Quyết định 1041/QĐ-UBND

Quyết định 1041/QĐ-UBND năm 2019 công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 1041/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1041/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 03 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚI VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH­

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mới 11(mười một )thủ tục hành chính (tỉnh: 09, xã: 02) và bãi bỏ 08 (tám) (tỉnh: 06, huyện: 02) thủ tục hành chính đã được công bố kèm theo Quyết định 1304/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 và Quyết định 1471/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (kèm theo phụ lục danh mục và nội dung thủ tục hành chính công bố mới, công bố bãi bỏ và được gửi trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành dùng chung của tỉnh (IOFFICE), đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập sử dụng).

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai Quyết định này đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI VÀ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục TTHC mới ban hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

STT

Tên thủ tục hành chính

Phương thức tiếp nhận và trả kết quả

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

I. Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội

01

Cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Gửi tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Dịch vụ bưu chính công ích, trực tuyến mức độ 3

02

Gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Gửi tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Dịch vụ bưu chính công ích, trực tuyến mức độ 3

03

Thay đổi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Gửi tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Dịch vụ bưu chính công ích, trực tuyến mức độ 3

II. Lĩnh vực: Việc làm

01

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Gửi tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Dịch vụ bưu chính công ích, trực tuyến mức độ 3

02

Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Gửi tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Dịch vụ bưu chính công ích, trực tuyến mức độ 3

03

Cấp lại Giấy phép cho thuê lại lao động

Gửi tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Dịch vụ bưu chính công ích, trực tuyến mức độ 3

04

Thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Gửi tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Dịch vụ bưu chính công ích, trực tuyến mức độ 3

05

Thủ tục Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Gửi tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Dịch vụ bưu chính công ích, trực tuyến mức độ 3

III. Lĩnh vực: Lao động nước ngoài

01

Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày

Gửi tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Dịch vụ bưu chính công ích, trực tuyến mức độ 3

Thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

01

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật

Gửi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

02

Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Gửi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

2. Danh mục TTHC công bố bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

STT

Tên thủ tục hành chính

Danh mục bãi bỏ htuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1

Tiếp nhận người tự nguyện vào Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục Lao động xã hội

2

Cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy

3

Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy

4

Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy

5

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

6

Cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Danh mục TTHC công bố bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

1

Cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi tại địa phương

2

Cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy phép chăm sóc người khuyết tật tại địa phương

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1041/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1041/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2019
Ngày hiệu lực03/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1041/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1041/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Trà Vinh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1041/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Trà Vinh
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1041/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
     Người kýTrần Anh Dũng
     Ngày ban hành03/06/2019
     Ngày hiệu lực03/06/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1041/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Trà Vinh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1041/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Trà Vinh

         • 03/06/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/06/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực