Quyết định 104/QĐ-UBND

Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 104/QĐ-UBND quy chế phối hợp tiếp công dân trụ sở tiếp công dân Bạc Liêu 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-PC ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòn
g Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Phòng TCD - NCPC; Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, (KH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Khải

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số
104/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2015 của y ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức và trách nhiệm phối hp giữa Ban Tiếp công dân tỉnh với Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; phục vụ công tác tiếp công dân của lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Nguyên tắc phối hp:

1. Mọi hoạt động phối hp thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân phải tuân thủ đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2. Hoạt động phối hp giữa Ban Tiếp công dân tỉnh với Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

3. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hp với các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, cung cấp thông tin tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Việc cung cấp, trao đổi thông tin về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo phải kịp thời, đúng thời gian, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Điều 3. Nội dung phối hợp:

1. Các hoạt động phối hợp quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17 của Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

2. Tiếp dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức việc thực hiện pháp luật và các quy định về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân.

3. Cung cấp, trao đổi thông tin, xây dựng chương trình, kế hoạch cho việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổng hợp, báo cáo tình hình về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

4. Tổng kết, sơ kết rút kinh nghiệm về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Phương thức phối hp:

1. Cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và chuẩn bị tốt việc phục vụ cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Tham gia tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân có liên quan đến lĩnh vực ngành, địa phương mình quản lý.

3. Phối hp, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc về khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

4. Phối hợp phục vụ lãnh đạo tỉnh tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Chương II

TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN

Điều 5. Trụ sở tiếp công dân tỉnh:

Trụ sở tiếp công dân tỉnh là nơi tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu đặt tại số 01, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu - Điện thoại: 0781.3823994.

Điều 6. Thi gian tiếp công dân:

1. Lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng. Trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định thì ngày tiếp dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh là ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ, ngày lễ, tết. Lịch tiếp công dân được niêm yết công khai tại Trụ sở tiếp công dân và thông báo trên cng thông tin điện tử của Trụ sở tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu.

2. Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kim tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh cử đại diện phối hp với Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vào các ngày làm việc trong tuần.

Điều 7. Thành phần tham gia buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh:

1. Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Tài chính; Công an tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Bạc Liêu; Lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh và công chức làm công tác tiếp công dân.

Trường hợp vì lý do khách quan, đột xuất không tham dự được buổi tiếp công dân định kỳ thì Thủ trưởng các đơn vị, địa phương trên phải thông báo về UBND tỉnh (qua Ban Tiếp công dân tỉnh) trước 01 ngày và phải cử cấp phó dự thay.

Trong trường hợp cần thiết hoặc phát sinh sự việc đột xuất khi tiếp công dân. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện có liên quan tham dự bui tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh.

2. Mời đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hội Nông dân tỉnh tham dự buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh.

Điều 8. Quy trình tiếp nhận xử lý bưc đu tại buổi tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo tnh:

1. Trực tiếp nghe công dân trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình.

2. Đề nghị Thủ trưởng các ngành, đơn vị, địa phương tham gia buổi tiếp công dân có ý kiến nếu vụ việc công dân trình bày liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành, đơn vị, địa phương đó.

3. Hướng dẫn, trả lời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo các quy định của Luật Khiếu nại, Luật T cáo.

4. Kết luận, giao nhiệm vụ cho các Sở, Ngành, địa phương có liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, giải quyết đối với sự việc công dân trình bày tại buổi tiếp công dân định kỳ (nếu có).

Điều 9. Chế độ giao ban được thực hiện hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, năm. Thành phần giao ban gồm lãnh đạo hoặc đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị như thành phần tham gia tiếp công dân quy định tại phần 1, Điều 7 của Quy chế này và có thể mời thêm một số cơ quan có liên quan nếu thấy cần thiết.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP TIẾP CÔNG DÂN

Điều 10. Trách nhiệm của Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh:

Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm cử cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân tỉnh, để thực hiện các công việc sau:

1. Kịp thời nắm bắt phản ánh, kiến nghị của công dân, báo cáo những vấn đề cấp thiết của công dân khi có yêu cầu được gặp Lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh để Lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cử người có thẩm quyền tiếp công dân.

2. Tiếp nhận, xử lý nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của lãnh đạo cơ quan mình, cụ thể:

a) Đại diện Văn phòng Tỉnh ủy tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về công tác xây dựng Đảng và những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Tỉnh ủy;

b) Đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra Đảng cấp mình và cấp dưới; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về những vấn đề liên quan đến kỷ luật Đảng, phẩm chất cán bộ, đảng viên, về sinh hoạt trong nội bộ tổ chức Đảng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

c) Đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Nội chính Tỉnh ủy; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Ban Nội chính Tỉnh ủy;

d) Đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biu Quốc hội tỉnh, với Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Hội đồng nhân dân;

3. Chuẩn bị kế hoạch, chương trình làm việc, hồ sơ, tài liệu và các điều kiện cần thiết để Lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân theo định kỳ.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban Tiếp công dân tỉnh:

1. Tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần, hướng dẫn công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

2. Tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, những vấn đề cần báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến chỉ đạo; về chủ trương, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không thuộc các nội dung quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 2 Điều 8 Quy chế này.

3. Giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị kế hoạch, chương trình làm việc, hồ sơ, tài liệu, các điều kiện cần thiết để Lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, y ban nhân dân tỉnh tiếp công dân.

4. Bảo đảm điều kiện vật chất cần thiết phục vụ cho công tác tiếp công dân, phối hợp các cơ quan chức năng và địa phương bảo đảm an ninh, trật tự tại Trụ sở tiếp công dân.

5. Khi có phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp có nhiều nội dung, thuộc trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, đã qua nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, giải quyết thì Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm:

a) Chủ trì hoặc phối hp với đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan hoặc đại diện Ủy ban nhân dân địa phương nơi phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tiếp người đại diện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu; cử người có trách nhiệm tham gia tiếp người đại diện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

6. Giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc kết luận, chỉ đạo của người có thẩm quyền khi tiếp công dân.

7. Giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ hàng tháng thông báo cho Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và Thanh tra tỉnh về tình hình, kết quả công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

8. Yêu cầu cơ quan công an kịp thời xử lý những người có hành vi gây rối trật tự, vi phạm Nội quy tiếp công dân và có hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 12. Trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị khác:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm tham gia hoặc cử người có thẩm quyền tham gia phục vụ tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh.

2. Cán bộ được cử tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tiếp công dân có hiệu quả.

3. Kịp thời xem xét, giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành, đơn vị, địa phương mình khi nhận công văn chuyển đơn của Ban Tiếp công dân tỉnh và thông báo kết quả giải quyết về UBND tỉnh (qua Ban Tiếp công dân tỉnh) để theo dõi, phục vụ công tác tiếp công dân.

4. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân tỉnh trong việc tiếp công dân, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan, giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền, vận động thuyết phục, có biện pháp để công dân trở về địa phương và áp dụng các biện pháp khác để xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung hoặc vụ việc đông người, phức tạp liên quan đến trách nhiệm giải quyết của ngành, đơn vị, địa phương mình.

Điều 13. Trách nhiệm của Công an tỉnh:

Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng, bố trí lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn vào các ngày tiếp công dân khi có yêu cầu của Ban Tiếp công dân tỉnh; có biện pháp xử lý kịp thời những người có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy tiếp công dân, gây rối trật tự, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cán bộ, công chức tiếp dân, xâm phạm tài sản của Nhà nước, cá nhân.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điu 14. Trách nhiệm của các cơ quan đơn vị có liên quan:

Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức tham gia tiếp công dân, phục vụ công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm triển khai, thực hiện Quy chế này.

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung Quy chế:

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc hoặc có những điểm không phù hợp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời trao đổi, xem xét tng hp để trình y ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu104/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2015
Ngày hiệu lực14/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 104/QĐ-UBND quy chế phối hợp tiếp công dân trụ sở tiếp công dân Bạc Liêu 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 104/QĐ-UBND quy chế phối hợp tiếp công dân trụ sở tiếp công dân Bạc Liêu 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu104/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýLê Minh Khải
        Ngày ban hành14/10/2015
        Ngày hiệu lực14/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 104/QĐ-UBND quy chế phối hợp tiếp công dân trụ sở tiếp công dân Bạc Liêu 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 104/QĐ-UBND quy chế phối hợp tiếp công dân trụ sở tiếp công dân Bạc Liêu 2015

            • 14/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực