
Ngày hiệu lực 02/12/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 24/12/2014
Cập nhật 10 tháng trước
(08/01/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 104/2005/QĐ-UB thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tuyên Quang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 104/2005/QĐ-UB thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tuyên Quang

  • 22/11/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/12/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực