Quyết định 104/2007/QĐ-UBND

Quyết định 104/2007/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 156/2007/QĐ-TTg về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 104/2007/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai 156/2007/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma tuý đến năm 2010


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 104/2007/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 156/2007/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ ĐẾN NĂM 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Quyết định 156/207/QĐ-TTg ngày 25/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2010;
Theo công văn bản hướng dẫn số 2292 CV/BCA(C11) ngày 19/11/2007 của Bộ Công an về triển khai thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2010 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản kế hoạch thực hiện Quyết định 156/207/QĐ-TTg ngày 25/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh, các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 156/2007/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG MA TÚY ĐẾN NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 104/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Đấu tranh làm giảm tội phạm ma túy và nguồn cung cấp chất ma túy; kiềm chế và làm giảm người nghiện ma túy trên địa bàn; Từng bước đẩy lùi và xóa bỏ cơ bản tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội, tạo môi trường lành mạnh, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

- Ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh; xóa bỏ cơ bản các đường dây, tụ điểm tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy; không để xảy ra trồng cây có chứa chất ma túy; kiểm soát và quản lý chặt chẽ việc lưu thông, sử dụng các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần.

- Phấn đấu đến năm 2010, toàn tỉnh giảm từ 20 đến 30% số người nghiện ma túy so với năm 2005, kiềm chế tốc độ gia tăng người nghiện mới, giảm tỷ lệ tái nghiện; 100% số xã, phường, thị trấn, khu dân cư đăng ký xây dựng xã, phường, thị trấn, khu dân cư lành mạnh, không có tệ nạn ma túy; trên 80% xã, phường, thị trấn không có ma túy.

2. Yêu cầu:

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tác hại của tệ nạn ma túy.

- Xác định rõ việc thực hiện các mục tiêu công tác phòng, chống ma tuý là quyết tâm chính trị, nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành và của toàn dân dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH.

1. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong tổ chức thực hiện chương trình:

a) Các cấp, các ngành quán triệt, nhận thức đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định 156/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách, pháp luật về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý; công tác cai nghiện, tổ chức dạy nghề, giải quyết việc làm sau cai nghiện và chính sách đối với người trực tiếp tham gia đấu tranh chống ma tuý bị hy sinh, thương tật, lây nhiễm HIV/AIDS.

b) Tăng cường trách nhiệm và nâng cao năng lực của chính quyền cơ sở và các cơ quan, lực lượng chức năng như: Công an, Biên phòng, Hải quan, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ytế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống ma tuý; đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý; tổ chức cai nghiện, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện; ngăn chặn trồng cây có chứa chất gây nghiện…theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

c) Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh xuống cơ sở trong công tác phòng, chống ma tuý, trong đó:

- Chính quyền các cấp dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm các qui định của pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống ma tuý ở địa bàn quản lý; Tăng cường trách nhiệm, hiệu quả điều hành, chỉ đạo của UBND cấp huyện, xã trong phòng chống ma tuý, nhất là ở các địa bàn trọng điểm.

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm các cấp, phát huy vai trò thường trực của lực lượng Công an và trách nhiệm thành viên của các ngành trong Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu cho UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch phân công trách nhiệm cho người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, trường học trong công tác phòng, chống ma tuý.

- Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với UBND cấp huyện rà soát, bố trí đủ lực lượng chuyên trách phòng, chống ma tuý ở cấp tỉnh, cấp huyện, các Đồn biên phòng, trước hết tập trung cho các địa bàn trọng điểm.

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội củng cố, kiện toàn bộ máy và đội ngũ cán bộ Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh; lựa chọn cán bộ có chuyên môn giỏi để nâng cao hiệu quả công tác chữa trị, cai nghiện.

d) Thực hiện xã hội hoá công tác phòng, chống ma tuý; đa dạng hóa các hình thức cai nghiện, phục hồi, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và cai nghiện tư nhân để huy động các nguồn lực tham gia vào công tác cai nghiện; phục hồi và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý, phòng chống tái nghiện.

đ) Các sở, ngành có liên quan, trước hết là lực lượng Công an, Biên phòng, UBND các huyện biên giới tăng cường hợp tác với chính quyền và lực lượng chức năng của tỉnh Ratanakiri- Campuchia để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả việc vận chuyển trái phép ma tuý từ Campuchia vào địa bàn tỉnh.

2. Phân công chủ trì triển khai thực hiện các đề án của chương trình

a) Đề án 1: Tuyên truyền phòng, chống ma túy:

Giao Sở Văn hóa-Thông tin chủ trì, phối hợp với Sở Tư Pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo các yêu cầu sau:

- Tập trung nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tại địa bàn dân cư để phát huy tính chủ động, tích cực của các cơ quan, tổ chức và từng người dân trong công tác phòng, chống ma túy.

- Triển khai đồng bộ các loại hình thông tin, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nhiệm vụ phòng, chống ma túy với nội dung và hình thức phù hợp cho từng nhóm đối tượng; đặc biệt chú ý trong thanh, thiếu niên, đồng bào các dân tộc thiểu số và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao về nghiện ma túy; tạo ra phong trào sâu rộng trong toàn dân nhằm lên án, phát hiện, tố giác và tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy.

- Lồng ghép chương trình thông tin, tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy với cuộc vận động ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các chương trình hoạt động văn hóa - thông tin khác.

b) Đề án 2: Tăng cường năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

- Giao Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hải quan Gia Lai-Kon Tum có kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện - Trong đó:

+ Công an tỉnh chủ trì kế hoạch thực hiện Tiểu đề án 1: Tăng cường năng lực đấu tranh phòng chống tội phạm về ma tuý của Bộ Công an.

+ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì kế hoạch thực hiện Tiểu đề án 2: Tăng cường năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng  (Bộ Quốc phòng).

+ Hải quan Gia Lai- Kon Tum chủ trì kế hoạch thực hiện Tiểu đề án 4: Tăng cường năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý của lực lượng Hải quan thuộc Bộ Tài chính.

- Nội dung chủ yếu của việc thực hiện Đề án 2 là:

+ Tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản; triển khai đồng bộ các biện pháp, mở các đợt cao điểm phát hiện, điều tra bóc gỡ kịp thời, xử lý nghiêm các đường dây, tụ điểm, đối tượng sản xuất, mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy, nhất là ở các địa bàn trọng điểm.

+ Chủ động triển khai công tác nắm tình hình, điều tra, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia vào địa bàn tỉnh và kiểm soát chặt chẽ, không để tội phạm ma tuý hoạt động phức tạp ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

+ Phối hợp tốt với các ngành Kiểm sát, Tòa án trong công tác điều tra, truy tố và xét xử các vụ án về ma túy.

c) Đề án 3: Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu, thẩm định, triển khai ứng dụng, đánh giá các loại thuốc, phương pháp y học trong điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy.

- Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công an tỉnh có kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện - Trong đó:

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì kế hoạch thực hiện Tiểu đề án 1: Nâng cao năng lực và hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, tổ chức dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

+ Sở Y tế chủ trì kế hoạch thực hiện Tiểu đề án 2: Nghiên cứu, thẩm định, triển khai ứng dụng, đánh giá các loại thuốc, phương pháp y học trong điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy của Bộ Y tế.

+ Công an tỉnh chủ trì kế hoạch thực hiện Tiểu đề án 3: Nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy trong các trại tạm giam, nhà tạm giữ của Bộ Công an.

+ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì kế hoạch thực hiện Tiểu đề án 4: Tổ chức công tác cai nghiện ma túy tại địa bàn Biên giới của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ quốc phòng).

- Yêu cầu của việc thực hiện Đề án này là: Tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy; nghiên cứu và triển khai ứng dụng các bài thuốc cai nghiện, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy; kiềm chế tốc độ gia tăng người nghiện mới, giảm tỷ lệ tái nghiện. Phấn đấu đến năm 2010 giảm từ 30- 40% số người nghiện so với năm 2005 và 100% các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang và trường học không có người nghiện ma túy.

d) Đề án 4: Phòng, chống ma túy trong trường học.

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có kế hoạch triển khai thực hiện.

- Yêu cầu là triển khai giáo dục phòng, chống ma tuý trong tất cả các cấp bậc học, ngành học; tăng cường giáo dục phòng, chống ma túy trong các hoạt động ngoại khoá; cụ thể hóa chương trình, kế hoạch triển khai giáo dục phòng, chống ma túy bằng các phương tiện thông tin, tuyên truyền phù hợp, dễ hiểu, dễ nhớ.

đ) Đề án 5: Tăng cường quản lý và kiểm soát tiền chất.

- Giao Sở Thương mại và Du lịch chủ trì phối hợp với các ngành liên quan và UBND các địa phương có kế hoạch triển khai thực hiện.

- Yêu cầu là phải tổ chức kiểm soát, quản lý chặt chẽ các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển chất ma tuý, tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần; các hoạt động sản xuất, phân phối, mua bán và sử dụng tiền chất.

e) Đề án 6: Xây dựng xã, phường, thị trấn, khu dân cư không có tệ nạn ma túy.

- Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì phối hợp Công an tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch triển khai thực hiện.

- Nội dung của Đề án này là đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác người sử dụng, tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma túy; nhân rộng các mô hình tiến tiến về công tác phòng, chống ma túy và quản lý người nghiện tại cơ sở; gắn công tác xây dựng phường, xã, thị trấn, khu dân cư không có tệ nạn ma tuý với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

g) Đề án 7: Xóa bỏ việc trồng và tái trồng cây có chất ma túy .

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch triển khai thực hiện

- Nội dung của Đề án là: Tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy để vận động nhân dân không trồng cây có chất ma túy; kiểm tra phát hiện và kịp thời triệt phá diện tích trồng cây có chất ma túy; Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác vận động xóa bỏ cây có chứa chất ma túy, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở.

h) Đề án 8: Thu thập, quản lý hệ thống dữ liệu và xử lý thông tin về tình hình ma túy trong công tác phòng, chống ma túy.

- Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện

- Yêu cầu là phải tiến hành khảo sát, điều tra, thống kê, quản lý dữ liệu; thực hiện chế độ báo cáo tình hình nghiện ma tuý; tội phạm ma tuý; điều tra xét xử tội phạm ma tuý; xuất nhập khẩu, quá cảnh, quản lý và sử dụng tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần.

i) Đề án 9: Tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.

- Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện biên giới có kế hoạch triển khai thực hiện

- Yêu cầu là phải thường xuyên trao đổi thông tin, liên lạc với lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy tỉnh Ratanakiri- Campuchia để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, không để tội phạm ma túy lợi dụng các hoạt động xuất cảnh, quá cảnh để mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia vào nội địa và ngược lại; chủ động tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong khu vực về phòng, chống ma túy.

3. Kinh phí thực hiện:

- Kinh phí chương trình Quốc gia phòng chống ma tuý do Chính phủ cấp hàng năm (Thường trực Ban chỉ đạo PCTP của tỉnh căn cứ yêu cầu nhiệm vụ để phân bổ cho các ngành).

- Kinh phí các Bộ, ngành Trung ương chủ trì đề án phân bổ trực tiếp cho các ngành của địa phương để thực hiện đề án.

- Ngoài các nguồn vốn trên, hàng năm tuỳ tình hình thực tế của địa phương Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương để đảm bảo việc triển khai thực hiện Kế hoạch đạt kết quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Các sở, ngành, đoàn thể (được phân công chủ trì thực hiện Đề án) căn cứ Kế hoạch này và chỉ đạo của ngành chuyên môn cấp trên xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các Đề án của Chương trình trên địa bàn tỉnh.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố cụ thể hóa Kế hoạch này để chỉ đạo triển khai thực hiện tại địa phương; phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành, đoàn thể chủ trì thực hiện các đề án; kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm cấp huyện, xã; chỉ đạo lồng ghép thực hiện công tác này với các chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội và lồng ghép có hiệu quả với chương trình phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tệ nạn mại dâm.

3. Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn, đảm bảo ngân sách để triển khai thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn nội dung, định mức chi đối với các dề án.

4. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo các cấp cơ sở tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống ma tuý; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội”.

5. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xử lý, thi hành án các vụ phạm tội về ma túy.

6. Công an tỉnh- Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Phòng chống ma tuý của Chính phủ theo qui định.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu104/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 104/2007/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai 156/2007/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma tuý đến năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 104/2007/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai 156/2007/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma tuý đến năm 2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu104/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Thế Dũng
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực31/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 104/2007/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai 156/2007/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma tuý đến năm 2010

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 104/2007/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai 156/2007/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma tuý đến năm 2010

           • 21/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực